6FE430220ADB078D21F9AF762664A253

* Th? t?c ??ng k ch?m d?t gim h?:
- Ng??i yu c?u ch?m d?t vi?c gim h? ph?i n?p T? khai ??ng k ch?m d?t vi?c gim h? (theo m?u) v Quy?t ??nh cng nh?n vi?c gim h? ? c?p tr??c ?y v xu?t trnh cc gi?y t? c?n thi?t ?? ch?ng minh ?? ?i?u ki?n ch?m d?t vi?c gim h? theo quy ??nh c?a B? Lu?t Dn s?.
- Trong tr??ng h?p ng??i ???c gim h? c ti s?n ring, ? ???c l?p thnh danh m?c khi ??ng k gim h?, th ng??i yu c?u ch?m d?t vi?c gim h? ph?i n?p danh m?c ti s?n ? v danh m?c ti s?n hi?n t?i c?a ng??i ???c gim h?.
- Trong th?i h?n 5 ngy, k? t? ngy nh?n ?? cc gi?y t? h?p l?, n?u xt th?y yu c?u ch?m d?t vi?c gim h? l ph h?p v?i quy ??nh c?a php lu?t v khng c tranh ch?p, th cn b? T? php h? t?ch ghi vo Quy?t ??nh cng nh?n ch?m d?t vi?c gim h?, ??ng th?i ghi ch vi?c ch?m d?t gim h? vo s? ? ??ng k gim h? tr??c ?y. Ch? t?ch ?y ban nhn dn c?p x k v c?p cho ng??i yu c?u ch?m d?t gim h? m?t b?n chnh Quy?t ??nh cng nh?n ch?m d?t vi?c gim h?. B?n sao Quy?t ??nh cng nh?n ch?m d?t vi?c gim h? ???c c?p theo yu c?u c?a ???ng s?.

vietrustlaw

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:
          Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn