Sng nay, TAND thnh ph? H N?i m? phin ta s? th?m xt x? c?u Ch? t?ch Vinalines D??ng Ch D?ng. Tr??c ?, nhi?u lnh ??o, ch? doanh nghi?p l?n khc ? v ?ang ch?u hnh ph?t do nh?ng vi ph?m trong qu trnh kinh doanh.

C?u Ch? t?ch Vinalines D??ng Ch D?ng

Sng 12/12, ng D??ng Ch D?ng - nguyn Ch? t?ch H?i ??ng thnh vin T?ng cng ty Hng h?i Vi?t Nam (Vinalines), C?c tr??ng Hng H?i (B? Giao thng v?n t?i) cng 9 b? can khc h?u ta t?i H N?i. ?y ???c cho l m?t trong s? 10 ??i n ???c Ban ch? ??o Trung ??ng v? phng ch?ng tham nh?ng ch? ??o xt x? vo cu?i n?m 2013 v ??u n?m 2014.

Theo co bu?c c?a Vi?n Ki?m sot nhn dn t?i cao, c?u Ch? t?ch Vinalines b? truy t? v? hai t?i: C? lm tri quy ??nh nh n??c gy h?u qu? nghim tr?ng v Tham ti s?n. Hnh vi ny gy thi?t h?i ??c bi?t nghim tr?ng v ?nh h??ng ??n uy tn c?a chnh ph? Vi?t Nam.

C? th?, khi n?m quy?n ?i?u hnh Vinalines n?m 2007-2008, ng D??ng Ch D?ng ? ch? ??o c?p d??i mua b?ng ???c ? n?i 83M, v?n ? r?t c? k? v h? h?ng nhi?u. Th??ng v? trt l?t, bn bn ? l?i qu? cho pha Vi?t Nam 1,66 tri?u USD (h?n 28 t? ??ng), trong ? ring ng D?ng ?t ti 10 t? ??ng. Hnh vi c?a D??ng Ch D?ng cng cc b? can khc ???c tnh ton gy thi?t h?i cho Nh n??c h?n 335 t? ??ng (ch?t vo gi?a n?m 2012).

duong-chi-dung-8142-1386813136.jpg

C?u Ch? t?ch Vinalines D??ng Ch D?ng b? xt x?. ?nh:Nh?t Minh.

Qu trnh b?t ng D??ng Ch D?ng c?ng khng d? dng khi c? quan ?i?u tra pht hi?n b? can ? b? tr?n ra n??c ngoi tr??c khi c l?nh b?t vo thng 5/2012. Ph?i m?t 4 thng, b? co m?i ???c tm th?y v ??a v? Vi?t Nam ?i?u tra, x? l. Lin quan ??n vi?c ??a ng??i ra n??c ngoi b? tr?n c ng D??ng T? Tr?ng - nguyn Ph Gim ??c Cng an H?i Phng, em trai D??ng Ch D?ng v nhi?u cn b? cng an, h?i quan khc.

C?u Ch? t?ch v Ph T?ng gim ??c Vifon

C?ng lin quan ??n m?t v? n kinh t? gy h?u qu? nghim tr?ng, ngy 21/11 v?a qua, TAND TP HCM ? xt x? v? n tham nh?ng t?i Cng ty c? ph?n k? ngh? th?c ph?m Vi?t Nam (Vifon). Ch? m?u trong v? n l Nguy?n Thanh Huy?n, nguyn Ph T?ng gim ??c cng ty, b? truy t? v? cc t?i Tham v L?m d?ng tn nhi?m chi?m ?o?t ti s?n. ng Nguy?n Bi, nguyn ch? t?ch H?QT kim T?ng gim ??c c?ng b? bu?c t?i L?m d?ng tn nhi?m chi?m ?o?t ti s?n v C? lm tri quy ??nh c?a Nh n??c v? qu?n l kinh t? gy h?u qu? nghim tr?ng.

Theo co tr?ng, t? n?m 2002 ??n 2006, l?i d?ng Vifon ?ang trong qu trnh chuy?n ??i t? doanh nghi?p Nh n??c sang cng ty c? ph?n, ng Nguy?n Bi v b Thanh Huy?n ? ch? ??o c?p d??i l?p kh?ng nhi?u phi?u chi nh?m l?y ti?n Nh n??c v cc c? ?ng, sau ? h?p th?c ha thnh ngu?n huy ??ng v?n c?a c nhn r?i rt ra chi?m ?o?t. T?ng c?ng, cc b? co ? gy thi?t h?i h?n 18 t? ??ng, trong ? ring b? co Huy?n tham h?n 10 t?.

K?t thc xt x?, b Nguy?n Thanh Huy?n ph?i nh?n 30 n?m t, ng Nguy?n Bi 22 n?m t. Ta c?ng bu?c b Huy?n ph?i hon tr? cho Nh n??c s? ti?n chi?m ?o?t 9,8 t? ??ng v Vifon 1,3 t? ??ng. ng Bi hon tr? cho Vifon 2,3 t? ??ng.

ng Nguy?n ??c Kin v lnh ??o ACB

Thng 8/2012, thng tin ng Nguy?n ??c Kin - thnh vin sng l?p nn Ngn hng Chu (ACB) b? b?t v hnh vi "kinh doanh tri php" ? lm rng ??ng th? tr??ng ti Vi?t Nam. Tr??c ?, c? quan ?i?u tra ? nh?n ???c nhi?u ??n th? khi?u n?i, t? co vi ph?m php lu?t c?a 3 cng ty do ng Kin lm Ch? t?ch l ??u t? th??ng m?i B&B, ??u t? ACB H N?i v ??u t? ti chnh Chu H N?i.

nguyen-duc-kien-4463-1386813136.jpg

ng Nguy?n ??c Kin b? b?t lm rng ??ng th? tr??ng ti chnh. ?nh:Q.T

Sau ng Kin, ng L Xun H?i - nguyn T?ng gim ??c ACB c?ng b? b?t v hnh vi C? lm tri quy ??nh c?a Nh n??c v? qu?n l kinh t? gy h?u qu? nghim tr?ng. V? n cn ???c xc ??nh c cc ??ng ph?m l c?u Ch? t?ch ACB Tr?n Xun Gi cng 3 thnh vin trong H?QT.

Theo c? quan ?i?u tra, giai ?o?n 2005 - 2011, ACB huy ??ng m?t l??ng ti?n l?n v?i li su?t cao nh?ng khng cho vay ???c. Tr??c tnh hnh ny, ng Nguy?n ??c Kin ? ch? ??o th??ng tr?c H?QT ACB ra ch? tr??ng ?y thc cho cc t? ch?c, c nhn g?i ti?n s? ti?n ny vo cc t? ch?c tn d?ng l?y l?i su?t. T?ng ti?n li v??t tr?n thu ???c ??c g?n 260 t? ??ng.

"Hnh vi ny ? lm ?nh h??ng ??n ch? tr??ng ?i?u hnh, gy r?i lo?n th? tr??ng ti?n t?, gy h?u qu? phi v?t ch?t ??c bi?t l?n trong vi?c th?c hi?n chnh sch ti?n t? c?a Chnh ph?", c? quan ?i?u tra xc ??nh.

Ngoi ra, cc b? can trn cn ch? ??o tri php Cng ty TNHH ch?ng khon ACB (ACBS) - do ACB n?m 100% v?n ??u t? c? phi?u c?a chnh ngn hng, gy thi?t h?i ln ??n 688 t? ??ng. C nhn ng Kin cn lin quan ??n hnh vi ??u t? kinh doanh ti chnh tri php, l?a ??o, tr?n thu?.

Lnh ??o 5 ngn mi?n Ty lin quan Th?y s?n Ph??ng Nam

Ngnh ngn hng v?n ch?a thot kh?i v?n h?n khi t? ??u thng 9 ??n nay, g?n 30 cn b?, trong ? c cc Gim ??c, Ph Gim ??c chi nhnh, s? giao d?ch c?a 5 ngn hng khu v?c Sc Tr?ng (LienVietPostBank, Vietcombank, Sacombank v VDB) v??ng vo vng lao l do lin quan t?i nh?ng kho?n vay tri quy ??nh c?a Cng ty Th?y s?n Ph??ng Nam - m?t trong nh?ng ??i gia th?y s?n vi n?m tr??c.

Trong t?ng d? n? 1.600 t? ??ng c?a Ph??ng Nam, 5 chi nhnh ngn hng trn chi?m t?i 65%. Theo xc ??nh ban ??u, do c? n? ?y l khch hng VIP, cn b? ngn hng ? d? di trong vi?c c?p tn d?ng, cho vay s? ti?n l?n nh?ng ti s?n ??m b?o th?p. ??n n?m 2012, khi c?u Ch? t?ch H?QT Cng ty Ph??ng Nam l ng Lm Ng?c Khun cng gia ?nh sang M?, b? l?i s? n? kh?ng l? trn th cc ngn hng mi?n Ty hon ton chao ??o.

T?ng gim ??c ch?ng khon Trng An v SME

Thng 1/2013, ng L H? Khi - nguyn T?ng gim ??c Cng ty ch?ng khon Trng An b? b?t. Thng tin t? ?y ban Ch?ng khon cho bi?t, ng Khi ? c hnh vi ch? ??o nhn vin d??i quy?n xc nh?n kh?ng cc m ch?ng khon, h?p th?c ha h? s? nh?n ?y thc ??u t? c?a khch hng ?? vay v chi?m ?o?t ti?n c?a Ngn hng c? ph?n Nh H N?i (Habubank, nay ? sp nh?p v?i Ngn hng Si Gn H N?i).

Pha lnh ??o SHB khi ? xc nh?n, d? n? g?c m Trng An cn n? t?i ngn hng l 19,8 t? ??ng, ???c ??m b?o b?ng l??ng ch?ng khon tr? gi 17,6 t? ??ng. Hi?n Ch?ng khon Trng An ? b? ch?m d?t t? cch thnh vin v ng?ng giao d?ch t?i hai S? giao d?ch H N?i v TP HCM, bao g?m c? sn UPCoM.

SME-1186-1386813137.jpg

Nguyn Ch? t?ch kim T?ng gim ??c ch?ng khon SME Phan Huy Ch.

Tr??c ?, thng 8/2012, ng Phan Huy Ch - nguyn Ch? t?ch H?QT kim T?ng gim ??c Cng ty Ch?ng khon SME c?ng b? kh?i t? v b?t t?m giam v? hnh vi l?a ??o chi?m ?o?t ti s?n. Theo thng tin ?i?u tra ban ??u, n?m 2010, ng Ph?m Minh Tu?n ? ch? ??o gi? m?o gi?y t? c?a m?t c nhn ?? k h?p ??ng tham gia gp v?n ??u t? l ch?ng khon v nh?n 107 t? ??ng c?a m?t cng ty b?o hi?m. Tuy nhin, SME m?i tr? ???c m?t ph?n ti?n ?? kh?c ph?c h?u qu?, khng th? tr? h?t g?n 60 t? ??ng cn l?i. Hi?n nay, thng tin v? tnh hnh kinh doanh c?a SME h?u nh? khng cn xu?t hi?n trn th? tr??ng.

Ch? d? n b?t ??ng s?n B5 C?u Di?n

Cu?i thng 9 v?a qua, c? quan c?nh st ?i?u tra C46 B? Cng an ? kh?i t? v? n, kh?i t? b? can, b?t t?m giam 4 thng v?i ng Nguy?n V?n Tu?n, nguyn Ch? t?ch H?QT kim T?ng gim ??c Cng ty Xu?t nh?p kh?u v ??u t? xy d?ng pht tri?n H N?i v? hnh vi c? lm tri nguyn t?c qu?n l kinh t? c?a nh n??c gy h?u qu? nghim tr?ng. V? vi?c lin quan t?i d? n khu chung c? cao t?ng B5 C?u Di?n - khu ? th? Thnh ph? giao l?u (T? Lim, H N?i) v?i t?ng s? ti?n h?n 100 t? ??ng.

Giai ?o?n 2009-2010, ng Nguy?n V?n Tu?n ? k h?p ??ng h?p tc ??u t? v?i Cng ty ??u t? nh ??t Housing (Housing Group) ?? cng th?c hi?n d? n B5 C?u Di?n. Sau ?, ng ny ? k k h?p ??ng v?i h?n 200 khch hng, song s? ti?n trn khng ???c dng ?? th?c hi?n d? n khi m cho ??n nay, sau g?n 3 n?m huy ??ng v?n, d? n v?n ch? l bi ??t hoang.

Ch? t?ch MB24

Thng 8/2012, Cng an H N?i ra quy?t ??nh truy n ??c bi?t v?i Nguy?n Tu?n Minh, Ch? t?ch H?QT Cng ty C? ph?n ?o t?o Mua bn tr?c tuy?n MB24. ng Minh b? c? quan ?i?u tra tnh nghi c hnh vi S? d?ng m?ng my tnh, m?ng vi?n thng, m?ng internet th?c hi?n hnh vi chi?m ?o?t ti s?n.

lanh-dao-MB24-1830-1386813137.jpg

??ng ph?m v?i Nguy?n Tu?n Minh c?ng b? kh?i t?.

T?ng c?c c?nh st phng ch?ng t?i ph?m cho hay, v?i vi?c thu ti?n c?a ng??i mua gian hng ?o trn m?ng b?ng hnh th?c gi?ng kinh doanh ?a c?p, MB24 c d?u hi?u chi?m ?o?t h?n 700 t? ??ng. Sau khi pht hi?n sai ph?m t?i MB24, c? quan ?i?u tra c?ng ? tri?u t?p v b?t hng lo?t lnh ??o, qu?n l c?a cng ty ny.

Ch? t?ch T?p ?on Y d??c B?o Long

Thng 6/2013, ng Nguy?n H?u Khai - Ch? t?ch t?p ?on B?o Long ? b? c? quan an ninh ?i?u tra kh?i t?, b?t t?m giam v? hnh vi s? d?ng tri php ti s?n, lin quan ??n khu ??t v ti s?n cng ty t?i x C? ?ng, th? x S?n Ty, H N?i.

C? th?, n?m 2011, T?p ?on B?o S?n chuy?n 227,5 t? ??ng cho B?o Long ?? mua c? ph?n g?m ton b? v?n c? ph?n v v?n gp b? sung c?a cc c? ?ng, h?n 50.000 m2 quy?n s? d?ng ??t, ti s?n hnh thnh trn ??t, h? t?ng k? thu?t, nhn hi?u v b?n quy?n th??ng hi?u s?n ph?m... Tuy nhin, sau ? ng Nguy?n H?u Khai ? khng th?c hi?n ??y ?? ngh?a v? theo h?p ??ng, lm n?y sinh nhi?u v?n ?? v? an ninh tr?t t? trn ??a bn trong m?t th?i gian di.

Theo Vnexpress

  Tin cũ hơn:
          Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

Tm ki?m

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn