3- Danh sch c? ?ng sng l?p (theo m?u) v cc gi?y t? km theo sau ?y:
3.1/ Gi?y t? ch?ng th?c c nhn cn hi?u l?c c?a t?t c? c? ?ng sng l?p, ng??i ??i di?n theo php lu?t:

3

- ??i v?i cng dn Vi?t Nam ? trong n??c: B?n sao h?p l? ch?ng minh nhn dn (ho?c h? chi?u) cn hi?u l?c .
- ??i v?i ng??i Vi?t Nam ??nh c? ? n??c ngoi: B?n sao h?p l? h? chi?u, cc gi?y t? xc nh?n ngu?n g?c Vi?t Nam theo quy ??nh (m?t trong cc gi?y t? sau: Gi?y ch?ng nh?n c qu?c t?ch Vi?t Nam; Gi?y xc nh?n m?t qu?c t?ch Vi?t Nam; Gi?y xc nh?n ??ng k cng dn; Gi?y xc nh?n c g?c Vi?t Nam; Gi?y xc nh?n c quan h? huy?t th?ng Vi?t Nam v cc gi?y t? khc theo quy ??nh c?a php lu?t).
- ??i v?i ng??i n??c ngoi th??ng tr t?i Vi?t Nam: B?n sao h?p l? h? chi?u, Th? th??ng tr do c? quan c th?m quy?n c?a Vi?t Nam c?p.
- ??i v?i ng??i n??c ngoi khng th??ng tr t?i Vi?t Nam: B?n sao h?p l? h? chi?u.
3.2/ N?u c? ?ng sng l?p l t? ch?c:
- B?n sao Quy?t ??nh thnh l?p, Gi?y ch?ng nh?n ??ng k kinh doanh ho?c gi?y t? t??ng ???ng khc, ?i?u l? ho?c ti li?u t??ng ???ng khc.
- B?n sao h?p l? m?t trong cc gi?y t? ch?ng th?c c nhn cn hi?u l?c theo kho?n 3.1 c?a ng??i ??i di?n theo u? quy?n v quy?t ??nh ?y quy?n t??ng ?ng.
4- N?u ng??i n?p h? s? khng ph?i l c? ?ng sng l?p c?a cng ty:
- Xu?t trnh Gi?y CMND (ho?c h? chi?u ho?c ch?ng th?c c nhn h?p php khc theo kho?n 3.1) cn hi?u l?c v v?n b?n ?y quy?n c?a ng??i n?p h? s? thay c xc nh?n c?a chnh quy?n ??a ph??ng ho?c Cng ch?ng nh n??c.
- S? b? h? s? ph?i n?p: 01 b?; L? ph: 200.000 ??ng
- Th?i h?n h?n c?p Gi?y CN ?KKD l 10 ngy lm vi?c
Ghi ch:
1. ??i v?i doanh nghi?p kinh doanh ngnh, ngh? yu c?u ph?i c v?n php ??nh, th km theo h? s? ??ng k kinh doanh ph?i c thm v?n b?n xc nh?n v?n php ??nh c?a c? quan, t? ch?c c th?m quy?n ( tham kh?o danh sch ngnh ngh? c?n c v?n php ??nh ).
H? s? ch?ng minh ?i?u ki?n v? v?n:
- Bin b?n gp v?n c?a cc c? ?ng sng l?p;
- ??i v?i s? v?n ???c gp b?ng ti?n, ph?i c xc nh?n c?a ngn hng th??ng m?i ???c php ho?t ??ng t?i Vi?t Nam v? s? ti?n k qu? c?a cc c? ?ng sng l?p. S? ti?n k qu? ph?i b?ng s? v?n gp b?ng ti?n c?a cc c? ?ng sng l?p v ch? ???c gi?i t?a sau khi doanh nghi?p ???c c?p gi?y ch?ng nh?n ??ng k kinh doanh;
- ??i v?i s? v?n gp b?ng ti s?n; ph?i c ch?ng th? c?a t? ch?c c ch?c n?ng ??nh gi ? Vi?t Nam v? k?t qu? ??nh gi ti s?n ???c ??a vo gp v?n. Ch?ng th? ph?i cn hi?u l?c tnh ??n ngy n?p h? s?.
2. ??i v?i doanh nghi?p kinh doanh cc ngnh, ngh? yu c?u ph?i c ch?ng ch? hnh ngh? th ph?i c thm b?n sao h?p l? ch?ng ch? hnh ngh? theo quy ??nh t?i kho?n 3 ?i?u 6 Ngh? ??nh 139/2007/N?-CP ngy 05/09/2007 c?a Chnh ph? (tham kh?o danh sch ngnh ngh? c?n c ch?ng ch? hnh ngh?).

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn