6FE430220ADB078D21F9AF762664A253

* Th? t?c ??ng k gim h?:
- Ng??i ???c c? lm gim h? ph?i n?p Gi?y c? gim h? (theo m?u). Gi?y c? gim h? do ng??i c? gim h? l?p; N?u c nhi?u ng??i cng c? m?t ng??i lm gim h?, th t?t c? ph?i cng k vo Gi?y c? gim h?.
- Khi ??ng k vi?c gim h?, ng??i c? gim h? v ng??i ???c c? lm gim h? ph?i c m?t. Cn b? T? php h? t?ch ghi vo S? ??ng k gim h? v Quy?t ??nh cng nh?n vi?c gim h?. Ch? t?ch ?y ban nhn dn c?p x k v c?p cho ng??i gim h? v ng??i c? gim h? m?i bn m?t b?n chnh Quy?t ??nh cng nh?n vi?c gim h?. B?n sao Quy?t ??nh cng nh?n vi?c gim h? ???c c?p theo yu c?u c?a ng??i gim h? v ng??i c? gim h?.
- Trong tr??ng h?p ng??i ???c gim h? c ti s?n ring, th ng??i c? gim h? ph?i l?p danh m?c ti s?n v ghi r tnh tr?ng c?a ti s?n ?, c ch? k c?a ng??i c? gim h? v ng??i ???c c? lm gim h?. Danh m?c ti s?n ???c l?p thnh 3 b?n, m?t b?n l?u t?i ?y ban nhn dn c?p x, n?i ??ng k vi?c gim h?, m?t b?n giao cho ng??i gim h?, m?t b?n giao cho ng??i c? gim h?.
- Trong th?i h?n 5 ngy, k? t? ngy nh?n ?? gi?y t? h?p l?, n?u xt th?y vi?c gim h? ?? ?i?u ki?n theo quy ??nh c?a php lu?t, th ?y ban nhn dn c?p x ??ng k vi?c gim h?. Tr??ng h?p c?n ph?i xc minh, th th?i h?n ni trn ???c ko di thm khng qu 5 ngy.

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn