* C?n c? php lu?t:
Ngh? ??nh 158/2005/N?-CP ngy 27/12/2005 c?a Chnh ph? v? ??ng k v qu?n l h? t?ch.

6FE430220ADB078D21F9AF762664A253

- Th?m quy?n ??ng k gim h?, ch?m d?t vi?c gim h?:
?y ban nhn dn c?p x, n?i c? tr c?a ng??i gim h? ho?c n?i c tr? s? c?a c? quan, t? ch?c ??m nh?n gim h? th?c hi?n ??ng k vi?c gim h?, ??ng k vi?c ch?m d?t gim h?.
* Th? t?c ??ng k ch?m d?t gim h?:
- Ng??i yu c?u ch?m d?t vi?c gim h? ph?i n?p T? khai ??ng k ch?m d?t vi?c gim h? (theo m?u) v Quy?t ??nh cng nh?n vi?c gim h? ? c?p tr??c ?y v xu?t trnh cc gi?y t? c?n thi?t ?? ch?ng minh ?? ?i?u ki?n ch?m d?t vi?c gim h? theo quy ??nh c?a B? Lu?t Dn s?.
- Trong tr??ng h?p ng??i ???c gim h? c ti s?n ring, ? ???c l?p thnh danh m?c khi ??ng k gim h?, th ng??i yu c?u ch?m d?t vi?c gim h? ph?i n?p danh m?c ti s?n ? v danh m?c ti s?n hi?n t?i c?a ng??i ???c gim h?.
- Trong th?i h?n 5 ngy, k? t? ngy nh?n ?? cc gi?y t? h?p l?, n?u xt th?y yu c?u ch?m d?t vi?c gim h? l ph h?p v?i quy ??nh c?a php lu?t v khng c tranh ch?p, th cn b? T? php h? t?ch ghi vo Quy?t ??nh cng nh?n ch?m d?t vi?c gim h?, ??ng th?i ghi ch vi?c ch?m d?t gim h? vo s? ? ??ng k gim h? tr??c ?y. Ch? t?ch ?y ban nhn dn c?p x k v c?p cho ng??i yu c?u ch?m d?t gim h? m?t b?n chnh Quy?t ??nh cng nh?n ch?m d?t vi?c gim h?. B?n sao Quy?t ??nh cng nh?n ch?m d?t vi?c gim h? ???c c?p theo yu c?u c?a ???ng s?.

 

  Tin mới hơn:
<< Trang trước          

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn