CNG TY LU?T H?P DANH NI?M TIN VI?T (VIETRUST LAW FIRM), thnh vin ?on lu?t s? TP H N?i, ti?n thn l V?n phng lu?t s? Vietrust, ???c thnh l?p theo Php l?nh Lu?t s? 2001. Xu?t pht t? t??ng xy d?ng m?t t? ch?c hnh ngh? lu?t c ch?t l??ng cao, ?p ?ng yu c?u t? v?n php lu?t v th?c hi?n cc d?ch v? php l cho t?t c? cc ??i t??ng khch hng v l sn ch?i chung cho cc Lu?t s?, Chuyn gia php l c tm huy?t ngh? nghi?p. Cng ty lu?t h?p danh Ni?m Tin Vi?t ? ra ??i g?n v?i kh?u hi?u: Ni?m Tin Vi?t: Ni?m tin v? ??t n??c, php lu?t Vi?t Nam; Ni?m tin c?a khch hng ??i v?i Lu?t s?.

 

 

Cng ty lu?t Ni?m Tin Vi?t ? v ?ang t? v?n, tr? gip php l, tranh t?ng ?? b?o v? quy?n v l?i ch h?p php cho cc c nhn, doanh nghi?p trong v ngoi n??c. V?i uy tn ngh? nghi?p, Cng ty lu?t Ni?m Tin Vi?t ? kh?ng ??nh ???c tn tu?i v v? th? c?a mnh trong s? pht tri?n c?a n?n kinh t? n??c nh v s? h?i nh?p kinh t? qu?c t?, ?ng gp nh?ng gi tr? tch c?c t?o nn v? th? v vai tr c?a lu?t s? trong s? pht tri?n c?a th?i ??i.

Cng ty lu?t Ni?m Tin Vi?t c ph?m vi ho?t ??ng t? v?n v th?c hi?n cc d?ch v? php l ?a d?ng trong nhi?u l?nh v?c: Php lu?t Kinh t?; Php lu?t Dn s?; Php lu?t Hnh s?; Php lu?t Lao ??ng; Php lu?t Hnh chnh

Trong qu trnh pht tri?n c?a mnh, Ni?m Tin Vi?t lun ch tr?ng b?i d??ng cc ngu?n nhn l?c c?n thi?t ?? pht tri?n b?n v?ng, khng ng?ng nng cao ch?t l??ng cc d?ch v? php l ?? ph?c v? ngy cng t?t h?n cho m?i ??i t??ng khch hng.

V?i ph??ng chm gi? tr?n Ni?m Tin, chng ti cam k?t s? mang ??n cho qu khch hng s? hi lng v? ch?t l??ng d?ch v? php l v?i chi ph h?p l nh?t.

Vietrust law firm

 

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

Tm ki?m

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn