H??NG D?N TH? T?C

6

Th? t?c ??ng k ch?m d?t vi?c gim h?

17 Tháng 7 2008

* C?n c? php lu?t: Ngh? ??nh 158/2005/N?-CP ngy 27/12/2005 c?a Chnh ph? v? ??ng k v qu?n l h? t?ch. - Th?m quy?n ??ng k gim h?, ch?m d?t vi?c gim h?:?y ban nhn dn c?p x, n?i c? tr c?a ng??i gim h? ho?c n?i c tr? s? c?a c? quan, t? ch?c ??m nh?n gim h? th?c hi?n ??ng k vi?c gim h?, ??ng k vi?c ch?m d?t gi...

Read more

T? V?N PHP LU?T

Ngh? ??nh 123/2017/N?-CP: Quy ??nh m?i v? thu ti?n s? d?ng ??t

Ngh? ??nh 123/2017/N?-CP: Quy ??nh m?i v? thu ti?n s? d?ng ??t

13 Tháng 7 2018

Chnh ph? v?a ban hnh Ngh? ??nh 123/2017/N?-CP s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a cc ngh? ??nh quy ??nh v? thu ti?n s? d?ng ??t, thu ti?n thu ??t, thu m?t n??c, c hi?u l?c thi hnh t? 1-1-2018.

Read more

TRANH T?NG

" alt="Nguyn t?c tranh t?ng trong xt x? ???c b?o ??m t?i ?i?u 26 c?a BLTTHS n?m 2015" style="width:160px;height:120px;margin:3px 8px 3px 0;" />

Nguyn t?c tranh t?ng trong xt x? ???c b?o ??m t?i ?i?u 26 c?a BLTTHS n?m 2015

09 Tháng 5 2019

1.M?t s? n?i dung c? b?n c?a ?i?u 26 BLTTHS n?m 2015 ?i?u 26 BLTTHS n?m 2015 v?i tn g?i Tranh t?ng trong xt x? ???c b?o ??m ? m? r?ng ph?m vi tranh t?ng h?n, khng ch? th? hi?n trong giai ?o?n xt x? m th?i ?i?m xu?t hi?n tranh t?ng b?t ??u t? giai ?o?n kh?i t? ??n giai ?o?n ?i?u tra, truy t? v xt x?. ? m?i...

Read more

CNG CH?NG

D?ch v? cng ch?ng

D?ch v? cng ch?ng

29 Tháng 6 2018

Vietrustlaw cung c?p D?ch v? cng ch?ng t?i nh theo yu c?u c?a khch hng, k? c? khch hng ? cc t?nh thnh trn c? n??c ngoi ph?m vi thnh ph? H N?i. 

Read more
Sau nhi?u n?m ng Bnh v?n ch?a ???c nh?n ti?n b?i th??ng theo b?n n c hi?u l?c c?a ta v quy?t ??nh c?a ?y ban v ban b?i th??ng ch?a thu h?i ???c ti?n chi nh?m cho ng??i khc.

M?i ?y, ng V? Chi?n Bnh khi?u n?i Ban B?i th??ng gi?i phng m?t b?ng (BTGPMB) TP Th? ??c v ch?a thi hnh b?n n v quy?t ??nh c?a chnh quy?n lin quan ??n ng sau h?n m?t th?p nin khi?u n?i v h?u ta.

14 n?m rng r khi?u n?i, ch? ta gi?i quy?t

Theo trnh by c?a ng Bnh, v? vi?c b?t ??u t? vi?c Ban BTGPMB qu?n 2 (nay l TP Th? ??c) ? gi?i quy?t chi sai ??i t??ng th? h??ng, thay v b?i th??ng, h? tr? thi?t h?i cho ng Bnh th l?i b?i th??ng cho ng Tr?n T??ng Qun. T? ? ? d?n ??n vi?c khi?u n?i v kh?i ki?n t? n?m 2008. ??n nay, sau 14 n?m, Ban BTGPMB TP Th? ??c v?n ch?a th?c hi?n phn quy?t c hi?u l?c c?a ta v quy?t ??nh c?a UBND.

n c hi?u l?c nh?ng dn v?n ch?a ???c thi hnh ?nh 1

H? s? th? hi?n c?n nh 31/7, x An Khnh, huy?n Th? ??c sau l ph??ng An Khnh, qu?n 2 (nay l TP Th? ??c) c ngu?n g?c t? b V? Th? Kim Anh t?o l?p. N?m 1998, tr??c khi xu?t c?nh, b Anh chuy?n nh??ng cho ng Bnh. Th?c t? ng Bnh c h? kh?u t?i ?y t? tr??c ? v ??ng tn ch? h? cho ??n n?m 2001 ng ?i xu?t c?nh.

N?m 1999, ng Bnh c ??ng k khai nh ??t theo Quy?t ??nh 3376 c?a UBND TP.HCM. C?n c? theo quy ??nh v? b?i th??ng, h? tr? thi?t h?i v ti ??nh c? trong khu quy ho?ch thu?c khu ? th? m?i Th? Thim v cc khu ph?c v? ti ??nh c? t?i qu?n 2, ng Bnh ?? ?i?u ki?n ?? ???c b?i th??ng, h? tr? ??i v?i ph?n nh ??t trn.

Tuy nhin, t? thng 1-2005 ??n n?m 2009, ch? t?ch UBND qu?n 2 l?i ban hnh cc quy?t ??nh v? b?i th??ng h? tr? GPMB cho ng Tr?n T??ng Qun, m?t ng??i ? chung nh v?i ng Bnh trong h? kh?u.

Thng 4-2009, ng Bnh khi?u n?i cc quy?t ??nh b?i th??ng, h? tr? thi?t h?i cho ng Qun. Sau n?m n?m khi?u n?i, cu?i thng 7-2013, ch? t?ch UBND qu?n 2 quy?t ??nh ?i?u ch?nh, thu h?i, h?y b? cc quy?t ??nh ??i v?i ng Qun v gi?i quy?t b?i th??ng cho ng Bnh theo ?ng quy ??nh.

Khng ??ng tnh v?i quy?t ??nh c?a UBND gi?i quy?t khi?u n?i cho ng Bnh, ng Qun kh?i ki?n v? khi?u ki?n quy?t ??nh hnh chnh v? khi?u n?i trong l?nh v?c GPMB.

Hai c?p ta s? v phc th?m bc yu c?u kh?i ki?n c?a ng Qun v ng??i c quy?n l?i, ngh?a v? lin quan v? vi?c yu c?u h?y quy?t ??nh ngy 31-7-2013 c?a ch? t?ch UBND qu?n 2 v? gi?i quy?t ??n khi?u n?i c?a ng Bnh. K?t thc v? ki?n hnh chnh qua hai c?p xt x?, ngy 9-5-2018, b?n n phc th?m c?a TAND TP.HCM c hi?u l?c.

?i?u 314 x? l vi ph?m trong thi hnh n hnh chnh

C? quan, t? ch?c, c nhn ph?i thi hnh n c? khng ch?p hnh b?n n, quy?t ??nh c?a ta n, quy?t ??nh bu?c thi hnh n c?a ta n th ty tr??ng h?p m b? x? l k? lu?t, x? ph?t vi ph?m hnh chnh ho?c b? truy c?u trch nhi?m hnh s? theo quy ??nh c?a lu?t.

Ng??i l?i d?ng ch?c v?, quy?n h?n c? c?n tr? vi?c thi hnh n th ty tr??ng h?p m b? x? l k? lu?t, x? ph?t vi ph?m hnh chnh ho?c b? truy c?u trch nhi?m hnh s? theo quy ??nh c?a lu?t, n?u gy thi?t h?i th ph?i b?i th??ng theo quy ??nh c?a php lu?t.

Lu?t T? t?ng hnh chnh n?m 2015

 

V?n ch?a ???c nh?n b?i th??ng

 

??u thng 4-2019, UBND qu?n 2 ban hnh Quy?t ??nh 990 v? b?i th??ng, h? tr? thi?t h?i v ti ??nh c? ??i v?i ng Bnh. C? th?, ng Bnh ???c t?ng gi tr? b?i th??ng, h? tr? thi?t h?i v ti ??nh c? h?n 4,5 t? ??ng.

Quy?t ??nh ny c?ng nu: Giao ch? t?ch H?i ??ng b?i th??ng, h? tr? thi?t h?i v ti ??nh c? khu ? th? m?i Th? Thim ch?u trch nhi?m thu h?i s? ti?n b?i th??ng, h? tr? thi?t h?i v ti ??nh c? l g?n 2 t? ??ng ? chi cho ng Qun theo hai quy?t ??nh n?m 2006 v 2007 c?a ch? t?ch UBND qu?n 2. Ph?n ng Qun c trch nhi?m n?p l?i s? ti?n trn.

Thng 11-2021, ??i di?n pha ng Bnh g?i ??n cho UBND TP Th? ??c v Ban BTGPMB TP Th? ??c v? vi?c xin yu c?u thi hnh b?n n phc th?m v quy?t ??nh trn.

Ngy 22-2-2022, Ban BTGPMB TP Th? ??c ? m?i pha ng Bnh ??n lm vi?c. Ban BTGPMB cho r?ng do ng Qun ch?a n?p l?i s? ti?n thu h?i nn ch?a c c? s? chi ti?n b?i th??ng, h? tr? thi?t h?i v ti ??nh c? cho ng Bnh.

Khng ??ng v?i l do trn, ng Bnh cho r?ng Ban BTGPMB TP Th? ??c ? c? khng th?c hi?n b?n n hnh chnh phc th?m ? c hi?u l?c php lu?t trn v Quy?t ??nh 990 c?a ch? t?ch UBND qu?n 2 (nay l TP Th? ??c) v? gi?i quy?t s? ti?n b?i th??ng thi?t h?i. ?i?u ny vi ph?m cc kho?n 1, 2 ?i?u 314 Lu?t T? t?ng hnh chnh.

Theo ng, l do Ban BTGPMB nu l vi ph?m cc kho?n 12, 13, 14 ?i?u 15 v? trch nhi?m c?a c? quan gi?i quy?t b?i th??ng quy ??nh t?i Lu?t Trch nhi?m b?i th??ng c?a Nh n??c.

Pha ng Bnh c?ng b?c xc ni v? li su?t, Ban BTGPMB cho r?ng t?i th?i ?i?m ny n?u cc h? dn ch?a ??ng nh?n ti?n th ton b? s? ti?n b?i th??ng, h? tr? c?a cc h? dn s? ???c g?i vo kho b?c nh n??c ?? theo di, qu?n l (khng pht sinh li su?t), vi?c h? tr? li su?t theo Cng v?n 4650/UBND-?T ngy 26-7-2017 c?a UBND TP.HCM l khng ?ng v?i h? s? gi?i quy?t khi?u n?i v kh?i ki?n c?a ng Bnh.

Trao ??i v? v?n ?? ny, lu?t s? L V?n Hoan (?on Lu?t s? TP.HCM) phn tch cho r?ng l do Ban BTGPMB ??a ra l khng ?ng. ? ?y, ph?i r rng vi?c tr??c ? Ban BTGPMB chi sai ??i t??ng l quan h? gi?a c? quan nh n??c ??i v?i ng??i ?.

Cn nay, ng Bnh c quy?t ??nh ???c chi b?i th??ng th Ban BTGPMB ph?i gi?i quy?t cho ng theo ?ng phn quy?t c?a ta n v quy?t ??nh c?a UBND. Vi?c Ban BTGPMB lm sai th ph?i t? kh?c ph?c, khng th? ?? l?i ny m khng thi hnh vi?c b?i th??ng cho ng??i dn theo quy ??nh.

Ph?i thu h?i ti?n ? chi m?i th?c hi?n b?i th??ng

Trao ??i v?i Php Lu?t TP.HCM, ng Tr?n C?nh Phong (Ph Tr??ng ban BTGPMB TP Th? ??c) cho bi?t ?ng l hi?n ??n v? ?ang gi?i quy?t v? vi?c ny. ?y l cu chuy?n di nhi?u t?p gi?a cc c nhn trong gia ?nh lin quan ??n vi?c b?i th??ng.

Hi?n Ban BTGPMB TP.HCM xc ??nh ph?i thi hnh theo b?n n v quy?t ??nh c?a UBND. Tuy nhin, ngn sch b?i th??ng ??i v?i t?ng h? dn khng th? thay ??i nay ? chi cho ng Tr?n T??ng Qun hai l?n, ph?i thu h?i m?i c th? th?c hi?n b?i th??ng cho ng V? Chi?n Bnh.

Ban BTGPMB ? nhi?u l?n m?i ng Qun ??n lm vi?c ?? thu h?i nh?ng ng Qun khng ??n. V v?y, Ban BTGPMB s? bo co ln UBND, c th? chuy?n c? quan c th?m quy?n hay c? quan php lu?t gi?i quy?t.

Theo PLO.VN

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:
          Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn