Th? t?c ??ng k k?t hn trong n??c p d?ng cho t?t c? cc tr??ng h?p cng t?nh v khc t?nh. C? quan th?c hi?n th? t?c ??ng k k?t hn l UBND x/ph??ng/th? tr?n.

- Ng??i yu c?u ??ng k k?t hn n?p h? s? tr?c ti?p t?i UBND c?p x n?i c? tr c?a bn nam ho?c bn n?.

- Khi ??ng k k?t hn, hai bn nam, n? ph?i c m?t. ??i di?n UBND c?p x yu c?u hai bn cho bi?t mu?n t? nguy?n k?t hn, n?u hai bn ??ng k?t hn, th cn b? T? php h? t?ch ghi vo S? ??ng k k?t hn v Gi?y ch?ng nh?n k?t hn. 

Hai bn nam, n? k vo Gi?y ch?ng nh?n k?t hn v S? ??ng k k?t hn, Ch? t?ch UBND c?p x k v c?p cho m?i bn v?, ch?ng m?t b?n chnh Gi?y ch?ng nh?n k?t hn, gi?i thch cho hai bn v? quy?n v ngh?a v? c?a v?, ch?ng theo quy ??nh c?a Lu?t Hn nhn v gia ?nh.

- B?n sao Gi?y ch?ng nh?n k?t hn ???c c?p theo yu c?u c?a v?, ch?ng.

(?nh minh h?a)

Cch th?c th?c hi?n: N?p h? s? tr?c ti?p t?i UBND c?p x.

Thnh ph?n h? s?:

- Xu?t trnh ch?ng minh nhn dn ho?c H? chi?u ho?c gi?y t? ty thn khc;

- T? khai ??ng k k?t hn (M?u TP/HT-2013-TK?KKH);

- Trong tr??ng h?p m?t ng??i c? tr t?i x, ph??ng, th? tr?n ny, nh?ng ??ng k k?t hn t?i x, ph??ng, th? tr?n khc, th ph?i c xc nh?n c?a UBND c?p x, n?i c? tr v? tnh tr?ng hn nhn c?a ng??i ?.

- ??i v?i ng??i ?ang trong th?i h?n cng tc, h?c t?p, lao ??ng ? n??c ngoi v? n??c ??ng k k?t hn, th ph?i c xc nh?n c?a C? quan Ngo?i giao, Lnh s? Vi?t Nam t?i n??c s? t?i v? tnh tr?ng hn nhn c?a ng??i ?.

- ??i v?i cn b?, chi?n s? ?ang cng tc trong l?c l??ng v? trang, th th? tr??ng ??n v? c?a ng??i ? xc nh?n tnh tr?ng hn nhn.

Vi?c xc nh?n tnh tr?ng hn nhn ni trn c th? xc nh?n tr?c ti?p vo T? khai ??ng k k?t hn (M?u TP/HT-2010-KH.1) ho?c b?ng Gi?y xc nh?n tnh tr?ng hn nhn (M?u TP/HT-2010-XNHN.2).

Vi?c xc nh?n tnh tr?ng hn nhn c gi tr? 6 thng, k? t? ngy xc nh?n.

S? l??ng h? s?: 01 b?

Th?i h?n gi?i quy?t:

- Trong th?i h?n 03 ngy, k? t? ngy nh?n ?? gi?y t? h?p l?, n?u xt th?y hai bn nam, n? c ?? ?i?u ki?n k?t hn theo quy ??nh c?a Lu?t Hn nhn v gia ?nh, th UBND c?p x ??ng k k?t hn cho hai bn nam, n?.

- Trong tr??ng h?p c?n ph?i xc minh, th th?i h?n ni trn ???c ko di thm khng qu 05 ngy. 

??i t??ng th?c hi?n th? t?c hnh chnh: C nhn

C? quan c th?m quy?n quy?t ??nh: UBND c?p x

C? quan ph?i h?p: Khng

C? quan th?c hi?n th? t?c hnh chnh: UBND c?p x

K?t qu? th?c hi?n th? t?c hnh chnh: Gi?y ch?ng nh?n k?t hn

L? ph (n?u c): Khng

Yu c?u, ?i?u ki?n th?c hi?n th? t?c hnh chnh:

* Nam n? k?t hn v?i nhau ph?i tun theo cc ?i?u ki?n sau ?y:

- Nam t? hai m??i tu?i tr? ln, n? t? m??i tm tu?i tr? ln;

- Vi?c k?t hn do nam v n? t? nguy?n quy?t ??nh, khng bn no ???c p bu?c, l?a d?i bn no; khng ai ???c c??ng p ho?c c?n tr?;

- Vi?c k?t hn khng thu?c m?t trong cc tr??ng h?p c?m k?t hn quy ??nh t?i ?i?u 10 c?a Lu?t Hn nhn v gia ?nh n?m 2000, c? th? l

* Vi?c k?t hn b? c?m trong nh?ng tr??ng h?p sau ?y:

- Ng??i ?ang c v? ho?c c ch?ng;

- Ng??i m?t n?ng l?c hnh vi dn s?;

- Gi?a nh?ng ng??i cng dng mu v? tr?c h?; gi?a nh?ng ng??i c h? trong ph?m vi ba ??i;

- Gi?a cha, m? nui v?i con nui; gi?a ng??i ? t?ng l cha, m? nui v?i con nui, b? ch?ng v?i con du, m? v? v?i con r?, b? d??ng v?i con ring c?a v?, m? k? v?i con ring c?a ch?ng;

- Gi?a nh?ng ng??i cng gi?i tnh.

* Khi ??ng k k?t hn 2 bn nam, n? ph?i c m?t.

Theo Trang thng tin c?i cch th? t?c hnh chnh B? T? php

  Tin mới hơn:

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn