??i v?i cng dn ? qu?c gia m VN ch?a k ?i?u ??c qu?c t? v? nui con nui th ch? ???c nh?n nui con nui trong cc tr??ng h?p sau: ng??i n??c ngoi c th?i gian h?c t?p, lm vi?c t?i VN trn su thng; c v? ch?ng ho?c cha m? l ng??i VN ho?c c g?c VN; c quan h? h? hng v?i tr? ???c nh?n l con nui; nh?n nui tr? b? tn t?t, m?t n?ng l?c hnh vi dn s?, nhi?m HIV, n?n nhn c?a ch?t ??c ha h?c, nhi?m b?nh hi?m ngho t?i cc c? s? nui d??ng ho?c tr? m? ci ?ang s?ng t?i cc gia ?nh.

Ng??i n??c ngoi mu?n nh?n con nui t?i VN ph?i c ??n (theo m?u); gi?y php c?a c? quan c th?m quy?n c?a n??c ? cho nh?n nui con nui ho?c gi?y xc nh?n ?? ?i?u ki?n nh?n nui con nui; b?n ?i?u tra v? tm l x h?i c?a ng??i ny do c? quan c th?m quy?n c?p; gi?y xc nh?n c?a c? quan y t? v? tnh tr?ng s?c kh?e, tm th?n; gi?y t? xc nh?n thu nh?p; phi?u l l?ch t? php; b?n sao ch?ng nh?n k?t hn v b?n sao h? chi?u ho?c gi?y t? ty thn khc...

H? s? n?p cho C?c Con nui qu?c t? thu?c B? T? php xem xt gi?i quy?t. C?c Con nui qu?c t? s? g?i cng v?n cho s? t? php t?nh, thnh n?i tr? ???c nh?n nui c? tr ?? gi?i thi?u, h??ng d?n l?p h? s? tr? v ti?n hnh th?m tra xc minh. Sau khi th?m tra xc minh, s? t? php s? chuy?n h? s? tr? cho C?c Con nui qu?c t? ?? xem xt quy?t ??nh vi?c cho nh?n con nui hay khng.

Ty tr??ng h?p xc minh v vi?c xin con nui ?ch danh ho?c khng ?ch danh m th?i gian gi?i quy?t c th? t? 3-4 thng.

 

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn