chinh sach moi trong thang 1
Nhi?u chnh sch m?i thu?c cc l?nh v?c gio d?c, kinh doanh v?n t?i, chnh sch thu?, ng??i c cng... s? c hi?u l?c trong thng 9/2022.
G?i hng xe khch ph?i cung c?p ??y ??, chnh xc 6 thng tin
Ngh? ??nh s? 47/2022/N?-CP ngy 19/7/2022 c?a Chnh ph? s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Ngh? ??nh s? 10/2020/N?-CP ngy 17/1/2020 c?a Chnh ph? v? kinh doanh v ?i?u ki?n kinh doanh v?n t?i b?ng xe t c hi?u l?c thi hnh k? t? ngy 01/9/2022.  
Ngh? ??nh b? sung ?i?m ? kho?n 3 ?i?u 11: ??n v? kinh doanh v?n t?i hnh khch, li xe, nhn vin ph?c v? trn xe (n?u c) khi nh?n hng ha k g?i xe t (ng??i g?i hng ha khng ?i theo xe) ph?i yu c?u ng??i g?i hng ha cung c?p ??y ??, chnh xc cc thng tin v?: Tn hng ha, cn n?ng (n?u c), h? v tn, ??a ch?, s? ch?ng minh th? nhn dn/s? th? c?n c??c cng dn, s? ?i?n tho?i lin h? c?a ng??i g?i v ng??i nh?n. 
6 tr??ng h?p gi ??t ???c tr? ?? tnh thu? gi tr? gia t?ng
Ngh? ??nh s? 49/2022/N?-CP ngy 29/7/2022 s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Ngh? ??nh s? 209/2013/N?-CP ngy 18/12/2013 c?a Chnh ph? quy ??nh chi ti?t v h??ng d?n thi hnh m?t s? ?i?u c?a Lu?t Thu? gi tr? gia t?ng ? ???c s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u theo Ngh? ??nh s? 12/2015/N?-CP, Ngh? ??nh s? 100/2016/N?-CP v Ngh? ??nh s? 146/2017/N?-CP c hi?u l?c t? ngy 12/9/2022
C? th?, s?a ??i, b? sung kho?n 3, 4 ?i?u 4 ??i v?i ho?t ??ng chuy?n nh??ng b?t ??ng s?n, gi tnh thu? gi tr? gia t?ng l gi chuy?n nh??ng b?t ??ng s?n tr? (-) gi ??t ???c tr? ?? tnh thu? gi tr? gia t?ng.
Gi ??t ???c tr? ?? tnh thu? gi tr? gia t?ng ???c quy ??nh c? th? v?i 6 tr??ng h?p.
Ch??ng trnh Gio d?c th??ng xuyn m?i c?p THPT
Thng t? 12/2022/TT-BGD?T ngy 26/7/2022 c?a B? Gio d?c v ?o t?o v? ban hnh Ch??ng trnh Gio d?c th??ng xuyn c?p Trung h?c ph? thng s? c hi?u l?c t? ngy 10/9/2022.
Ch??ng trnh Gio d?c th??ng xuyn c?p trung h?c ph? thng ???c th?c hi?n theo l? trnh nh? sau: T? n?m h?c 2022 - 2023 ??i v?i l?p 10. T? n?m h?c 2023 - 2024 ??i v?i l?p 11. T? n?m h?c 2024 - 2025 ??i v?i l?p 12.
Ch??ng trnh bao g?m cc mn h?c v ho?t ??ng gio d?c b?t bu?c; cc mn h?c l?a ch?n theo ??nh h??ng ngh? nghi?p; cc chuyn ?? h?c t?p l?a ch?n; cc mn h?c v ho?t ??ng gio d?c t? ch?n.
C? th?, cc mn h?c b?t bu?c g?m 7 mn h?c, trong ?: Ng? v?n, Ton, L?ch s? l 3 mn h?c b?t bu?c v 4 mn h?c l?a ch?n trong s? cc mn h?c ??a l, Gio d?c kinh t? v php lu?t, V?t l, Ha h?c, Sinh h?c, Tin h?c, Cng ngh?.
Ho?t ??ng tr?i nghi?m, h??ng nghi?p l ho?t ??ng gio d?c b?t bu?c. Ngoi ra cn c cc mn h?c, ho?t ??ng t? ch?n g?m Ngo?i ng?, Ti?ng dn t?c thi?u s?, N?i dung gio d?c ??a ph??ng.
Th?i gian h?c c?a m?i n?m h?c l 35 tu?n/l?p. M?i ngy h?c 1 bu?i, m?i bu?i khng b? tr qu 5 ti?t h?c; m?i ti?t h?c 45 pht.
Lin k?t t? ch?c thi c?p ch?ng ch? n?ng l?c ngo?i ng? c?a n??c ngoi
Thng t? 11/2022/TT-BGD?T ngy 26/7/2022 c?a B? Gio d?c v ?o t?o quy ??nh v? lin k?t t? ch?c thi c?p ch?ng ch? n?ng l?c ngo?i ng? c?a n??c ngoi, c hi?u l?c thi hnh t? ngy 10/9/2022.
C? s? ?nh gi n?ng l?c ngo?i ng? c?a n??c ngoi ph?i cung c?p thng tin v? cc y?u t? b?o ??m ch?t l??ng nh?: ?? thi b?o ??m ?? tin c?y, tnh chnh xc, khch quan, minh b?ch, cng b?ng trong ?nh gi n?ng l?c ngo?i ng? c?a th sinh; khng vi ph?m php lu?t, thu?n phong, m? t?c, v?n ha c?a Vi?t Nam; ?? thi m?u ???c cng b? ?? th sinh ti?p c?n d? dng, ??y ??; B?ng quy ??i k?t qu? thi v?i Khung tham chi?u chung Chu u (CEFR) ???c c? quan quy ??nh cng nh?n;...
T?ng m?c chi cho xy d?ng v?n b?n quy ph?m php lu?t
Thng t? 42/2022/TT-BTC ngy 06/07/2022  c?a B? Ti chnh ban hnh s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Thng t? s? 338/2016/TT-BTC quy ??nh l?p d? ton, qu?n l, s? d?ng v quy?t ton kinh ph ngn sch nh n??c b?o ??m cho cng tc xy d?ng v?n b?n quy ph?m php lu?t v hon thi?n h? th?ng php lu?t c hi?u l?c k? t? 01/9/2022. Theo Thng t?, t?ng m?c chi so?n th?o v?n b?n ??i v?i ngh? quy?t c?a Qu?c h?i, ngh? quy?t c?a ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i, ngh? quy?t lin t?ch, ngh? ??nh c?a Chnh ph?: quy?t ??nh c?a Th? t??ng Chnh ph?; thng t? .
p d?ng 24 quy trnh cng nh?n, th?c hi?n ch? ?? ?u ?i ng??i c cng
Thng t? s? 55/2022/TT-BQP ngy 27/7/2022 h??ng d?n quy trnh cng nh?n v th?c hi?n ch? ?? ?u ?i ??i v?i ng??i c cng v?i cch m?ng thu?c trch nhi?m c?a B? Qu?c phng c hi?u l?c thi hnh k? t? ngy 15/9 h??ng d?n c? th? v? 24 quy trnh cng nh?n v th?c hi?n ch? ?? ?u ?i ??i v?i ng??i c cng v?i cch m?ng v?i 23 ??i t??ng, tr??ng h?p khc nhau nh?: 
Quy trnh cng nh?n ng??i ho?t ??ng cch m?ng tr??c ngy 01/01/1945 v ng??i ho?t ??ng cch m?ng t? ngy 01/01/1945 ??n ngy kh?i ngh?a thng Tm n?m 1945 quy ??nh t?i kho?n 5 ?i?u 7 v kho?n 5 ?i?u 12 Ngh? ??nh 131/2021/N?-CP.
Quy trnh l?p h? s? ?? ngh? cng nh?n li?t s? ??i v?i qun nhn, cng nhn vin ch?c qu?c phng, ng??i lm vi?c trong t? ch?c c? y?u thu?c Ban C? y?u Chnh ph? ?ang t?i ng?, cng tc quy ??nh t?i kho?n 1, kho?n 4 ?i?u 18 Ngh? ??nh 131/2021/N?-CP.
Quy trnh th?c hi?n ch? ?? ?u ?i ??i v?i Anh hng L?c l??ng v? trang nhn dn, Anh hng lao ??ng trong th?i k? khng chi?n ?ang t?i ng?, cng tc quy ??nh t?i kho?n 5 ?i?u 32 Ngh? ??nh...
Lm t? thi?n ph?i m? s? k? ton ghi chp, h?ch ton cc nghi?p v? kinh t? pht sinh, l?p bo co ti chnh ??y ??
Thng t? s? 41/2022/TT-BTC c?a B? Ti chnh h??ng d?n ch? ?? k? ton p d?ng cho cc ho?t ??ng x h?i, t? thi?n c hi?u l?c k? t? ngy 01/9.
Theo Thng t?, t?t c? cc t? ch?c, c? quan, ??n v?, c nhn c cc ho?t ??ng lin quan ??n v?n ??ng, ti?p nh?n, phn ph?i v s? d?ng ngu?n ?ng gp t? nguy?n ?? th?c hi?n cc ho?t ??ng x h?i, t? thi?n ??u ph?i m? s? k? ton ghi chp ??y ?? cc nghi?p v? kinh t? pht sinh, l?p bo co v minh b?ch thng tin theo quy ??nh c?a Thng t? ny v php lu?t c lin quan.
Cc t? ch?c, c? quan, ??n v? c cc ho?t ??ng x h?i, t? thi?n c t? ch?c k? ton ring ??i v?i cc ho?t ??ng v?n ??ng, ti?p nh?n, phn ph?i v s? d?ng cc ngu?n ?ng gp t? nguy?n ph?i th?c hi?n m? s? k? ton ghi chp, h?ch ton cc nghi?p v? kinh t? pht sinh, l?p bo co ti chnh ??y ??, minh b?ch theo quy ??nh.
Cc c nhn c cc ho?t ??ng x h?i, t? thi?n c trch nhi?m m? s? ghi chp ??y ?? thng tin v? k?t qu? ti?p nh?n, phn ph?i v s? d?ng ngu?n ?ng gp t? nguy?n ph?i th?c hi?n theo quy ??nh; ??ng th?i l?p bo co v cng khai tnh hnh ti?p nh?n, phn ph?i v s? d?ng ngu?n ?ng gp theo quy ??nh c?a php lu?t.
Ch? ?? ?u ?i ng??i c cng v?i cch m?ng, thn nhn c?a ng??i c cng v?i cch m?ng
Thng t? 44/2022/TT-BTC c?a B? Ti chnh quy ??nh qu?n l v s? d?ng kinh ph chi th??ng xuyn th?c hi?n chnh sch, ch? ?? ?u ?i ng??i c cng v?i cch m?ng, thn nhn c?a ng??i c cng v?i cch m?ng v ng??i tr?c ti?p tham gia khng chi?n do ngnh Lao ??ng Th??ng binh v X h?i (L?TB&XH) qu?n l c hi?u l?c t? ngy 5/9.
Theo Thng t?, kinh ph th?c hi?n ch? ?? ?u ?i v?i ng??i c cng v?i cch m?ng, thn nhn ng??i c cng v?i cch m?ng, ng??i tr?c ti?p tham gia khng chi?n v chi ph qu?n l th?c hi?n Php l?nh ?u ?i ng??i c cng v?i cch m?ng do ngn sch trung ??ng ??m b?o ???c b? tr trong d? ton chi ngn sch nh n??c c?a B? L?TB&XH v ???c th?c hi?n nh? sau: B? L?TB&XH ?y quy?n cho S? L?TB&XH th?c hi?n nhi?m v? chi c?a ngn sch trung ??ng t?i ??a ph??ng; c? quan L?TB&XH ho?c c? quan ???c c?p c th?m quy?n giao qu?n l v s? d?ng kinh ph m? ti kho?n d? ton t?i Kho b?c Nh n??c v th?c hi?n rt d? ton theo quy ??nh.
  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:
          Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn