V? n kinh hong bn b? bi?n

V cng vi?c, ?i v? ch?ng Justin v April Baber ph?i s?ng xa nhau v ch? g?p ???c nhau vo d?p cu?i tu?n. K? ni?m 3 n?m ngy c??i, h? tr? l?i vng b? bi?n m hai ng??i t?ng h?n h. Nh?ng ??nh m?nh ? x?y ra, ng??i v? b? gi?t h?i, ng??i ch?ng c?ng b? 4 pht ??n. Th? ph?m gi?u m?t l ai?

Chi tiết...
 

Hai tn tr?m ngy t?i "vi?ng th?m" m?t khu chung c? m?i xy d?ng ? bang Virginia. Chng ph t??ng, ph sn, chm ???c m?t chi?c t? l?nh, ?ch khun ra xe. Ngay lc ?, xe c?a chng sa l?y, bnh quay tt m khng di chuy?n. Cho r?ng chi?c t? l?nh qu n?ng, chng bn ??a n tr? l?i ch? c?, b?ng cch ??p ph thm vi b?c t??ng v sn. Khi quay l?i xe, chng pht hi?n ra mnh ? kha c?a xe v ?? qun cha bn trong, ?nh b? xe l?i, chu?n th?ng.

Chi tiết...
 

M?t ng??i ?n ng b??c vo m?t qu?y t?p ha ? bang Virginia, ??a ra t? 20 USD, ?? ngh? ??i l?y ti?n l?.
Khi ng??i ch? qu?y ?ang m? ng?n ko, y li?n rt sng uy hi?p, b?t n?p h?t s? ti?n trong ?. ??t m?c ?ch, y b? ch?y, b? l?i t? 20 USD trn m?t qu?y. S? ti?n c??p ???c: 15 USD...

Chi tiết...
 
Nhat dao oan nghiet
 
B? co ?on Th? Dn trong gi? ta ngh? n
Nht dao oan nghi?t
Ch?i dao c ngy ??t tay. ?i?u ?y ai c?ng hi?u nh?ng h?ng ngy v?n c khng t ng??i s?n sng dng dao lm ph??ng ti?n gi?i quy?t mu thu?n nh? nh?t trong cu?c s?ng.

? hng gh? dnh cho b? co, ng??i ?n ng trung nin c vc dng nh? th, g?y g, n??c da xanh ti ng?i g?c ??u nghe phin xt x? c?a ng??i khc, ch? ??n l??t mnh. Th?nh tho?ng, ng ta len ln quay xu?ng bn d??i, nh m?t kh?c kho?i nhn m? - ???c ta m?i ??n tham d? v?i t? cch l ng??i ??i di?n h?p php c?a b? h?i - r?i v?i vng quay ln. ? l ?on Th? Dn (SN 1962, qu?n 6), b? VKSND TPHCM truy t? v? t?i gi?t ng??i.

1. "Kho?ng 17 gi? ngy 24-8-2008, b? co ??p xch l v? nh, ku hai chai bia v ra tr??c c?a ng?i u?ng. ???c m?t lt, Ti v? ?i 1 tri?u ??ng. Tr??c ?, Ti c g?i b? co hai ch? vng nh? ?em c?m l?y 200.000 ??ng. V?a v?n m?y hm sau, m b? co nh? tm ng??i vay nng 3 tri?u ??ng tr? ti?n thu m?t b?ng bn ph? v bun bn ? ?m, thi?u ti?n. Ngh? m ph?i tr? m?t s? ti?n li l?n nn b? co c?m hai ch? vng c?a Ti thm 2 tri?u ??ng ??a m, ??nh cu?i tu?n m h?t h?i r?i tr? sau. Khng ng? m?i b?a tr??c, b?a sau n ? v? ?i ti?n. Gi?i thch, n?n n? hoi n khng nghe, c? l nh ch?i, ? ci ny qu?ng ci kia, cn ?i gi?t b? co. B? co c thi?u ti?n n ?u m n lm hng lm h? d? v?y? M c?n ti?n c?ng v lo cho gia ?nh. B? co ch?y xch l c? ngy c?ng l v nui gia ?nh, trong ? c n, cn n khng h? bi?t g ??n n?i kh kh?n, v?t v? c?a c? nh. Ngh? v?y m t?c qu, b? co c?m chi?c ??a ch? vo Ti ni: "My qu?y qu, tao ?m my ". Nghe b? co ni v?y, Ti ??p v? chai bia xng ??n ?m b? co nh?ng khng trng. Nng gi?n tr??c th?ng em ch k?, h? ??n, b? co b? ch?y vo nh m? h?c t? l?y con dao Thi Lan c?ng l lc Ti ti?p t?c lao t?i... B? co ?m Ti m?t nht... Chuy?n x?y ra, th?t s? b? co khng h? mong mu?n em mnh ch?t, ch? l...". Ch?m ri, c ?i lc gi?ng ni ??t qung, nghn ngh?n, Dn thu?t l?i s? vi?c c?a hm x?y ra v? n.

2. "B?a ?, th?ng Ti ??n qun ti u?ng g?n h?t m?t thng bia. N ?i bn nh ?? ?i theo con nh? nhu?m tc vng sinh s?ng, ti khng ch?u v bi?t n?u c ti?n trong tay, n tiu xi, cho m?y ??a con gi ? qun x, t b?a h?t r?i l?i v? nh ki?m chuy?n. Ng?i ch?i ??ng, ??p bn ??p gh? chn, n xiu v?o b? ?i. M?t lc sau, khi ti ?ang r?a m?t ch?ng t ph? d? th hng xm ?i?n tho?i: "Hai ??a con trai b ? nh ?m nhau, mu ch?y tm lum ka". Ti b??c cao b??c th?p v? nh, th?ng Ti ? ???c ??a ?i c?p c?u. H?i Dn, n ni: "Ch?t chc g m ?i. Con ?m n m?t ci ch? m?y. M ??ng lo". Ch?ng n?a gi? sau, Ti ch?t... N?u c ti ? nh, t?i n khng ?m nhau ?u v n?u th?ng Ti khng qu?y th n ?u c ch?t. Th?ng Dn khng v? con, ?n chay tr??ng ? 30 n?m nay, hi?n l?m. N ??p xch l ?? c ti?n mua thu?c cho ti, mua s?a cho hai ??a chu m? ci cha, nui th?ng Ti th??ng xuyn th?t nghi?p. T? khi n ? t, gnh n?ng c?m o ? ln vai ti m ti th gi r?i, nay ?au mai ?m, ?? th? b?nh trong ng??i c?n ph?i c thu?c. Mu?n ?i th?m nui n, ph?i b?t ti?n ?n c?a c? nh, ti?n thu?c c?a ti, cn khng ?i th t?i nghi?p n. H?i th?ng Ti cn s?ng, th?ng Dn l ng??i nui n, kh? khng t v n, gi? th?ng Dn ?i t c?ng l?i... v n. Ti ni v?y khng ph?i ?? bnh th?ng Dn hay bo ch?a g cho n b?i c? hai ??a ??u l nm ru?t c?a ti. Th?ng Ti ch?t, ti ?au nh? c ai l?y dao c?t ru?t gan. V?n li?ng trong nh c bao nhiu, ti ??u lo ?m tang cho Ti ?? n c m? yn m? ??p. Th?ng Dn ng?i t, ti ?n khng ngon, ng? khng yn, ?au th?t lng m khng th? lm g cho con. V?y ?, ch? m?t nht dao m lm ti cng m?t lc m?t ?i hai ??a con...". B D??ng Th? Ng?c ?n (66 tu?i), m? c?a Dn, v?a ??ng l?p l ? ngoi c?a nhn con v?a m?u mo k? cho chng ti nghe trong gi? ngh? n.

3. Nh?n ??nh trong v? n ny c ph?n l?i c?a b? h?i, b?n thn b? co nh?n th?c php lu?t, x h?i cn h?n ch?, b? co bi?t ?n n?n h?i l?i, thnh kh?n khai bo... H?XX ? tuyn ph?t Dn 8 n?m t. Im l?ng, ch? c ?i m?t l ?? hoe, Dn l?m l?i b??c ra xe t. Sau l?ng anh ta, ng??i m? gi nua tun n??c m?t: "T?i nghi?p n...". M?t ng??i ?n ng c? ngy ch? bi?t o?n l?ng ??p xch l gom gp t?ng ??ng ?? nui m?, nui em r?i c? chu, l?ng l? nh??ng nh?n v hy sinh, pht ch?c tr? thnh hung th? gi?t ng??i. V ?u nn n?i? V ci ngho? V ??a em qu qu?t? V b?n thn anh ta thi?u ki?m ch??... B ?n th? di: "Ti khng hi?u v sao m h? t?c gi?n, ci c? l?n ti?ng, ng??i ta c? ch?p ngay con dao h d?a nhau ?? r?i thnh tai h?a?".

?ng th?, ? c hng tr?m, hng ngn v? n gi?t ng??i ch? t? m?t nht dao oan nghi?t gy nn bao bi k?ch gia ?nh. C?ng l t?ng ?y bi h?c cho nhi?u ng??i khc trong cch hnh x? v?i nhau. Ch?i dao c ngy ??t tay. ?i?u ??n gi?n ?y ai c?ng hi?u. Nh?ng h?ng gi?, h?ng ngy v?n c khng t ng??i s?n sng dng dao lm ph??ng ti?n gi?i quy?t mu thu?n nh? nh?t, khng ?ng trong cu?c s?ng th??ng nh?t. ?? r?i ng??i ch?t, k? r?i vo vng lao l, ng??i ta m?i nh?n ra v h?i h?n, ?n n?n trong mu?n mng, ?au ??n.

VPLSVT- Theo 24h.com

 
Hon da giet nguoi
 
Hn ? gi?t ng??i (K? 2): Bn tay t? ci ch?t
Khi v? vi?c v?n ch?a ???c lm r th ng??i ta l?i pht hi?n ra bin k?ch u D??ng ? bi?n m?t m?c d c?nh st yu c?u khng ai ???c r?i C?nh S?n tr??c khi h? tm ra hung th?. Ban chuyn n huy ??ng ton b? l?c l??ng c?nh st truy tm, ??n cu?i ngy th pht hi?n ra u D??ng trn m?t con thuy?n nh? gi?a h? Hoa H?i, C?nh S?n.

Hn ? U Minh

Chi?c thuy?n nh? r?i ??y hoa, u D??ng m?c chi?c vy tr?ng n?m trn ?, ? ch?t ???c vi gi?. Trong l th? c ta c?m trn tay c?ng vi?t "Khng c?n tm hung th?, ti ch?t v hn ? U Minh".

2 ngy sau, c?nh st nh?n ???c k?t qu? khm nghi?m t? thi cho th?y u D??ng ch?t v trng ??c Cyanozen, chi?c l? ??ng ch?t ??c c?ng ???c tm th?y ? bn h?. Trn chi?c l? ny c d?u vn tay c?a Khc Hi?u H?ng. L? no hung th? gi?t u D??ng l?i l m?t ng??i ? ch?t tr??c c ta?

Lm ??t ch?t nh? t?i m?t ?o?n trong k?ch b?n b? phim "Hn ? U Minh c th? sai khi?n m?t ng??i ?i gi?t ng??i, ng??i b? gi?t tr??c khi ch?t c?ng c th? ko theo ng??i th? 3 vo vng ch?t chc, c? v?y t?o ra nh?ng ci ch?t lin hon...". Anh c?m th?y ho?ng s? th?c s? nh?ng khng dm ni ra v s? m?i ng??i ho?ng lo?n. Ln m?ng tm ki?m, Lm ??t khng ng? hn ? U Minh v?n l tn c?a m?t lo?i ? r?t ??p c th?t ? chu Phi. Lm ??t gi?t mnh, n?m ngoi T Linh c ?i du l?ch chu Phi vi ngy. D??ng nh? cc ??u m?i c?a v? vi?c ny ??u c dnh dng ??n T Linh: Ng??i bin k?ch v ha trang, ??o c? ??u do T Linh gi?i thi?u, ??a ?i?m quay c?ng do c g?i .

Anh ??nh sang phng b?n gi h?i r nh?ng r?i l?i b? ngay ??nh ?, l?y ?i?n tho?i g?i cho m?y ng??i b?n bn cng ty l? hnh qu?c t?. M?t ng??i b?n xc minh danh sch khch trong tour T Linh ? ?i c nh?ng ci tn: Tr?nh Phi, Khc Hi?u H?ng v u D??ng. Nghi ng? T Linh l th? ph?m, nh?ng n?u bo c?nh st T Linh s? b? b?t, b? phim s? ?? b?, ti?n ??u t? s? m?t h?t, v th? Lm ??t quy?t ??nh im l?ng v m th?m gim st T Linh cho ??n khi quay xong.

C?nh quay cu?i cng

M?i lo l?ng c?a Lm ??t d??ng nh? qu th?a, 2 ngy sau vi?c quay phim di?n ra r?t thu?n l?i, ch?ng m?y ch?c ? b??c vo c?nh cu?i. Sau hi?u l?nh c?a ??o di?n, T Linh trong vai n? chnh lao ra m l?y Lm ??t trong vai nam chnh ?? ?? cho anh m?i tn ??c t? pha qun th b?n t?i. Khi T Linh ng xu?ng, Lm ??t ch?t l?ng ng??i khi th?y dng mu nng t? ng?c c tro ra. M?i tn ??o c? b?ng nh?a khng bi?t ? b? thay th? b?ng m?i tn s?t t? bao gi?. Tr??c khi ch?t, T Linh k? ton b? s? th?t cho Lm ??t "?ng l hn ? U Minh c th? gi?t ng??i". H?i ?i du l?ch chu Phi, T Linh ? quen Tr?nh Phi, Khc Hi?u H?ng v u D??ng. B?n ng??i b?n h? cng mua hn ? U Minh mang v? lm k? ni?m. Khng lu sau, T Linh c?m th?y khng kh?e ? ??n b?nh vi?n khm, b?nh vi?n ch?n ?on c b? ung th? mu.

Lin l?c v?i 3 ng??i b?n, c pht hi?n ra h? c?ng m?c cng ch?ng b?nh nan y nh? mnh. Sau ny c m?i bi?t, hn ? U Minh v?n ???c ng??i dn ??a ph??ng ?o ? vng b? nhi?m phng x? ln, ng??i no ti?p xc ? c? ly g?n c?ng b? nhi?m ngu?n phng x? ?y. Mu?n trnh n?i ?au ??n v b?nh t?t, h? n?y ra ??nh qui g?: Ln k? ho?ch cho ci ch?t c?a mnh, trong ? ng??i ny s? gi?t ch?t ng??i kia. S? vi?c sau ? di?n ra ?ng nh? d? ??nh c?a 4 ng??i.

Nghe xong Lm ??t g?n nh? s?p ??. Thng tr??c, c?n ti?n ??u t? cho b? phim, anh c h?i ??n hn ? qu T Linh lun c?t k? trong kt s?t nh?ng c khng ??ng . Ngh? hn ? c gi tr? nn anh ln l?y tr?m, ?em c?t d??i g?i ch? lc thch h?p mang bn. 3 ngy sau khi T Linh qua ??i, Lm ??t t? t? t?i nh ring. Trong di th? ?? l?i, anh vi?t "Khng ph?i do hn ? U Minh, m l t? ti h?i ch?t mnh

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 của 4

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

Tm ki?m

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn