B?n ?ang c?n tm m?t lu?t s? t? v?n php lu?t hnh s? uy tn. Hy ??n v?i Vietrustlaw, v?i ??i ng? lu?t s? t? v?n giu kinh nghi?m trong l?nh v?c hnh s? s? t? v?n cho b?n gi?i quy?t cc v?n ?? v? t? t?ng. V?i ??i ng? lu?t s? chuyn nghi?p ? t? v?n cho r?t nhi?u khch hng s? cng ??ng hnh trong su?t qu trnh t? v?n.

sach so sanh doi chieu bo luat hinh su nam 1999 2015 va bo luat hinh su sua doi nam 2017

Cc d?ch v? php l t?i Vietrustlaw

??i v?i doanh nghi?p: T? v?n th??ng xuyn l?nh v?c hnh s? cho doanh nghi?p cc ki?n th?c, v?n b?n php lu?t lin quan ??n cc v?n ?? ho?t ??ng c?a doanh nghi?p. ???c php kinh doanh cc m?t hng g, t? v?n k k?t h?p ??ng sao cho trnh ???c r?i ro nhi?u nh?t khng ?ng c, ph h?p v?i php lu?t.

-Tham gia t? t?ng: H??ng d?n khch hng trnh by khi lm vi?c v?i c? quan ?i?u tra trong qu trnh t? t?ng, tham gia phin ta b?o v? quy?n l?i cho doanh nghi?p.

??i v?i b? co

H??ng d?n cch khai, cch trnh by v?i c? quan ?i?u tra, khi?u n?i v c ki?n ngh? n?u pha ?i?u tra c hnh vi b?c cung.

H??ng d?n b? co khai ?ng s? th?t, s? d?ng t? ng? sao cho khng lm t?ng thm trch nhi?m, t? v?n vi?t b?ng t??ng trnh ch?ng minh hnh ??ng c?a mnh ph?m t?i l do v ho?c gi?m nh? trch nhi?m hnh s? ??i v?i b? co.

Tham gia bo ch?a t?i phin ta b?o v? quy?n l?i cho b? co.

??i v?i ng??i b? h?i

Lu?t Vietrustlaw s? tr?c ti?p tham gia bo ch?a, b?o v? quy?n l?i c?a ng??i b? h?i t? giai ?oan kh?i t? ??n lc ?i?u tra xt x?, h??ng d?n ng??i b? h?i vi?t ??n trnh by r hnh vi ph?m t?i c?a b? can b? co b?o v? quy?n l?i cho ng??i b? h?i.

H??ng d?n ng??i b? h?i vi?t ??n, cung c?p cc ch?ng c? bu?c b? co ph?i ch?u trch nhi?m hnh s? v? hnh vi ph?m t?i c?a mnh.

Tham gia bo ch?a phin ta ??ng th?i yu c?u phin ton xt x? ?ng t?i, b?i th??ng thi?t h?i ?ng m?c dnh cho ng??i b? h?i.

1. tinh tiet giam nhe HH LAW

D?ch v? t? v?n php lu?t hnh s? t?i Vietrustlaw;

Lu?t Vietrustlaw s? cung c?p cc v?n b?n php lu?t lin quan ??n hnh s? cho khch hng, t? v?n cc v?n ?? lin quan ??n hnh s? gip cho khch hng trnh vi ph?m php lu?t.

T? v?n cho khch hng cc v?n ?? lin quan ??n quy?n v ngh?a v? c?a mnh tr??c c? quan ti?n hnh t? t?ng nh?m trnh b? p cung, minh oan , gi?m nh? t?i trch nhi?m hnh s?.

T? v?n cho khch hng so?n th?o cc v?n b?n trong qu trnh ti?p nh?n v? n nh?: ??n yu c?u kh?i t? v? n hnh s?, ??n xin b?o lnh, ??n xin mi?n truy c?u trch nhi?m hnh s?.

V?i ch?t l??ng d?ch v? lu?t s? t? v?n hnh s? ? ???c kh?ng ??nh qua khch hng. Lu?t Vietrustlaw s? t? v?n cho khch hng cc yu c?u v? hnh s? m?t cch t?t nh?t.

 

Qu khch hng c nhu c?u s? d?ng d?ch v? vui lng lin h? tr?c ti?p v?i chng ti:

CNG TY LU?T H?P DANH NI?M TIN VI?T

Tr? s?: S? 1, L 13A ???ng Trung Yn 6, Ph? Trung Ha, P. Trung Ha, Q. C?u Gi?y, H N?i
?i?n tho?i: (84-4)39.743792 Fax: (84-4)39.743793
Website: www.vietrustlaw.com.vn - Email:     Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Hotline: 0912.069.549

  Tin cũ hơn:
          Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn