- Kinh doanh Th??ng m?i

+ T? v?n gi?i quy?t tranh ch?p v? kinh doanh, th??ng m?i

+ T? v?n v? thnh l?p, qu?n tr? doanh nghi?p
+ T? v?n, so?n th?o h?p ??ng kinh t?
+ T? v?n thu h?i n? Doanh nghi?p

+ T? v?n, so?n th?o h?p ??ng th??ng m?i qu?c t?, h?p ??ng thu tu, h?p ??ng b?o hi?m trong th??ng m?i qu?c t?

+ T? v?n gi?i quy?t tranh ch?p v b?o v? quy?n l?i cho khch hng trong cc v? ki?n lin quan ??n th??ng m?i qu?c t?, b?o hi?m, hng h?i.

+ Th?c hi?n th? t?c l?p h? s? d? n ??u t?; ??ng k (th?m ??nh c?p php) d? n ??u t? c v?n n??c ngoi t?i Vi?t Nam

+ Th?c hi?n th? t?c thay ??i gi?y ch?ng nh?n ??u t?

+ Th?c hi?n th? t?c m? Chi nhnh v V?n phng ??i di?n cho doanh nghi?p n??c ngoi t?i Vi?t Nam

+ Th?c hi?n th? t?c xin c?p php ??u t? ra n??c ngoi cho cc doanh nghi?p Vi?t Nam

- Dn s? - B?t ??ng s?n
+ T? v?n gi?i quy?t tranh ch?p dn s?
+ T? v?n, so?n th?o h?p ??ng mua bn, t?ng cho nh ??t, ti s?n khc
+ Cng ch?ng v ??ng k sang tn Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, s? h?u nh (s? ??)

- Hn nhn gia ?nh

+ T? v?n v? ti s?n trong hn nhn

+ T? v?n v? ly hn, gi?i quy?t tranh ch?p ti s?n khi ly hn

- Lao ??ng

+ T? v?n gi?i quy?t tranh ch?p lao ??ng


 

  Tin mới hơn:

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn