Ngh? ??nh 123/2017/N?-CP: Quy ??nh m?i v? thu ti?n s? d?ng ??t

Chnh ph? v?a ban hnh Ngh? ??nh 123/2017/N?-CP s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a cc ngh? ??nh quy ??nh v? thu ti?n s? d?ng ??t, thu ti?n thu ??t, thu m?t n??c, c hi?u l?c thi hnh t? 1-1-2018.

Theo ?, h? gia ?nh, c nhn chuy?n m?c ?ch s? d?ng ??t t? ??t s?n xu?t kinh doanh phi nng nghi?p (khng ph?i l ??t ?) c ngu?n g?c l ??t ? sang ??t ? c?a h? gia ?nh, c nhn th khng ph?i n?p ti?n s? d?ng ??t.

N?u chuy?n m?c ?ch s? d?ng t? ??t s?n xu?t kinh doanh phi nng nghi?p (khng ph?i l ??t ?) c ngu?n g?c nh?n chuy?n nh??ng ??t ? c?a h? gia ?nh, c nhn sang ??t ? ?? th?c hi?n d? n ??u t? t? ngy 1-7-2014 tr? v? sau, th n?p ti?n s? d?ng ??t b?ng m?c chnh l?ch gi?a ti?n s? d?ng ??t tnh theo quy ho?ch xy d?ng chi ti?t c?a d? n ???c c? quan nh n??c c th?m quy?n ph duy?t tr? ti?n s? d?ng ??t tnh theo quy ho?ch xy d?ng chi ti?t xy d?ng nh ? c?a h? gia ?nh, c nhn t?i th?i ?i?m ???c c? quan nh n??c c th?m quy?n cho php chuy?n m?c ?ch s? d?ng ??t.

su dung dat

?nh minh h?a

N?u chuy?n m?c ?ch s? d?ng t? ??t s?n xu?t kinh doanh phi nng nghi?p (khng ph?i l ??t ?) c th?i h?n s? d?ng ?n ??nh lu di c ngu?n g?c ???c Nh n??c giao ??t c thu ti?n s? d?ng ??t tr??c ngy 1-7-2004 sang ??t ? ?? th?c hi?n d? n ??u t? t? ngy 1-7-2014 tr? v? sau, th n?p ti?n s? d?ng ??t b?ng m?c chnh l?ch gi?a ti?n s? d?ng ??t tnh theo gi ??t ? tr? ti?n s? d?ng ??t tnh theo gi ??t tnh thu ti?n thu ??t m?t l?n cho c? th?i gian thu c?a ??t s?n xu?t kinh doanh phi nng nghi?p (th??ng m?i, d?ch v?) th?i h?n 70 n?m t?i th?i ?i?m ???c c? quan nh n??c c th?m quy?n cho php chuy?n m?c ?ch s? d?ng ??t.

Ngoi ra, quy ??nh v? mi?n, gi?m ti?n s? d?ng ??t, Ngh? ??nh 123 b? sung quy ??nh: t? ch?c kinh t? ???c Nh n??c giao ??t s?n xu?t kinh doanh phi nng nghi?p c thu ti?n s? d?ng ??t ? hon thnh ngh?a v? ti chnh v? ti?n s? d?ng ??t v ???c c? quan nh n??c c th?m quy?n quy?t ??nh cho php mi?n, gi?m ti?n s? d?ng ??t theo quy ??nh c?a php lu?t ??t ?ai tr??c ngy 1-7-2014 khi chuy?n nh??ng d? n ho?c chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t t? ngy 1-7-2014 tr? v? sau th x? l nh? sau:

??i v?i tr??ng h?p chuy?n nh??ng d? n ??u t? g?n v?i chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t:

- Tr??ng h?p s? ti?n s? d?ng ??t ? ???c mi?n, gi?m khng tnh vo gi chuy?n nh??ng v ng??i nh?n chuy?n nh??ng ti?p t?c th?c hi?n d? n th ng??i nh?n chuy?n nh??ng ti?p t?c ???c mi?n, gi?m ti?n s? d?ng ??t theo quy ??nh c?a php lu?t v? ??u t? cho th?i gian cn l?i c?a d? n.

- Tr??ng h?p ng??i nh?n chuy?n nh??ng khng ti?p t?c th?c hi?n d? n th ph?i n?p ti?n s? d?ng ??t theo quy ??nh ??i v?i d? n sau chuy?n nh??ng. Tr??ng h?p ng??i chuy?n nh??ng ? th?c hi?n m?t ph?n ngh?a v? ti chnh v? ??t ?ai th ng??i nh?n chuy?n nh??ng ???c k? th?a ph?n ngh?a v? m ng??i chuy?n nh??ng ? n?p.

??i v?i tr??ng h?p chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t th ng??i chuy?n nh??ng ph?i n?p ?? s? ti?n ? ???c mi?n, gi?m vo ngn sch nh n??c theo gi ??t t?i th?i ?i?m chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t.

Vietrustlaw

  Tin cũ hơn:

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

Tm ki?m

Cu h?i php lu?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn