n treo su?t b?n n?m

Tr??c ?y, ng Tr??ng Linh C??ng, ng? qu?n 6 (TP.HCM) kh?i ki?n b Lm Th? Hu ra TAND TP ?? tranh ch?p quy?n s? h?u nh v ?i nh cho thu (v? n c m?t s? ng??i lin quan ?ang c? tr ? n??c ngoi). B ?o tham gia t? t?ng v?i t? cch l ng??i ??i di?n theo ?y quy?n c?a b Hu.

Thng 4-2009, TAND TP ? x? s? th?m, bc yu c?u c?a ng C??ng. ng C??ng khng co. Tuy nhin, t? ? ??n nay, ? b?n n?m tri qua m b?n n s? th?m khng ???c c?p phc th?m th? l, c?ng khng ???c TAND TP ?ng d?u l c hi?u l?c php lu?t.

B?c xc v v? n b? treo su?t m?t th?i gian di nh? th?, b ?o khi?u n?i. Sau ?, TAND TP c v?n b?n tr? l?i. Theo ta, sau khi nh?n ??n khng co c?a nguyn ??n, c?n c? theo kho?n 2 ?i?u 16 Lu?t T??ng tr? t? php, ta yu c?u nguyn ??n n?p l? ph ?y thc t? php ?? t?ng ??t b?n n s? th?m cho nh?ng ng??i c quy?n l?i, ngh?a v? lin quan ?ang c? tr ? n??c ngoi. Tuy nhin, nguyn ??n vi?n l do khng c ti?n nn khng n?p. Do v?y, ta khng th? ti?n hnh ?y thc t? php. C?ng b?i v th? m c?p phc th?m khng nh?n h? s? ?? gi?i quy?t theo trnh t? phc th?m.

C?nh ?, TAND TP c?ng gi?i thch do v? n c khng co c?a nguyn ??n v ta ch?a th?c hi?n vi?c ?y thc t? php t?ng ??t b?n n s? th?m cho cc ???ng s? ? n??c ngoi nn ta khng ?ng d?u l b?n n c hi?u l?c php lu?t.

K? h? c?a lu?t

Trao ??i v?i chng ti, nhi?u th?m phn xt x? n dn s? cho bi?t ? c khng t v? n b? ch t?c t??ng t?. C th?c t? ny c?ng b?i gi?a BLTTDS v Lu?t T??ng tr? t? php c ?i?m vnh v? l? ph t?ng ??t b?n n s? th?m.

C? th?, BLTTDS quy ??nh ta ch?u kho?n ph t?ng ??t b?n n s? th?m. Nh?ng theo Lu?t T??ng tr? t? php, c nhn, t? ch?c Vi?t Nam yu c?u c? quan nh n??c c th?m quy?n c?a Vi?t Nam gi?i quy?t v? vi?c dn s? lm pht sinh yu c?u ?y thc t? php ra n??c ngoi th ph?i tr? chi ph theo quy ??nh c?a Vi?t Nam v c?a n??c ???c yu c?u. Do v?y, n?u ng??i khng co khng ch?u n?p l? ph ?y thc t? php ?? t?ng ??t b?n n s? th?m th v? n s? b? ch l?i. B?i l? n?u ta s? th?m khng t?ng ??t b?n n cho cc ???ng s? ? n??c ngoi m ta phc th?m v?n th? l, gi?i quy?t th s? vi ph?m t? t?ng nghim tr?ng.

Theo lu?t s? Tr?n H?i ??c (?on Lu?t s? TP.HCM), ?y l m?t v?n ?? m?i pht sinh m Lu?t T??ng tr? t? php ch?a d? li?u. ? c nh?ng tr??ng h?p l?i d?ng k? h? ny ?? ko r v? n b?ng cch khng co nh?ng khng ch?u n?p l? ph ?y thc t? php. Lc ?, quy?n l?i h?p php c?a nh?ng ???ng s? khc s? b? thi?t thi.

Cc ?? xu?t

?? tho g?, lu?t s? ??c ?? xu?t nn quy ??nh hnh thnh m?t qu? (trch t? l? ph, n ph c?a ta) ?? t?m ?ng chi ph ?y thc t? php. Sau khi b?n n c hi?u l?c th ngoi vi?c n?p n ph, bn thua ki?n cn ph?i c ngh?a v? thanh ton c? kho?n l? ph ny.

Lu?t s? L Qu?c D?ng (?on Lu?t s? TP.HCM) th cho r?ng ta nn h??ng d?n ???ng s? lin h? cc trung tm tr? gip php l nh n??c trong tr??ng h?p khng c ti?n n?p ?? th?c hi?n ?y thc t? php. B?i Lu?t T??ng tr? t? php c?ng quy ??nh cng dn Vi?t Nam thu?c tr??ng h?p ???c tr? gip php l c th? ???c xem xt h? tr? chi ph th?c hi?n ?y thc t? php.

Cn theo lu?t s? Nguy?n V?n H?u (Ph Ch? t?ch H?i Lu?t gia TP.HCM), n?u ng??i khng co khng ?ng ti?n, c?ng khng ch?u lin h? tr? gip php l th ta phc th?m nn ra v?n b?n t? ch?i khng co ?? b?n n s? th?m c hi?u l?c.

 Ngu?n phapluattp.vn

 

 

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:
<< Trang trước                    Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn