Tin t?c

 

182938 xet xu so tham 19 bi cao gay thiet hai lon tai du an gang thep thai nguyen

??i din Vi?n ki?m st gi? quy?n cng t? t?i phin ta. ?nh: Ph?m Kin - TTXVN 

Chi?u 16/4, trong ph?n tranh lu?n t?i phin ta xt x? v? n Vi ph?m quy ??nh v? qu?n l, s? d?ng ti s?n Nh n??c gy th?t thot, lng ph; thi?u trch nhi?m gy h?u qu? nghim tr?ng x?y ra t?i Cng ty C? ph?n Gang thp Thi Nguyn (TISCO), h?u h?t cc b? co ??u th?a nh?n ? th?c hi?n cc hnh vi nh? co tr?ng truy t?, ??ng th?i xin H?i ??ng xt x? xem xt cho cc b? co ???c gi?m nh? hnh ph?t, ???c h??ng n treo v mi?n trch nhi?m hnh s?.
Trong ph?n t? bo ch?a c?a mnh, b? co L Ph H?ng (nguyn thnh vin H?i ??ng qu?n tr? T?ng Cng ty Thp Vi?t Nam - VNS) th?a nh?n hnh vi nh? trong co tr?ng ? nu. Tuy nhin, b? co mong H?i ??ng xt x? xem xt m?c ??, vai tr c?a b? co c?ng nh? b?i c?nh khch quan, v? tr ??c th cng vi?c c?a b? co ? Thnh ph? H? Ch Minh khi b? co khng ???c phn cng ph? trch d? n, khng tham gia d? n.
Theo co bu?c c?a Vi?n Ki?m st, b? co L Ph H?ng ? cho ki?n ??ng v?i n?i dung T? trnh s? 835/TTr-VNS ngy 23/6/2009 v ki?n c?a Ban Ki?m sot VNS ?? ngh? bo co B? Cng Th??ng v Th? t??ng ch?p thu?n ch? tr??ng ch?n T?ng Cng ty Xy d?ng cng nghi?p Vi?t Nam (VINAINCON) lm nh th?u ph? th?c hi?n ph?n C c?a H?p ??ng EPC s? 01; cho php ch? ??u t? ???c ?i?u ch?nh chi ph th?c hi?n ph?n C v nh th?u ph? VINAINCON ???c th?c hi?n ph?n C d??i hnh th?c h?p ??ng theo ??n gi. B? co H?ng ? thi?u trch nhi?m, khng yu c?u nh?ng ng??i c trch nhi?m cung c?p h? s?, ti li?u c lin quan ?? nghin c?u v cho ki?n gi?i quy?t ?ng v?i quy ??nh c?a php lu?t. C?n c? vo ki?n nh?t tr c?a cc b? co v cc thnh vin H?i ??ng qu?n tr?, VNS ? c v?n b?n ?? ngh? B? Cng Th??ng v Th? t??ng ??ng ch? tr??ng t?i T? trnh s? 835/TTr-VNS khng c c?n c?, tri php lu?t, gy thi?t h?i ??c bi?t nghim tr?ng ti s?n nh n??c.
V? cc co bu?c trn, lu?t s? L Trung S?n (bo ch?a cho b? co L Ph H?ng) cho r?ng, vi?c b? co H?ng g?i email bi?u quy?t ??ng v?i n?i dung T? trnh s? 835 khng ph?i l hnh vi c? , khng c m?c ?ch t? l?i hay m?c ?ch no khc. B? co ch? c nh?n th?c r?ng vi?c cho ki?n ??ng l ?? VNS bo co Chnh ph? xin ch? tr??ng. M?t khc, b? co H?ng hon ton tin t??ng vo k?t qu? ?nh gi, th?m ??nh c?a cc b? ph?n chuyn mn v nh?ng ng??i tr?c ti?p th?c hi?n d? n, trong khi b? co ?ang ??m nhi?m cng vi?c khc, khng ???c phn cng theo di, ch? ??o b?t c? ho?t ??ng no c?a d? n.
Lu?t s? L Trung S?n phn tch thm, khi cho ki?n ??ng v?i n?i dung T? trnh s? 835, b? co H?ng ch? c mong mu?n ??i m?i, tho g? kh kh?n cho d? n. V?i m?c ??, vai tr khng ?ng k? c?a b? co H?ng trong t?ng th? v? n, lu?t s? ?? ngh? H?i ??ng xt x? mi?n hnh ph?t cho b? co H?ng.
Bo ch?a cho b? co Nguy?n V?n Trng (nguyn thnh vin Ban Ki?m sot VNS), lu?t s? Tr?nh C?m Bnh t?p trung ch?ng minh hi?u qu? c?a T? trnh s? 835 m b? co Trng ? k nh?t tr n?i dung. Theo lu?t s?, T? trnh s? 835 khng ph?i l c?n c? ?? quy?t ??nh ch?n nh th?u VINAINCON v ?i?u ch?nh chi ph ph?n C theo ??n gi.
Theo lu?t s? Bnh, hnh vi c?a b? co Nguy?n V?n Trng ch? l s? thi?u st do ? tin t??ng vo ti li?u c?a b? ph?n chuyn mn, tin vo s? th?m ??nh cc c? quan ch?c n?ng bn trn. Lu?t s? ?? ngh? H?i ??ng xt x?, Vi?n Ki?m st xem xt trch nhi?m c?a b? co, ??i t?i danh cho b? co sang t?i Thi?u trch nhi?m gy h?u qu? nghim tr?ng, ?nh gi m?c ?? hnh vi th? y?u c?a b? co trong v? n ?? cho b? co h??ng n treo.
Theo co tr?ng, b? co Nguy?n V?n Trng ? nh?t tr n?i dung T? trnh s? 835 th?ng nh?t bo co B? Cng Th??ng v Chnh ph? ch?p thu?n ch?n VINAINCON khng ?? n?ng l?c lm nh th?u ph?; cho php Ch? ??u t? ???c ?i?u ch?nh chi ph th?c hi?n ph?n C theo cc quy ??nh v? ?i?u ch?nh gi H?p ??ng xy d?ng v VINAINCON ???c th?c hi?n ph?n C d??i hnh th?c H?p ??ng theo ??n gi.
Cc b? co Hong Ng?c Di?p (nguyn thnh vin H?i ??ng qu?n tr? TISCO), ?? Xun Ha (nguyn K? ton tr??ng TISCO) ??u th?a nh?n hnh vi nh? co tr?ng ? nu. Tuy nhin, cc b? co by t? mong H?i ??ng xt x? ?nh gi hon c?nh, nguyn nhn, b?i c?nh v ??ng c? c?a cc b? co t?i th?i ?i?m d? n r?i vo tnh tr?ng kh kh?n, c?n tho g?. Cc b? co ??u xin ???c h??ng m?c n th?p ?? c c? h?i s?a ch?a, quay tr? l?i v?i gia ?nh v x h?i.
Sng 17/4, phin ta ti?p t?c v?i ph?n ??i ?p c?a ??i di?n Vi?n Ki?m st v?i cc lu?t s?./.

Theo bnews.vn

 

ncndmbsdpn

?nh minh h?a (ngu?n: internet)

Ngh? ??nh s? 137/2020/N?-CP (Ngh? ??nh 137) quy ??nh nhi?u ?i?m m?i ph h?p v?i tnh hnh th?c t? trong cng tc qu?n l nh n??c v ??u tranh phng, ch?ng t?i ph?m, vi ph?m php lu?t v? pho. Vi?c s? d?ng pho ph?i tun th? nh?ng ?i?u ki?n, quy ??nh ra sao; cc lo?i pho no ???c php s? d?ng ?ang l v?n ?? ???c nhi?u ng??i dn quan tm.

Nh? v?y, pho hoa m cc c? quan, t? ch?c, c nhn ???c s? d?ng l lo?i pho ???c ch? t?o, s?n xu?t th? cng ho?c cng nghi?p, khi c tc ??ng c?a xung kch thch c?, nhi?t, ha ho?c ?i?n t?o ra cc hi?u ?ng m thanh, mu s?c, nh sng trong khng gian, khng gy ra ti?ng n? (?i?m b Kho?n 1 ?i?u 3 Ngh? ??nh 137 quy ??nh).

??i v?i lo?i pho ny, cc c? quan, t? ch?c, c nhn c n?ng l?c hnh vi dn s? ??y ?? th ???c s? d?ng trong cc tr??ng h?p: L?, t?t, sinh nh?t, c??i h?i, h?i ngh?, khai tr??ng, ngy k? ni?m v trong ho?t ??ng v?n ha, ngh? thu?t. V v?y, cc c? quan, t? ch?c, c nhn c nhu c?u s? d?ng ch? ???c mua pho hoa c?a cc t? ch?c, doanh nghi?p thu?c B? Qu?c phng theo quy ??nh t?i ?i?u 14 Ngh? ??nh 137. 

Tr??ng h?p mua, s? d?ng pho hoa c?a cc t? ch?c, doanh nghi?p, c nhn khng ???c php kinh doanh th s? b? x? l hnh chnh theo quy ??nh t?i ?i?u 10 Ngh? ??nh s? 167/2013/N?-CP c?a Chnh ph? quy ??nh x? ph?t vi ph?m hnh chnh trong l?nh v?c an ninh, tr?t t?, an ton x h?i; phng, ch?ng t? n?n x h?i; phng chy v ch?a chy; phng, ch?ng b?o l?c gia ?nh. Tr??ng h?p n?u ??t pho t?i n?i cng c?ng m gy ?nh h??ng ??n an ninh, tr?t t? th c th? b? x? l hnh s? v? t?i Gy r?i tr?t t? cng c?ng theo ?i?u 318 B? lu?t Hnh s? n?m 2015.

Cn pho n? l s?n ph?m ???c ch? t?o, s?n xu?t th? cng ho?c cng nghi?p, khi c tc ??ng c?a xung kch thch c?, nhi?t, ha ho?c ?i?n gy ra ti?ng n? ho?c gy ra ti?ng rt, ti?ng n? v hi?u ?ng mu s?c trong khng gian. Pho n? gy ra ti?ng rt, ti?ng n? v hi?u ?ng mu s?c trong khng gian ???c g?i l pho hoa n? (?i?m a Kho?n 1 ?i?u 3 Ngh? ??nh 137 quy ??nh). Kho?n 1 ?i?u 5 c?a Ngh? ??nh 137 c?ng ? nghim c?m vi?c s? d?ng pho n? v pho hoa n?. Do ?, ng??i dn c?n phn bi?t r gi?a pho hoa v pho hoa n? ?? trnh vi ph?m php lu?t.

Ngoi ra, cc c? quan, t? ch?c, c nhn c?ng c?n l?u v? ?i?u ki?n s?n xu?t, kinh doanh, xu?t kh?u, nh?p kh?u pho hoa, Ngh? ??nh 137 ? quy ??nh r: T? ch?c, doanh nghi?p thu?c B? Qu?c phng ???c B? tr??ng B? Qu?c phng giao nhi?m v? nghin c?u, s?n xu?t pho hoa, thu?c pho hoa th ???c php th?c hi?n vi?c nghin c?u, s?n xu?t, kinh doanh, xu?t kh?u, nh?p kh?u pho hoa, thu?c pho hoa; ph?i ???c c? quan Cng an c th?m quy?n c?p Gi?y ch?ng nh?n ?? ?i?u ki?n v? an ninh, tr?t t?; b?o ??m cc ?i?u ki?n v? phng chy v ch?a chy, phng ng?a, ?ng ph s? c? v b?o v? mi tr??ng; b?o ??m kho, ph??ng ti?n v?n chuy?n, thi?t b?, ph??ng ti?n ph h?p, ng??i qu?n l, ng??i ph?c v? c lin quan ph?i ???c hu?n luy?n v? k? thu?t an ton; kinh doanh pho hoa ph?i b?o ??m ch?t l??ng, quy chu?n v cc ?i?u ki?n khc theo quy ??nh...

Cc hnh vi vi ph?m v? pho s? b? x? ph?t vi ph?m hnh chnh theo quy ??nh t?i ?i?u 10 Ngh? ??nh s? 167/2013/N?-CP. M?c ti?n ph?t th?p nh?t l 500.000 ??ng, m?c t?i ?a l 40.000.000 ??ng, c? th?:

- L?u hnh cc lo?i gi?y php v? qu?n l, s? d?ng pho hoa khng cn gi tr? s? d?ng b? ph?t ti?n t? 500.000 ??ng ??n 1.000.000 ??ng;

- S? d?ng cc lo?i pho m khng ???c php b? ph?t ti?n t? 1.000.000 ??ng ??n 2.000.000 ??ng;

-  S?n xu?t, tng tr?, mua, bn, v?n chuy?n tri php pho, thu?c pho b? ph?t ti?n t? 5.000.000 ??ng ??n 10.000.000 ??ng;

- Mang vo ho?c mang ra kh?i lnh th? Vi?t Nam tri php cc lo?i pho b? ph?t ti?n t? 20.000.000 ??ng ??n 40.000.000 ??ng.

Bn c?nh b? ph?t ti?n, ton b? s? pho l tang v?t s? b? t?ch thu theo quy ??nh. 

??c bi?t, n?u ??t pho n?, pho hoa n? gy thi?t h?i nghim tr?ng ??n tnh m?ng, s?c kh?e, ti s?n c?a ng??i khc th ng??i vi ph?m c th? b? truy c?u trch nhi?m hnh s? v? cc t?i danh khc t??ng x?ng v?i h?u qu? nghim tr?ng ??n tnh m?ng, s?c kh?e, ti s?n do hnh vi ??t pho gy ra. Cc hnh vi ph?m t?i lin quan ??n s?n xu?t, mua bn, tng tr?, v?n chuy?n, s? d?ng tri php cc lo?i pho c th? s? b? x? l hnh s? theo cc t?i quy ??nh t?i B? lu?t Hnh s? n?m 2015.

Theo: lsvn.vn

 

cshl2021Quy ??nh m?i v? tu?i ngh? h?u v cc tr??ng h?p tinh gi?n bin ch?; ?i?u ki?n an ton v? phng chy v ch?a chy; ko di th?i h?n th?c hi?n h?ng ??t tnh thu? s? d?ng ??t nng nghi?p l nh?ng chnh sch m?i c hi?u l?c t? thng 1/2021.

Chi tiết...
 

Lu?t TNBTCNN v v?n ?? b?o v? quy?n con ng??iVietruslaw - Cc c? quan c trch nhi?m b?i th??ng c?n c s? ph?i h?p ch?t ch?, b?o ??m vi?c b?i th??ng minh b?ch, cng khai, nng cao trch nhi?m trong vi?c gi?i quy?t yu c?u b?i th??ng. L?ng nghe ki?n, nguy?n v?ng c?a ng??i yu c?u b?i th??ng ?? gi?i quy?t th?u ?o, ??y ??, b?o ??m quy?n v l?i ch c?a h?.

Chi tiết...
 

h1 btqx

Xung quanh chuy?n m?t lu?t s? b? ch? t?a phin phc th?m v? ?on V?n V??n c?m khng cho vung tay khi tranh lu?n, m?t v?n ?? ???c ??t ra: Quy ??nh v? chuy?n ny ra sao?

 T?i phin phc th?m v? ?on V?n V??n ngy 30-7 c m?t tnh ti?t ?ng ch v? m?t t? t?ng: Trong lc tranh lu?n, lu?t s? ?on H?u B?n (?on Lu?t s? TP H?i Phng, bo ch?a ch? ??nh cho b? co V??n) ? nhi?u l?n vung tay nh?m di?n t? t? c?a mnh. Th?y v?y, ch? t?a phin ta ? yu c?u lu?t s? khng ???c vung tay v ni: Lu?t s? khng ???c ci ki?u chm gi. N?u cn vung tay th s? b?t ng?i xu?ng khng cho ni n?a.

Chi tiết...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 của 11

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn