b) ??i v?i ??n ??ng k nhn hi?u t?p th?, nhn hi?u ch?ng nh?n

- T? khai ??ng k;

- Ti li?u, m?u v?t, thng tin th? hi?n ??i t??ng s? h?u cng nghi?p ???c ??ng k;

- Quy ch? s? d?ng nhn hi?u t?p th?/nhn hi?u ch?ng nh?n;

- B?n thuy?t minh v? tnh ch?t, ch?t l??ng ??c tr?ng (ho?c ??c th) c?a s?n ph?m mang nhn hi?u (n?u nhn hi?u ???c ??ng k l nhn hi?u t?p th? dng cho s?n ph?m c tnh ch?t ??c th ho?c l nhn hi?u ch?ng nh?n ch?t l??ng c?a s?n ph?m ho?c l nhn hi?u ch?ng nh?n ngu?n g?c ??a l);

- B?n ?? xc ??nh lnh th? (n?u nhn hi?u ??ng k l nhn hi?u ch?ng nh?n ngu?n g?c ??a l c?a s?n ph?m).

 

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn