Quy ??nh m?i v? tu?i ngh? h?u v cc tr??ng h?p tinh gi?n bin ch?; ?i?u ki?n an ton v? phng chy v ch?a chy; ko di th?i h?n th?c hi?n h?ng ??t tnh thu? s? d?ng ??t nng nghi?p l nh?ng chnh sch m?i c hi?u l?c t? thng 1/2021.

cshl2021
Ngh? ??nh 131/2020/N?-CP ngy 02/11/2020 c?a Chnh ph? quy ??nh v? t? ch?c, ho?t ??ng d??c lm sng c?a c? s? khm b?nh, ch?a b?nh c hi?u l?c t? ngy 01/01/2021.T? ch?c, ho?t ??ng d??c lm sng cu?a c? s? khm, ch?a b?nh

Theo ?, c? s?? kha?m b?nh, ch??a b?nh khng t? ch?c khoa d???c v?n ph?i t? ch?c b? ph?n d???c lm sa?ng ?? th??c hi?n cc ho?t ??ng d??c lm sng ph?c v? ng???i b?nh ngoa?i tru? co? the? ba?o hi?m y t? v ng??i b?nh n?i tr.

Quy ??nh m?i v? tu?i ngh? h?u

Ngh? ??nh 135/2020/N?-CP ban hnh ngy 18/11/2020 c?a Chnh ph? quy ??nh v? tu?i ngh? h?u c hi?u l?c t? ngy 1/1/2021. Theo ?, tu?i ngh? h?u c?a ng??i lao ??ng trong ?i?u ki?n lao ??ng bnh th??ng theo kho?n 2 ?i?u 169 c?a B? lu?t Lao ??ng ???c quy ??nh c? th? nh? sau: K? t? ngy 1/1/2021, tu?i ngh? h?u c?a ng??i lao ??ng trong ?i?u ki?n lao ??ng bnh th??ng l ?? 60 tu?i 03 thng ??i v?i lao ??ng nam v ?? 55 tu?i 04 thng ??i v?i lao ??ng n?; sau ?, c? m?i n?m t?ng thm 03 thng ??i v?i lao ??ng nam cho ??n khi ?? 62 tu?i vo n?m 2028 v c? m?i n?m t?ng thm 04 thng ??i v?i lao ??ng n? cho ??n khi ?? 60 tu?i vo n?m 2035.

?i?u ki?n an ton v? phng chy v ch?a chy

C hi?u l?c t? ngy 10/01/2021, Ngh? ??nh s? 136/2020/N?-CP ban hnh ngy 24/11/2020 c?a Chnh ph? quy ??nh chi ti?t m?t s? ?i?u v bi?n php thi hnh Lu?t Phng chy v ch?a chy v Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Lu?t Phng chy v ch?a chy.

Trong ?, Ngh? ??nh quy ??nh r v? ?i?u ki?n an ton v? phng chy v ch?a chy ??i v?i: c? s?, khu dn c?, h? gia ?nh, ph??ng ti?n giao thng c? gi?i.

Quy ??nh m?i v? cc tr??ng h?p tinh gi?n bin ch?

C hi?u l?c t? ngy 23/01/2021, Ngh? ??nh 143/2020/N?-CP ngy 10/12/2020 s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Ngh? ??nh s? 108/2014/N?-CP ngy 20/11/2014 c?a Chnh ph? v? chnh sch tinh gi?n bin ch? v Ngh? ??nh s? 113/2018/N?-CP ngy 31/8/2018 c?a Chnh ph? s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Ngh? ??nh s? 108/2014/N?-CP.

Trong ?, Ngh? ??nh 143/2020/N?-CP s?a ??i quy ??nh v? cc tr??ng h?p tinh gi?n bin ch? ??i v?i cn b?, cng ch?c, vin ch?c trong bin ch? v cn b?, cng ch?c c?p x h??ng l??ng t? ngn sch nh n??c ho?c qu? ti?n l??ng c?a ??n v? s? nghi?p theo quy ??nh c?a php lu?t.

Ko di th?i h?n th?c hi?n h?ng ??t tnh thu? s? d?ng ??t nng nghi?p

Ngh? ??nh 146/2020/N?-CP ban hnh ngy 18/12/2020 s?a ??i, b? sung ?i?u 5 Ngh? ??nh s? 20/2011/N?-CP ngy 23/3/2011 c?a Chnh ph? quy ??nh chi ti?t v h??ng d?n thi hnh Ngh? quy?t s? 55/2010/QH12 ngy 24/11/2010 c?a Qu?c h?i v? mi?n, gi?m thu? s? d?ng ??t nng nghi?p.

Theo ?, v? h?ng ??t tnh thu?, Ngh? ??nh 146 nu r: Ko di th?i h?n th?c hi?n h?ng ??t tnh thu? s? d?ng ??t nng nghi?p ??n h?t ngy 31/12/2025 (quy ??nh c? ??n ngy 31/12/2020) trn c? s? h?ng ??t ? ???c quy ??nh v th?c hi?n trong giai ?o?n t? n?m 2011 ??n h?t n?m 2020.

Tr??ng h?p ??a ph??ng ???c Th? t??ng Chnh ph? ph duy?t ?i?u ch?nh h?ng ??t tnh thu? s? d?ng ??t nng nghi?p theo quy ??nh th th?c hi?n theo quy ??nh ? ??n h?t ngy 31/12/2025.

Ngh? ??nh 146/2020/N?-CP c hi?u l?c t? ngy 1/1/2021.

H??ng d?n ??ng k thu?

Thng t? 105/2020/TT-BTC c?a B? Ti chnh h??ng d?n v? ??ng k thu? c hi?u l?c thi hnh t? ngy 17/01/2021.

Theo Thng t?, h? s? ??ng k thu? g?m: H? s? ??ng k thu? l?n ??u; h? s? thay ??i thng tin ??ng k thu?; thng bo t?m ng?ng ho?t ??ng, kinh doanh ho?c ti?p t?c ho?t ??ng tr? l?i sau khi t?m ng?ng tr??c th?i h?n; h? s? ch?m d?t hi?u l?c m s? thu?; h? s? khi ph?c m s? thu? ???c ti?p nh?n.

Tr??ng h?p h? s? ??ng k thu? g?i b?ng ???ng b?u chnh, cng ch?c thu? ?ng d?u ti?p nh?n, ghi ngy nh?n h? s? vo h? s? v ghi s? v?n th? c?a c? quan thu?. ??i v?i h? s? ??ng k thu? ?i?n t?, vi?c ti?p nh?n h? s? ???c th?c hi?n theo quy ??nh c?a B? Ti chnh v? giao d?ch ?i?n t? trong l?nh v?c thu?.

Quy ??nh m?i trong t? ch?c thi tuy?n, xt tuy?n cng ch?c, vin ch?c

Thng t? 06/2020/TT-BNV c?a B? N?i v? ban hnh Quy ch? t? ch?c thi tuy?n, xt tuy?n cng ch?c, vin ch?c, thi nng ng?ch cng ch?c, thi ho?c xt th?ng h?ng ch?c danh ngh? nghi?p vin ch?c; n?i quy thi tuy?n, xt tuy?n cng ch?c, vin ch?c, thi nng ng?ch cng ch?c, thi ho?c xt th?ng h?ng ch?c danh ngh? nghi?p vin ch?c c hi?u l?c thi hnh t? 20/01/2021.

M?c thu ph, l? ph trong cng tc th y

Thng t? s? 101/2020/TT-BTC c?a B? Ti chnh quy ??nh m?c thu, ch? ?? thu, n?p, qu?n l ph, l? ph trong cng tc th y c hi?u l?c thi hnh t? ngy 11/1/2021.

Theo ?, l? ph c?p gi?y ch?ng nh?n ki?m d?ch ??ng v?t, s?n ph?m ??ng v?t trn c?n; th?y s?n nh?p kh?u, qu c?nh, t?m nh?p ti xu?t (g?m kho ngo?i quan), chuy?n c?a kh?u l 40.000 ??ng/l?n; l? ph c?p ch?ng ch? hnh ngh? d?ch v? th y l 50.000 ??ng/l?n.

Ph phng ch?ng d?ch b?nh cho ??ng v?t c m?c t? 300.000 ??ng ??n 3,5 tri?u ??ng/l?n. Ph ki?m d?ch ??ng v?t, s?n ph?m ??ng v?t (g?m c? th?y s?n) c m?c t? 35.000 ??ng ??n 800.000 ??ng/xe t/xe chuyn d?ng/l hng. Ph th?m ??nh kinh doanh c ?i?u ki?n thu?c l?nh v?c nng nghi?p, th?y s?n c m?c t? 230.000 ??ng ??n 18 tri?u ??ng/l?n.

M?c thu ph th?m ??nh c?p gi?y php ho?t ??ng ?i?n l?c

Thng t? 106/2020/TT-BTC c?a B? Ti chnh ban hnh v? m?c thu, ch? ?? thu, n?p, qu?n l v s? d?ng ph th?m ??nh c?p gi?y php ho?t ??ng ?i?n l?c c hi?u l?c thi hnh k? t? ngy 22/1/2021.

Thng t? quy ??nh r m?c ph th?m ??nh c?p gi?y php ho?t ??ng ?i?n l?c do c? quan Trung ??ng th?c hi?n. C? th?, ph c?p gi?y php T? v?n chuyn ngnh ?i?n l?c l 10.400.000 ??ng. Ph th?m ??nh c?p gi?y php Ho?t ??ng truy?n t?i ?i?n l 24.900.000 ??ng. Ph th?m ??nh c?p gi?y php Ho?t ??ng bn bun ?i?n l 19.200.000 ??ng

??i v?i th?m ??nh c?p gi?y php ho?t ??ng ?i?n l?c do UBND c?p t?nh th?c hi?n: Ph th?m ??nh c?p php T? v?n chuyn ngnh ?i?n l?c l 800.000 ??ng; ph th?m ??nh c?p php Ho?t ??ng pht ?i?n l 2.100.000 ??ng

Tr??ng h?p s?a ??i, b? sung gi?y php ho?t ??ng ?i?n l?c p d?ng m?c thu b?ng 50% m?c thu quy ??nh t?i Bi?u m?c thu ph ban hnh km theo Thng t? ny.

Ch? tiu an ton ti chnh v?i t? ch?c kinh doanh ch?ng khon

Thng t? 91/2020/TT-BTC c?a B? Ti chnh quy ??nh ch? tiu an ton ti chnh v bi?n php x? l ??i v?i t? ch?c kinh doanh ch?ng khon khng ?p ?ng ch? tiu an ton ti chnh, c hi?u l?c thi hnh t? 1/1/2021.

Thng t? ny h??ng d?n vi?c xc ??nh cc ch? tiu an ton ti chnh, ch? ?? bo co v? t? l? an ton ti chnh c?a t? ch?c kinh doanh ch?ng khon, cc bi?n php x? l v trch nhi?m c?a cc bn lin quan ??i v?i t? ch?c kinh doanh ch?ng khon khng ?p ?ng ch? tiu an ton ti chnh. Thng t? khng p d?ng cho vi?c xc ??nh ngh?a v? thu? c?a t? ch?c kinh doanh ch?ng khon ??i v?i ngn sch nh n??c.

Quy ??nh m?i v? cng b? thng tin trn th? tr??ng ch?ng khon

Thng t? 96/2020/TT-BTC c?a B? Ti chnh h??ng d?n cng b? thng tin trn th? tr??ng ch?ng khon, thay th? Thng t? s? 155/2015/TT-BTC k? t? ngy 1/1/2021.

So v?i Thng t? 155/2015/TT-BTC, Thng t? 96 m? r?ng ??i t??ng cng b? thng tin. Theo ?, Thng t? 96 quy ??nh kh ton di?n cc ??i t??ng c ngh?a v? cng b? thng tin nh?: Cng ty ??i chng; t? ch?c pht hnh tri phi?u doanh nghi?p ra cng chng; t? ch?c pht hnh th?c hi?n cho bn c? phi?u l?n ??u ra cng chng; t? ch?c nim y?t tri phi?u doanh nghi?p; cng ty ch?ng khon, cng ty qu?n l qu? ??u t? ch?ng khon; chi nhnh cng ty ch?ng khon n??c ngoi t?i Vi?t Nam v chi nhnh cng ty qu?n l qu? n??c ngoi t?i Vi?t Nam; v?n phng ??i di?n cng ty ch?ng khon v cng ty qu?n l qu? n??c ngoi t?i Vi?t Nam; qu? ??i chng, cng ty ??u t? ch?ng khon ??i chng

H??ng d?n gim st giao d?ch ch?ng khon

Thng t? 95/2020/TT-BTC c?a B? Ti chnh h??ng d?n gim st giao d?ch ch?ng khon trn th? tr??ng ch?ng khon c hi?u l?c t? ngy 01/01/2021.

Thng t? quy ??nh r v? n?i dung gim st giao d?ch ch?ng khon c?a ?y ban Ch?ng khon Nh n??c. Theo ?, trch nhi?m v quy?n h?n c?a ?y ban Ch?ng khon Nh n??c l: Gim st cc ho?t ??ng giao d?ch ch?ng khon trn th? tr??ng ch?ng khon nh?m pht hi?n, ng?n ng?a, x? l cc hnh vi s? d?ng thng tin n?i b? trong mua bn ch?ng khon, thao tng th? tr??ng ch?ng khon v cc hnh vi vi ph?m quy ??nh php lu?t v? giao d?ch ch?ng khon.

??ng th?i gim st nh ??u t? trong vi?c tun th? cc quy ??nh c?a php lu?t v? giao d?ch ch?ng khon. ??a ra c?nh bo ??i v?i cc giao d?ch v hnh vi c d?u hi?u vi ph?m php lu?t nh?m ng?n ng?a hnh vi vi ph?m php lu?t trong giao d?ch ch?ng khon c?a ??i t??ng gim st./.

Theo baochinhphu.vn

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:
          Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn