- ??i v?i cng dn Vi?t Nam ? trong n??c: B?n sao h?p l? ch?ng minh nhn dn (ho?c h? chi?u) cn hi?u l?c.
- ??i v?i ng??i Vi?t Nam ??nh c? ? n??c ngoi: B?n sao h?p l? h? chi?u, cc gi?y t? xc nh?n ngu?n g?c Vi?t Nam theo quy ??nh ( m?t trong cc gi?y t? sau: gi?y ch?ng nh?n c qu?c t?ch Vi?t Nam; gi?y xc nh?n m?t qu?c t?ch Vi?t Nam; gi?y xc nh?n ??ng k cng dn; gi?y xc nh?n g?c Vi?t Nam; gi?y xc nh?n c g?c Vi?t Nam; gi?y xc nh?n c quan h? huy?t th?ng Vi?t Nam).
- ??i v?i ng??i n??c ngoi th??ng tr t?i Vi?t Nam: B?n sao h?p l? h? chi?u, Th? th??ng tr do c? quan c th?m quy?n c?a Vi?t Nam c?p.
5- Quy?t ??nh thnh l?p, Gi?y ch?ng nh?n ??ng k kinh doanh ho?c gi?y t? t??ng ???ng khc, ?i?u l? ho?c ti li?u t??ng ???ng khc c?a ch? s? h?u cng ty l t? ch?c.
6- Danh sch ng??i ??i di?n theo ?y quy?n ??i v?i cng ty TNHH m?t thnh vin ???c t? ch?c qu?n l theo Kho?n 3 ?i?u 67 Lu?t Doanh nghi?p v km theo b?n sao h?p l? cc gi?y t? ch?ng th?c c nhn theo kho?n 3 nu trn ( ??i v?i m hnh H?i ??ng thnh vin).
7- V?n b?n ?y quy?n ch? s? h?u cho ng??i ???c ?y quy?n.
8- N?u ng??i n?p h? s? khng ph?i l thnh vin H?i ??ng thnh vin ho?c Gim ??c c?a cng ty:
- Xu?t trnh Gi?y CMND (ho?c h? chi?u ho?c ch?ng th?c c nhn h?p php khc theo kho?n 3) cn hi?u l?c v v?n b?n ?y quy?n c?a ng??i n?p h? s? thay c xc nh?n c?a chnh quy?n ??a ph??ng ho?c Cng ch?ng nh n??c.
- S? b? h? s? ph?i n?p: 01 b?; L? ph: 200.000 ??ng
- Th?i h?n h?n c?p Gi?y CN ?KKD l 10 ngy lm vi?c
Ghi ch:
1. ??i v?i doanh nghi?p kinh doanh ngnh, ngh? yu c?u ph?i c v?n php ??nh, th km theo h? s? ??ng k kinh doanh ph?i c thm v?n b?n xc nh?n v?n php ??nh c?a c? quan, t? ch?c c th?m quy?n ( tham kh?o danh sch ngnh ngh? c?n c v?n php ??nh ). H? s? ch?ng minh ?i?u ki?n v? v?n:
- Quy?t ??nh giao v?n c?a ch? s? h?u;
- ??i v?i s? v?n ???c gp b?ng ti?n, ph?i c xc nh?n c?a ngn hng th??ng m?i ???c php ho?t ??ng t?i Vi?t Nam v? s? ti?n k qu? c?a ch? s? h?u. S? ti?n k qu? ph?i b?ng s? v?n gp b?ng ti?n c?a cc c? ?ng sng l?p v ch? ???c gi?i t?a sau khi doanh nghi?p ???c c?p gi?y ch?ng nh?n ??ng k kinh doanh;
- ??i v?i s? v?n gp b?ng ti s?n; ph?i c ch?ng th? c?a t? ch?c c ch?c n?ng ??nh gi ? Vi?t Nam v? k?t qu? ??nh gi ti s?n ???c ??a vo gp v?n. Ch?ng th? ph?i cn hi?u

h? s?.
2. ??i v?i doanh nghi?p kinh doanh cc ngnh, ngh? yu c?u ph?i c ch?ng ch? hnh ngh? th ph?i c thm b?n sao h?p l? ch?ng ch? hnh ngh? theo quy ??nh t?i kho?n 3 ?i?u 6 Ngh? ??nh 139/2007/N?-CP ngy 05/09/2007 c?a Chnh ph? ( tham kh?o danh sch ngnh ngh? c?n c ch?ng ch? hnh ngh?).

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:
<< Trang trước          

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn