Doanh nghi?p
PDF. In Email

thu tuc thay doi giay phep kinh doanh cong tyThay ??i gi?y php kinh doanh gi r?, m?c gi d?ch v? thay ??i gi?y php cng ty t?i H N?i ???c ?nh gi l c?nh tranh nh?t trn c? n??c. Ph?n v th? t?c thay ??i gi?y php kinh doanh c th? th?c hi?n online, ph?n v ki?n th?c php l c?a doanh nghi?p ? nng cao r?t nhi?u nn cc doanh nghi?p ? t? th?c hi?n ???c th? t?c thay ??i gi?y php kinh doanh. Thng qua bi vi?t Lu?t s? xin h??ng d?n l?i th? t?c thay ??i n?i dung gi?y ch?ng nh?n ??ng k doanh nghi?p ?? cc b?n tham kh?o.

Chi tiết...
 
PDF. In Email

t?i xu?ngTheo quy ??nh c?a Lu?t ??u t? 2014, Cam k?t WTO c?a Vi?t Nam v cc hi?p ??nh th??ng m?i t? do song ph??ng gi?a Vi?t Nam v cc qu?c gia trong khu v?c v trn th? gi?i, Nh ??u t? n??c ngoi c th? ??u t? cng ty c v?n ??u t? n??c ngoi trong l?nh v?c kinh doanh th??ng m?i  (C? th? l: Thnh l?p cng ty ?? th?c hi?n quy?n xu?t nh?p kh?u hng ho v quy?n phn ph?i hng ho t?i Vi?t Nam).

Chi tiết...
 
PDF. In Email

22oawot3Cng ty lu?t Ni?m Tin Vi?t ? v ?ang t? v?n, tr? gip php l, tranh t?ng ?? b?o v? quy?n v l?i ch h?p php cho cc c nhn, doanh nghi?p trong v ngoi n??c. V?i uy tn ngh? nghi?p, Cng ty lu?t Ni?m Tin Vi?t ? kh?ng ??nh ???c tn tu?i v v? th? c?a mnh trong s? pht tri?n c?a n?n kinh t? n??c nh v s? h?i nh?p kinh t? qu?c t?, ?ng gp nh?ng gi tr? tch c?c t?o nn v? th? v vai tr c?a lu?t s? trong s? pht tri?n c?a th?i ??i.

Chi tiết...
 
PDF. In Email

0T? v?n php lu?t cho doanh nghi?p l d?ch v? php l ???c ?ng ??o doanh nghi?p trong v ngoi n??c tin t??ng s? d?ng. V?i d?ch v? ny Qu khch ???c ?p ?ng m?i yu c?u v? t? v?n lu?t php lu?t kinh doanh dnh cho doanh nghi?p: t? thnh l?p cng ty (thnh l?p doanh nghi?p); thay ??i ??ng k kinh doanh (thay ??i ??ng k doanh nghi?p), chuy?n lo?i hnh doanh nghi?p; ti c? c?u doanh nghi?p ??n t? v?n th??ng hi?u, t? v?n php l th??ng xuyn; mua bn doanh nghi?p, gi?i quy?t tranh ch?p doanh nghi?p...   

Chi tiết...
 
PDF. In Email

H?i: Cng ty c?a chng ti m?i k k?t h?p ??ng chuy?n nh??ng quy?n khai thc khong s?n cho m?t cng ty khc. Nh? v?y, ngh?a v? thu? m cng ty chng ti ph?i n?p nh? th? no? H?i: Cng ty c?a chng ti m?i k k?t h?p ??ng chuy?n nh??ng quy?n khai thc khong s?n cho m?t cng ty khc. Nh? v?y, ngh?a v? thu? m cng ty chng ti ph?i n?p nh? th? no?

Tr? l?i: 

C?n c? Lu?t thu? thu nh?p doanh nghi?p; Lu?t thu? gi tr? gia t?ng; Lu?t khong s?n v lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Lu?t khong s?n v cc v?n b?n h??ng d?n cc lu?t trn.

Tr??ng h?p, cng ty ng k k?t h?p ??ng chuy?n nh??ng quy?n khai thc khong s?n cho m?t cng ty khc th cng ty ng ph?i n?p thu? gi tr? gia t?ng v thu? thu nh?p doanh nghi?p ??i v?i thu nh?p c ???c t? chuy?n quy?n khai thc khong s?n theo quy ??nh c?a Lu?t thu? gi tr? gia t?ng v Lu?t thu? thu nh?p doanh nghi?p hi?n hnh.

Ho?t ??ng chuy?n nh??ng quy?n khai thc khong s?n ch? h?p php khi ???c c? quan c th?m quy?n c?p gi?y php khai thc khong s?n v cho php chuy?n nh??ng.

 

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

Tm ki?m

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn