- Gi?y php cn gi tr? do c? quan c th?m quy?n c?a n??c n?i ng??i xin nh?n con nui th??ng tr c?p, cho php ng??i ? nh?n con nui. N?u n??c n?i ng??i xin nh?n con nui th??ng tr khng c?p lo?i gi?y php ny th thay th? b?ng gi?y xc nh?n c ?? ?i?u ki?n nui con nui theo php lu?t c?a n??c ?;
- B?n ?i?u tra v? tm l, gia ?nh, x h?i c?a ng??i xin nh?n con nui do c? quan, t? ch?c c th?m quy?n c?a n??c n?i ng??i xin nh?n con nui th??ng tr c?p;
- Gi?y xc nh?n do t? ch?c y t? c th?m quy?n c?a n??c n?i ng??i xin nh?n con nui th??ng tr ho?c t? ch?c y t? c?a Vi?t Nam t? c?p t?nh tr? ln c?p ch?a qu 06 thng, tnh ??n ngy nh?n h? s?, xc nh?n hi?n t?i ng??i ? c ?? s?c kho?, khng b? m?c b?nh tm th?n ho?c khng m?c b?nh khc m khng th? nh?n th?c, lm ch? ???c hnh vi c?a mnh, khng m?c b?nh truy?n nhi?m;
- Gi?y t? xc nh?n v? tnh hnh thu nh?p c?a ng??i xin nh?n con nui, ch?ng minh ng??i ? b?o ??m vi?c nui con nui;
- Phi?u l l?ch t? php c?a ng??i xin nh?n con nui do c? quan c th?m quy?n c?a n??c n?i ng??i ? th??ng tr c?p ch?a qu 12 thng tnh ??n ngy nh?n h? s?.
- B?n sao Gi?y ch?ng nh?n k?t hn trong tr??ng h?p ng??i xin nh?n con nui l v? ch?ng ?ang trong th?i k? hn nhn;
L?u :
Cc gi?y t? trn ???c l?p thnh 02 b? h? s?, n?p cho C? quan con nui qu?c t?.
Ng??i n??c ngoi th??ng tr ? n??c ngoi xin nh?n tr? em Vi?t Nam lm con nui m n??c n?i ng??i xin con nui th??ng tr v Vi?t Nam ch?a cng l thnh vin ?i?u ??c qu?c t? 2 bn ho?c ?i?u ??c qu?c t? nhi?u bn v? h?p tc nui con nui th ph?i n?p thm gi?y t? ch?ng minh m?t trong cc ?i?u ki?n sau: C th?i gian cng tc, h?c t?p, lm vi?c t?i Vi?t Nam t? 06 thng tr? ln;C v?, ch?ng, cha, m? l cng dn Vi?t Nam ho?c ng??i g?c Vi?t Nam; C quan h? h? hng, thn thch v?i tr? em ???c xin nh?n lm con nui ho?c ?ang c con nui l anh, ch?, em ru?t c?a tr? em ???c xin nh?n lm con nui.
b/ H? s? c?a tr? em ???c cho lm con nui:

- B?n sao c cng ch?ng ho?c ch?ng th?c Gi?y khai sinh c?a tr? em;
- Gi?y ??ng cho tr? em lm con nui (theo m?u);
- Gi?y xc nh?n c?a t? ch?c y t? t? c?p huy?n tr? ln v? tnh tr?ng s?c kho? c?a tr? em;
- Hai ?nh mu c?a tr? em, ch?p ton thn c? 10 x15cm ho?c 9 x 12cm.
L?u :
Ngoi cc gi?y t? trn, tu? t?ng tr??ng h?p, h? s? c?a tr? em ???c cho lm con nui cn ph?i c gi?y t? t??ng ?ng sau ?y:
- ??i v?i tr? em b? b? r?i th ph?i c b?n t??ng trnh s? vi?c c?a ng??i pht hi?n tr? em b? b? r?i; bin b?n v? vi?c tr? em b? b? r?i; gi?y t? ch?ng minh ? thng bo trn ph??ng ti?n thng tin ??i chng t? c?p t?nh tr? lnv? vi?c tr? em b? b? r?i sau 30 ngy m khng c thn nhn ??n nh?n;
- ??i v?i tr? em m? ci th ph?i c b?n sao c cng ch?ng ho?c ch?ng th?c Gi?y ch?ng t? c?a cha, m? ?? c?a tr? em ?;
- ??i v?i tr? em c cha, m? l ng??i m?t n?ng l?c hnh vi dn s? th ph?i c b?n sao c cng ch?ng ho?c ch?ng th?c quy?t ??nh c hi?u l?c php lu?t c?a To n tuyn b? cha, m? ?? c?a tr? em ? m?t n?ngl?c hnh vi dn s?;
- ??i v?i tr? em ?ang s?ng trong c? s? nui d??ng ???c thnh l?p h?p php th ph?i c quy?t ??nh c?a c? quan, t? ch?c c th?m quy?n ti?p nh?n tr? em vo c? s? nui d??ng, bin b?n bn giao tr? em vo c? s? nui d??ng; v?n b?n cam ?oan c?a ng??i ??ng ??u c? s? nui d??ng v? vi?c sau 30 ngy, k? t? ngy thng bo trn ph??ng ti?n thng tin ??i chng t? c?p t?nh tr? ln m tr? em khng c thn nhn ??n nh?n v ??ng th?i c?ng khng ???c ng??i trong n??c nh?n lm con nui;
- ??i v?i tr? em ?ang s?ng t?i gia ?nh th ph?i c b?n sao c cng ch?ng ho?c ch?ng th?c S? h? kh?u ho?c gi?y ??ng k t?m tr c th?i h?n c?a cha m? ?? ho?c ng??i gim h? ?ang nui d??ng tr? em.
H? s? tr? em ???c xin lm con nui lm thnh 4 b?, n?p t?i S? T? php B?c Giang.
* Th?i gian gi?i quy?t:
Th?i h?n gi?i quy?t vi?c xin nh?n con nui l 45 ngy, k? t? ngy nh?n ?? h? s? h?p l? c?a tr? em. Tr??ng h?p yu c?u c? quan Cng an xc minh th th?i h?n trn ???c ko di khng qu 25 ngy.

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn