Ngh? ??nh 123/2017/N?-CP: Quy ??nh m?i v? thu ti?n s? d?ng ??t PDF. In Email

su dung datChnh ph? v?a ban hnh Ngh? ??nh 123/2017/N?-CP s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a cc ngh? ??nh quy ??nh v? thu ti?n s? d?ng ??t, thu ti?n thu ??t, thu m?t n??c, c hi?u l?c thi hnh t? 1-1-2018.

Chi tiết...
 
PDF. In Email

  cac tinh tiet giam nhe trach nhiem hinh su B?n ?ang c?n tm m?t lu?t s? t? v?n php lu?t hnh s? uy tn. Hy ??n v?i Vietrustlaw, v?i ??i ng? lu?t s? t? v?n giu kinh nghi?m trong l?nh v?c hnh s? s? t? v?n cho b?n gi?i quy?t cc v?n ?? v? t? t?ng. V?i ??i ng? lu?t s? chuyn nghi?p ? t? v?n cho r?t nhi?u khch hng s? cng ??ng hnh trong su?t qu trnh t? v?n.

 

Chi tiết...
 
T? v?n tranh ch?p kinh t? PDF. In Email

giaiquyettranhchapkinhdoanhthuongmaiTranh ch?p kinh t? l cc tranh ch?p pht sinh trong qu trnh th?c hi?n cc ho?t ??ng kinh t?, th??ng m?i gi?a cc ch? th? th?c hi?n cc ho?t ??ng ?. V?i tnh hnh hi?n nay, ph?n l?n cc doanh nghi?p, nh ??u t? ??u l?a ch?n cho mnh m?t cng ty lu?t kinh t? ?? t? v?n cc v?n ?? trong ho?t ??ng ni chung v t? v?n tranh ch?p kinh t? ni ring.

Chi tiết...
 
PDF. In Email

thoi han giai quyet tranh chap dat daivietrustlaw cung c?p d?ch v? lu?t s? t? v?n php lu?t v? ??t ?ai, nh ?, b?t ??ng s?n cho c nhn, t? ch?c doanh nghi?p Vi?t Nam v ng??i n??c ngoi. Mang ??n s? b?o ??m php l v thu?n ti?n trong vi?c th?c hi?n th? t?c ??t ?ai v cc n?i dung c lin quan nh?: chuy?n nh??ng ??t ?ai, t?ng cho b?t ??ng s?n...

Chi tiết...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 của 6

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

Tm ki?m

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn