Chnh sch m?i c hi?u l?c t? thng 8/2022: V?n chuy?n v?t li?u ?? r?i vi s? b? ph?t ??n 4 tri?u ??ng; h? ngho, h? c?n ngho ???c h? tr? 40 tri?u ??ng ?? xy m?i nh ?; gi?m l? ph c?p gi?y ch?ng nh?n ki?m ??nh xe c? gi?i;...

 
 
Chnh sch m?i c hi?u l?c t? thng 8/2022 - ?nh 1.

H? ngho, h? c?n ngho ???c h? tr? 40 tri?u ??ng ?? xy m?i nh ?

Cung c?p thng tin v d?ch v? cng tr?c tuy?n c?a c? quan nh n??c trn mi tr??ng m?ng

C hi?u l?c t? ngy 15/8/2022, Ngh? ??nh s? 42/2022/N?-CP ban hnh ngy 24/6/2022 quy ??nh v? vi?c cung c?p thng tin v d?ch v? cng tr?c tuy?n c?a c? quan nh n??c trn mi tr??ng m?ng.

Ngh? ??nh quy ??nh c? quan nh n??c cng khai trn mi tr??ng m?ng cc thng tin cho t? ch?c, c nhn theo quy ??nh c?a Lu?t Ti?p c?n thng tin, Lu?t Cng ngh? thng tin, ph?i b?o ??m cung c?p cc thng tin nh? sau:

V?n b?n quy ph?m php lu?t v v?n b?n qu?n l hnh chnh thu?c th?m quy?n ban hnh ho?c ???c giao ch? tr so?n th?o, trong ? nu r: hnh th?c v?n b?n, th?m quy?n ban hnh, s? k hi?u, ngy ban hnh, ngy hi?u l?c, trch y?u, t?p v?n b?n cho php t?i v?, cung c?p cng c? tm ki?m v?n b?n.

Th? t?c hnh chnh, d?ch v? cng tr?c tuy?n, quy trnh gi?i quy?t cng vi?c c?a c? quan nh n??c tun th? cc quy ??nh c?a php lu?t, b?o ??m th?ng nh?t, tch h?p t? c?ng D?ch v? cng qu?c gia, c?ng d?ch v? cng c?p b?, c?p t?nh.

Thng tin v? ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n, c? c?u t? ch?c, s? ?? t? ch?c c?a c? quan v c?a ??n v? tr?c thu?c; ??a ch?, s? ?i?n tho?i, s? fax, ??a ch? th? ?i?n t? c?a c? quan nh n??c; h? tn, ch?c v?, ??n v? cng tc, s? ?i?n tho?i, ??a ch? th? ?i?n t? chnh th?c c?a cn b?, cng ch?c lm ??u m?i lin h?;

UBND c?p x ???c giao ti s?n k?t c?u h? t?ng c?p n??c s?ch nng thn

C hi?u l?c t? ngy 8/8/2022, Ngh? ??nh s? 43/2022/N?-CP ngy 24/6/2022 c?a Chnh ph? quy ??nh vi?c qu?n l, s? d?ng v khai thc ti s?n k?t c?u h? t?ng c?p n??c s?ch.

Theo ?, ??i t??ng ???c giao ti s?n k?t c?u h? t?ng c?p n??c s?ch nng thn t?p trung g?m:

1- ??n v? s? nghi?p cng l?p c ch?c n?ng c?p n??c s?ch.

2- ?y ban nhn dn c?p x.

3- Doanh nghi?p nh n??c, cng ty c? ph?n c v?n nh n??c (sau ?y g?i l doanh nghi?p c v?n nh n??c) c ch?c n?ng s?n xu?t, kinh doanh n??c s?ch theo quy ??nh c?a php lu?t v? ??u t?, php lu?t v? doanh nghi?p, php lu?t v? s?n xu?t, kinh doanh n??c s?ch.

4- C? quan chuyn mn v? c?p n??c s?ch.

3 hnh th?c khai thc v s? d?ng c? s? d? li?u v? nh ? v th? tr??ng b?t ??ng s?n

Theo Ngh? ??nh s? 44/2022/N?-CP  ngy 29/6/2022 v? xy d?ng, qu?n l v s? d?ng h? th?ng thng tin v? nh ? v th? tr??ng b?t ??ng s?n c hi?u l?c t? ngy 15/8/2022, vi?c khai thc v s? d?ng thng tin, d? li?u nh ? v th? tr??ng b?t ??ng s?n ph?i tun th? quy ??nh c?a php lu?t v? ti?p c?n thng tin v cc php lu?t khc c lin quan.

Trong ?, c 3 hnh th?c khai thc v s? d?ng c? s? d? li?u v? nh ? v th? tr??ng b?t ??ng s?n g?m:

1- Qua C?ng thng tin c?a h? th?ng thng tin v? nh ? v th? tr??ng b?t ??ng s?n (http://www.bat?ongsan.xaydung.gov.vn); c?ng thng tin ?i?n t? c?a S? Xy d?ng.

2- Thng qua phi?u yu c?u ho?c v?n b?n yu c?u.

3- B?ng h?p ??ng gi?a c? quan qu?n l h? th?ng thng tin v? nh ? v th? tr??ng b?t ??ng s?n v bn khai thc, s? d?ng d? li?u v? nh ? v th? tr??ng b?t ??ng s?n theo quy ??nh c?a php lu?t.

T? ch?c, c nhn c nhu c?u ??ng k c?p quy?n khai thc, s? d?ng thng tin, d? li?u v? nh ? v th? tr??ng b?t ??ng s?n g?i phi?u yu c?u cho c? quan, ??n v? ???c giao qu?n l, cung c?p thng tin, d? li?u v? nh ? v th? tr??ng b?t ??ng s?n theo cc hnh th?c sau: N?p tr?c ti?p theo hnh th?c v?n b?n cho Bn cung c?p; G?i qua ???ng cng v?n, fax, b?u ?i?n; ??ng k tr?c tuy?n trn trang thng tin ?i?n t? c?a Bn cung c?p.

Trong th?i h?n khng qu 07 ngy lm vi?c k? t? khi nh?n ???c yu c?u, Bn cung c?p xem xt c?p quy?n truy c?p quy?n khai thc, s? d?ng thng tin, d? li?u v? nh ? v th? tr??ng b?t ??ng s?n h?p l?; tr??ng h?p t? ch?i cung c?p quy?n khai thc, s? d?ng, Bn cung c?p ph?i tr? l?i nu r l do.

V?n chuy?n v?t li?u ?? r?i vi s? b? ph?t ??n 4 tri?u ??ng

Theo Ngh? ??nh s? 45/2022/N?-CP ngy 7/7/2022quy ??nh v? x? ph?t vi ph?m hnh chnh trong l?nh v?c b?o v? mi tr??ng c hi?u l?c t? ngy 25/8/2022,  ph?t ti?n t? 2- 4 tri?u ??ng ??i v?i hnh vi v?n chuy?n nguyn li?u, v?t li?u khng che ch?n ho?c ?? r?i vi ra mi tr??ng trong khi tham gia giao thng.

Ph?t ti?n t? 2.500.000 ??ng ??n 3.000.000 ??ng ??i v?i hnh vi ??t ngoi tr?i ph? ph?m t? cy tr?ng c?nh khu v?c dn c?, sn bay, cc tuy?n giao thng chnh.

H? tr? nh ?, ??t s?n xu?t cho h? ngho dn t?c thi?u s?

C hi?u l?c t? 15/8/2022, Thng t? 02/2022/TT-UBDT c?a ?y ban Dn t?c h??ng d?n th?c hi?n m?t s? d? n thu?c Ch??ng trnh m?c tiu qu?c gia pht tri?n kinh t?-x h?i vng ??ng bo dn t?c thi?u s? v mi?n ni giai ?o?n 2021-2030, giai ?o?n I t? n?m 2021-2025.

Theo ?, ??i t??ng ???c h? tr? nh ? g?m: H? ??ng bo dn t?c thi?u s? ngho sinh s?ng trn ??a bn vng ??ng bo dn t?c thi?u s? v mi?n ni (DTTS&MN), h? ngho dn t?c Kinh sinh s?ng ? x ??c bi?t kh kh?n (?BKK), thn ?BKK vng ??ng bo DTTS&MN ch?a c nh ?, ho?c nh ? b? d?t nt, h? h?ng.

Ngn sch Nh n??c h? tr? ??u t? xy d?ng 1 c?n nh theo phong t?c t?p qun c?a ??a ph??ng. N?i dung h? tr? p d?ng theo quy ??nh t?i ?i?m c kho?n 5 M?c III Ch??ng trnh m?c tiu qu?c gia gi?m ngho b?n v?ng giai ?o?n 2021-2025 ban hnh km theo Quy?t ??nh s? 90/Q?-TTg ngy 18/01/2022 c?a Th? t??ng Chnh ph?.

H? ??ng bo dn t?c thi?u s? ngho sinh s?ng trn ??a bn vng ??ng bo DTTS&MN, h? ngho dn t?c Kinh sinh s?ng ? x ?BKK, thn ?BKK vng ??ng bo DTTS&MN sinh s?ng b?ng ngh? nng, lm nghi?p ch?a c ??t s?n xu?t, c nhu c?u h? tr? ??t s?n xu?t, th ???c chnh quy?n ??a ph??ng xem xt h? tr? tr?c ti?p b?ng ??t s?n xu?t.

X?p l??ng vin ch?c chuyn ngnh th? vi?n, v?n ha c? s?

Thng t? 02/2022/TT-BVHTTDL c?a B? V?n ha, Th? thao v Du l?ch quy ??nh m s?, tiu chu?n ch?c danh ngh? nghi?p v x?p l??ng vin ch?c chuyn ngnh th? vi?n c hi?u l?c t? ngy 15/8/2022.

Ch?c danh ngh? nghi?p th? vi?n vin h?ng I ???c p d?ng ng?ch l??ng c?a vin ch?c lo?i A3, nhm 2 (A3.2), t? h? s? l??ng 5,75 ??n h? s? l??ng 7,55.

b) Ch?c danh ngh? nghi?p th? vi?n vin h?ng II ???c p d?ng ng?ch l??ng c?a vin ch?c lo?i A2, nhm 2 (A2.2), t? h? s? l??ng 4,00 ??n h? s? l??ng 6,38.

c) Ch?c danh ngh? nghi?p th? vi?n vin h?ng III ???c p d?ng ng?ch l??ng c?a vin ch?c lo?i A1, t? h? s? l??ng 2,34 ??n h? s? l??ng 4,98.

d) Ch?c danh ngh? nghi?p th? vi?n vin h?ng IV ???c p d?ng ng?ch l??ng c?a vin ch?c lo?i B, t? h? s? l??ng 1,86 ??n h? s? l??ng 4,06.

* B? V?n ha, Th? thao v Du l?ch c?ng ? ban hnh Thng t? 03/2022/TT-BVHTTDL quy ??nh m s?, tiu chu?n ch?c danh ngh? nghi?p v x?p l??ng vin ch?c chuyn ngnh v?n ha c? s? c hi?u l?c t? ngy 25/8/2022.

Cch x?p l??ng vin ch?c chuyn ngnh cng ngh? thng tin

B? Thng tin v Truy?n thng ban hnh Thng t? 08/2022/TT-BTTTT quy ??nh m s?, tiu chu?n ch?c danh ngh? nghi?p v x?p l??ng ??i v?i vin ch?c chuyn ngnh cng ngh? thng tin, an ton thng tin c hi?u l?c t? 15/8/2022.

a- Ch?c danh cng ngh? thng tin h?ng I, an ton thng tin h?ng I ???c p d?ng h? s? l??ng c?a vin ch?c lo?i A3, nhm 1 (A3.1) c 6 b?c, t? h? s? l??ng 6,20 ??n h? s? l??ng 8,00;

b- Ch?c danh cng ngh? thng tin h?ng II, an ton thng tin h?ng II ???c p d?ng h? s? l??ng c?a vin ch?c lo?i A2, nhm 1 (A2.1) c 8 b?c, t? h? s? l??ng 4,40 ??n h? s? l??ng 6,78;

c- Ch?c danh cng ngh? thng tin h?ng III, an ton thng tin h?ng III ???c p d?ng h? s? l??ng c?a vin ch?c lo?i A1 c 9 b?c, t? h? s? l??ng 2,34 ??n h? s? l??ng 4,98;

d- Ch?c danh cng ngh? thng tin h?ng IV, an ton thng tin h?ng IV ???c p d?ng h? s? l??ng c?a vin ch?c lo?i B c 12 b?c, t? h? s? l??ng 1,86 ??n h? s? l??ng 4,06. Tr??ng h?p vin ch?c c trnh ?? cao ??ng tr? ln ???c tuy?n d?ng vo v? tr vi?c lm c yu c?u ch?c danh ngh? nghi?p h?ng IV th ???c x?p vo b?c 2; n?u c th?i gian t?p s? th trong th?i gian t?p s? ???c h??ng 85% m?c l??ng b?c 2 c?a ch?c danh ngh? nghi?p h?ng IV.

L? ph c?p ch?ng ch? hnh ngh? ki?n trc l 300.000 ??ng/ch?ng ch?

Thng t? 38/2022/TT-BTC do B? Ti chnh ban hnh quy ??nh m?c thu, ch? ?? thu, n?p l? ph c?p gi?y php ho?t ??ng xy d?ng, l? ph c?p ch?ng ch? hnh ngh? ki?n trc s?, ???c p d?ng t? 8/8/2022.

Theo Thng t?, m?c thu l? ph c?p ch?ng ch? n?ng l?c ho?t ??ng xy d?ng cho t? ch?c, ch?ng ch? hnh ngh? ho?t ??ng xy d?ng cho c nhn ???c quy ??nh nh? sau:

M?c thu l? ph c?p l?n ??u, ?i?u ch?nh h?ng, chuy?n ??i: Ch?ng ch? n?ng l?c ho?t ??ng xy d?ng cho t? ch?c 1.000.000 ??ng/ch?ng ch?; ch?ng ch? hnh ngh? ho?t ??ng xy d?ng cho c nhn 300.000 ??ng/ch?ng ch?.

M?c thu l? ph c?p l?i, b? sung n?i dung, ?i?u ch?nh, gia h?n ch?ng ch? b?ng 50% m?c thu l? ph nu trn.

M?c thu l? ph c?p gi?y php ho?t ??ng xy d?ng cho nh th?u n??c ngoi: 2.000.000 ??ng/gi?y php.

H? ngho, h? c?n ngho ???c h? tr? 40 tri?u ??ng ?? xy m?i nh ?

?y l n?i dung t?i Thng t? s? 01/2022/TT-BXD c?a B? Xy d?ng h??ng d?n th?c hi?n h? tr? nh ? cho h? ngho, h? c?n ngho trn ??a bn cc huy?n ngho thu?c Ch??ng trnh m?c tiu qu?c gia gi?m ngho b?n v?ng giai ?o?n 2021-2025, c hi?u l?c t? ngy 15/8/2022.

H? ngho, h? c?n ngho ???c h? tr? nh ? thu?c m?t trong cc tr??ng h?p sau:

1- H? ngho, h? c?n ngho ch?a c nh ? ho?c nh ? thu?c lo?i khng b?n ch?c (trong ba k?t c?u chnh l n?n - mng, khung - t??ng, mi th c t nh?t hai k?t c?u ???c lm b?ng v?t li?u khng b?n ch?c).

2- Di?n tch nh ? bnh qun ??u ng??i c?a h? ngho, h? c?n ngho nh? h?n 8m2.

3- Ch?a ???c h? tr? nh ? t? cc ch??ng trnh, ?? n, chnh sch h? tr? c?a Nh n??c, cc t? ch?c chnh tr? - x h?i ho?c t? ch?c x h?i khc.

Gi?m l? ph c?p gi?y ch?ng nh?n ki?m ??nh xe c? gi?i

C hi?u l?c t? 1/8/2022, Thng t? s? 36/2022/TT-BTC c?a B? Ti chnh s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Thng t? s? 199/2016/TT-BTC v? thu n?p l? ph c?p gi?y ch?ng nh?n b?o ??m ch?t l??ng, an ton k? thu?t ??i v?i my, thi?t b?, ph??ng ti?n giao thng v?n t?i c yu c?u nghim ng?t v? an ton.

C? th?, l? ph c?p Gi?y ch?ng nh?n th?m ??nh thi?t k? xe c? gi?i; Gi?y ch?ng nh?n ch?t l??ng an ton k? thu?t v b?o v? mi tr??ng c?p cho xe c? gi?i, linh ki?n, thi?t b?, xe my chuyn dng, xe b?n bnh c g?n ??ng c?, xe ??p ?i?n; Gi?y ch?ng nh?n ki?m ??nh an ton k? thu?t v b?o v? mi tr??ng ??i v?i xe c? gi?i, xe my chuyn dng ???c gi?m t? 50.000 ??ng/gi?y xu?ng cn 40.000 ??ng/gi?y.

Ring Gi?y ch?ng nh?n c?p cho xe t d??i 10 ch? ng?i (khng bao g?m xe c?u th??ng) gi?m t? 100.000 ??ng/gi?y xu?ng cn 90.000 ??ng/gi?y.

Quy ??nh m?i v? li su?t rt tr??c h?n ti?n g?i

Thng t? s? 04/2022/TT-NHNN c?a Ngn hng Nh n??c quy ??nh v? vi?c p d?ng li su?t rt tr??c h?n ti?n g?i t?i t? ch?c tn d?ng (TCTD), chi nhnh ngn hng n??c ngoi c hi?u l?c t? 1/8/2022. So v?i hi?n hnh, Thng t? 04/2022/TT-NHNN ? phn chia quy ??nh li su?t rt tr??c h?n ti?n g?i trong tr??ng h?p rt tr??c h?n ton b? ti?n g?i v rt tr??c h?n m?t ph?n ti?n g?i.

Thng t? 04/2022/TT-NHNN nu r, c 4 hnh th?c ti?n g?i rt tr??c h?n g?m: 1- Ti?n g?i ti?t ki?m c k? h?n; 2- Ti?n g?i c k? h?n; 3- Ch?ng ch? ti?n g?i, k? phi?u, tn phi?u v tri phi?u do TCTD pht hnh; 4- Cc hnh th?c nh?n ti?n g?i c k? h?n khc theo quy ??nh t?i Lu?t Cc TCTD.

Tr??ng h?p khch hng rt tr??c h?n ton b? ti?n g?i, TCTD p d?ng m?c li su?t t?i ?a b?ng m?c li su?t ti?n g?i khng k? h?n th?p nh?t c?a TCTD ? theo ??i t??ng khch hng v/ho?c theo lo?i ??ng ti?n ? g?i t?i th?i ?i?m khch hng rt tr??c h?n ti?n g?i.

Trong tr??ng h?p khch hng rt tr??c h?n m?t ph?n ti?n g?i. ??i v?i ph?n ti?n g?i rt tr??c h?n, TCTD p d?ng m?c li su?t t?i ?a b?ng m?c li su?t ti?n g?i khng k? h?n th?p nh?t c?a TCTD ? theo ??i t??ng khch hng v/ho?c theo lo?i ??ng ti?n ? g?i t?i th?i ?i?m khch hng rt tr??c h?n ti?n g?i.

??i v?i ph?n ti?n g?i cn l?i, TCTD p d?ng m?c li su?t ?ang p d?ng ??i v?i kho?n ti?n g?i m khch hng rt tr??c h?n m?t ph?n.

Theo: https://baochinhphu.vn/

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:
          Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn