H??NG D?N TH? T?C

6

Th? t?c ??ng k ch?m d?t vi?c gim h?

17 Tháng 7 2008

* C?n c? php lu?t: Ngh? ??nh 158/2005/N?-CP ngy 27/12/2005 c?a Chnh ph? v? ??ng k v qu?n l h? t?ch. - Th?m quy?n ??ng k gim h?, ch?m d?t vi?c gim h?:?y ban nhn dn c?p x, n?i c? tr c?a ng??i gim h? ho?c n?i c tr? s? c?a c? quan, t? ch?c ??m nh?n gim h? th?c hi?n ??ng k vi?c gim h?, ??ng k vi?c ch?m d?t gi...

Read more

T? V?N PHP LU?T

Ngh? ??nh 123/2017/N?-CP: Quy ??nh m?i v? thu ti?n s? d?ng ??t

Ngh? ??nh 123/2017/N?-CP: Quy ??nh m?i v? thu ti?n s? d?ng ??t

13 Tháng 7 2018

Chnh ph? v?a ban hnh Ngh? ??nh 123/2017/N?-CP s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a cc ngh? ??nh quy ??nh v? thu ti?n s? d?ng ??t, thu ti?n thu ??t, thu m?t n??c, c hi?u l?c thi hnh t? 1-1-2018.

Read more

TRANH T?NG

" alt="Nguyn t?c tranh t?ng trong xt x? ???c b?o ??m t?i ?i?u 26 c?a BLTTHS n?m 2015" style="width:160px;height:120px;margin:3px 8px 3px 0;" />

Nguyn t?c tranh t?ng trong xt x? ???c b?o ??m t?i ?i?u 26 c?a BLTTHS n?m 2015

09 Tháng 5 2019

1.M?t s? n?i dung c? b?n c?a ?i?u 26 BLTTHS n?m 2015 ?i?u 26 BLTTHS n?m 2015 v?i tn g?i Tranh t?ng trong xt x? ???c b?o ??m ? m? r?ng ph?m vi tranh t?ng h?n, khng ch? th? hi?n trong giai ?o?n xt x? m th?i ?i?m xu?t hi?n tranh t?ng b?t ??u t? giai ?o?n kh?i t? ??n giai ?o?n ?i?u tra, truy t? v xt x?. ? m?i...

Read more

CNG CH?NG

D?ch v? cng ch?ng

D?ch v? cng ch?ng

29 Tháng 6 2018

Vietrustlaw cung c?p D?ch v? cng ch?ng t?i nh theo yu c?u c?a khch hng, k? c? khch hng ? cc t?nh thnh trn c? n??c ngoi ph?m vi thnh ph? H N?i. 

Read more

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn