T? v?n tranh ch?p kinh t?

Tranh ch?p kinh t? l cc tranh ch?p pht sinh trong qu trnh th?c hi?n cc ho?t ??ng kinh t?, th??ng m?i gi?a cc ch? th? th?c hi?n cc ho?t ??ng ?. V?i tnh hnh hi?n nay, ph?n l?n cc doanh nghi?p, nh ??u t? ??u l?a ch?n cho mnh m?t cng ty lu?t kinh t? ?? t? v?n cc v?n ?? trong ho?t ??ng ni chung v t? v?n tranh ch?p kinh t? ni ring.

tranh chap kinh te 1

       Khi doanh nghi?p pht sinh tranh ch?p kinh t?, cch gi?i quy?t t?t nh?t l nn tm ??n cc lu?t s? kinh t? c uy tn v giu kinh nghi?m. Lu?t s? t? v?n tranh ch?p kinh t?  ngoi vi?c t? v?n cho khch hng theo yu c?u cn th?c hi?n cc cng vi?c sau ?y:

     - ??i di?n cho doanh nghi?p ti?p xc v?i cc bn lin quan ?? ?m phn, thuy?t ph?c nh?m gi?i quy?t tranh ch?p kinh t?: tranh ch?p h?p ??ng kinh t?, tranh ch?p n?i b? cng ty gi?a cc c? ?ng, thnh vin v?i cng ty, cc tranh ch?p kinh t? khc. 

      - T? v?n lu?t ??nh h??ng ?m phn, gi?i quy?t cc tranh ch?p kinh t? ??m b?o quy?n v l?i ch h?p php c?a khch hng.

     - C? lu?t s? tham gia gi?i quy?t tranh ch?p kinh t?, so?n th?o ??n ki?n v cc gi?y t? c lin quan, ??i di?n cho cc c nhn, t? ch?c kh?i ki?n ra To n nhn dn v cc c? quan c th?m quy?n.

     - ??i di?n cho cc c nhn, t? ch?c tham gia trong qu trnh thi hnh n ?? yu c?u c? quan thi hnh n thi hnh b?n n c hi?u l?c php lu?t c?a ta n.

Tu van giai quyet tranh chap hop ?ong kinh te

    ?a s? cc doanh nghi?p ??u ch? quan trong ho?t ??ng kinh doanh c?a mnh, c nh?ng tranh ch?p, mu thu?n, khc m?c trong kinh doanh ? manh nha t? lu, nh?ng v tnh hay h?u m nhi?u doanh nghi?p khng h? hay bi?t, ??n khi pht hi?n th s? ? r?i, kh m ng?n ch?n.

     V khi pht hi?n c s? c? th h? l?i cu?ng qut ?i tm cch gi?i quy?t, ??c bi?t khng ph?i ai c?ng ?? t?nh to ?? tm cch gi?i quy?t t?t nh?t, t r?i ro nh?t. Do ?, khi c lu?t s? t? v?n tranh ch?p kinh t? hng ??u th doanh nghi?p s? trnh ???c nh?ng thi?t hi kinh t? v cng l?n, th?m ch cn trnh ???c nh?ng r?i ro v? hnh s? - m?t trong nh?ng n?i s? l?n nh?t c?a cc doanh nhn, doanh nghi?p.

Qu khch hng c nhu c?u s? d?ng d?ch v? vui lng lin h? tr?c ti?p v?i chng ti:

CNG TY LU?T H?P DANH NI?M TIN VI?T

Tr? s?: S? 1, L 13A ???ng Trung Yn 6, Ph? Trung Ha, P. Trung Ha, Q. C?u Gi?y, H N?i
?i?n tho?i: (84-4)39.743792 Fax: (84-4)39.743793
Website: www.vietrustlaw.com.vn - Email:    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Hotline: 0912.069.549

 

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn