vietrustlaw cung c?p d?ch v? lu?t s? t? v?n php lu?t v? ??t ?ai, nh ?, b?t ??ng s?n cho c nhn, t? ch?c doanh nghi?p Vi?t Nam v ng??i n??c ngoi. Mang ??n s? b?o ??m php l v thu?n ti?n trong vi?c th?c hi?n th? t?c ??t ?ai v cc n?i dung c lin quan nh?: chuy?n nh??ng ??t ?ai, t?ng cho b?t ??ng s?n...

12759862304c0e0136cec9d.569x791.w.b

Lu?t s? t? v?n Lu?t ??t ?ai trong n??c

- Lu?t s? t? v?n cc quy ??nh php lu?t ??t ?ai lin quan ??n quy?n s? d?ng ??t nh?: t?ng cho, th?a k?, chuy?n nh??ng, chuy?n ??i, th? ch?p, giao ??t, cho thu ??t, gp v?n b?ng quy?n s? d?ng ??t;

- C? lu?t s? ??i di?n cho khch hng tham gia ?m phn k k?t h?p ??ng, ??i di?n gi?i quy?t tranh ch?p lin quan ??n ??t ?ai, nh ??t;

- T? v?n, gi?i ?p th?c m?c, khi?u n?i lin quan ??n php lu?t ??t ?ai v? thu h?i, b?i th??ng gi?i phng m?t b?ng;

- Lu?t s? tham gia t? v?n, h? tr? khch hng th?c hi?n hon thi?n m?t giao d?ch v? nh ??t, t? vi?c th?m tra gi?y t? ch?ng minh quy?n s? h?u, quy?n s? d?ng h?p php ??n vi?c th??ng l??ng, ?m phn, so?n th?o h?p ??ng, l?a ch?n lo?i hnh chuy?n quy?n s? h?u, ?ng thu? v ??ng k quy?n s? h?u cho ch? s? h?u m?i.

- So?n th?o cc v?n b?n, H?p ??ng lin quan ??n quy?n s? d?ng ??t nh?: chuy?n nh??ng, chuy?n ??i, t?ng cho, th?a k?, th? ch?p, cho thu, gp v?n;

- Th?c hi?n cc d?ch v? v? nh ??t nh?: xa n? thu?, sang tn, c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t (S? ??);

- T? v?n, so?n th?o ??n kh?i ki?n v h??ng d?n th? t?c kh?i ki?n;

- ??i di?n cho khch hng, c? lu?t s? tham gia gi?i quy?t tranh ch?p ??t ?ai t?i cc c?p To n v c? quan nh n??c c th?m quy?n.

- T? v?n php lu?t v? thi hnh n, ??i di?n tho? thu?n trong giai ?o?n thi hnh n,gi?i quy?t qu trnh thi hnh n v? nh ??t.

divorce lawyer property

T? v?n php lu?t ??t ?ai cho ng??i n??c ngoi

- Vietrustlaw t? v?n php lu?t v? ??t ?ai cho Vi?t ki?u t?i Vi?t Nam, nh? mua nh ??t v ??ng tn ch? s? h?u nh ??t t?i Vi?t Nam, ?? l?i ho?c khai nh?n di s?n th?a k? t?i Vi?t Nam, mua bn, chuy?n nh??ng, t?ng cho nh ??t t?i Vi?t Nam

Trn tr?ng.

Qu khch hng c nhu c?u s? d?ng d?ch v? vui lng lin h? tr?c ti?p v?i chng ti:

CNG TY LU?T H?P DANH NI?M TIN VI?T

Tr? s?: S? 1, L 13A ???ng Trung Yn 6, Ph? Trung Ha, P. Trung Ha, Q. C?u Gi?y, H N?i
?i?n tho?i: (84-4)39.743792 Fax: (84-4)39.743793
Website: www.vietrustlaw.com.vn - Email:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Hotline: 0912.069.549

 

  Tin mới hơn:

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

Tm ki?m

Cu h?i php lu?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn