H??NG D?N TH? T?C

6

Th? t?c ??ng k ch?m d?t vi?c gim h?

17 Tháng 7 2008

* C?n c? php lu?t: Ngh? ??nh 158/2005/N?-CP ngy 27/12/2005 c?a Chnh ph? v? ??ng k v qu?n l h? t?ch. - Th?m quy?n ??ng k gim h?, ch?m d?t vi?c gim h?:?y ban nhn dn c?p x, n?i c? tr c?a ng??i gim h? ho?c n?i c tr? s? c?a c? quan, t? ch?c ??m nh?n gim h? th?c hi?n ??ng k vi?c gim h?, ??ng k vi?c ch?m d?t gi...

Read more

T? V?N PHP LU?T

Ngh? ??nh 123/2017/N?-CP: Quy ??nh m?i v? thu ti?n s? d?ng ??t

Ngh? ??nh 123/2017/N?-CP: Quy ??nh m?i v? thu ti?n s? d?ng ??t

13 Tháng 7 2018

Chnh ph? v?a ban hnh Ngh? ??nh 123/2017/N?-CP s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a cc ngh? ??nh quy ??nh v? thu ti?n s? d?ng ??t, thu ti?n thu ??t, thu m?t n??c, c hi?u l?c thi hnh t? 1-1-2018.

Read more

TRANH T?NG

" alt="Nguyn t?c tranh t?ng trong xt x? ???c b?o ??m t?i ?i?u 26 c?a BLTTHS n?m 2015" style="width:160px;height:120px;margin:3px 8px 3px 0;" />

Nguyn t?c tranh t?ng trong xt x? ???c b?o ??m t?i ?i?u 26 c?a BLTTHS n?m 2015

09 Tháng 5 2019

1.M?t s? n?i dung c? b?n c?a ?i?u 26 BLTTHS n?m 2015 ?i?u 26 BLTTHS n?m 2015 v?i tn g?i Tranh t?ng trong xt x? ???c b?o ??m ? m? r?ng ph?m vi tranh t?ng h?n, khng ch? th? hi?n trong giai ?o?n xt x? m th?i ?i?m xu?t hi?n tranh t?ng b?t ??u t? giai ?o?n kh?i t? ??n giai ?o?n ?i?u tra, truy t? v xt x?. ? m?i...

Read more

CNG CH?NG

D?ch v? cng ch?ng

D?ch v? cng ch?ng

29 Tháng 6 2018

Vietrustlaw cung c?p D?ch v? cng ch?ng t?i nh theo yu c?u c?a khch hng, k? c? khch hng ? cc t?nh thnh trn c? n??c ngoi ph?m vi thnh ph? H N?i. 

Read more

Quy ??nh m?i v? thnh l?p, chuy?n ??i doanh nghi?p do Nh n??c n?m gi? 100% v?n ?i?u l?; m?c gi?m gi c??c d?ch v? b?u chnh khng v??t qu 50% gi c??c g?n nh?t; t? 1/6, c?p h? chi?u ph? thng qua C?ng d?ch v? cng... l nh?ng chnh sch m?i c hi?u l?c t? thng 6/2022.

thu tuc lam ho chieu online 1653882243780589100430 1653999218795406047284

T? 1/6, c?p h? chi?u ph? thng qua C?ng d?ch v? cng

Quy ??nh m?i v? thnh l?p, chuy?n ??i doanh nghi?p do Nh n??c n?m gi? 100% v?n ?i?u l?

Ngh? ??nh s? 23/2022/N?-CP ngy 25/4/2022 c?a Chnh ph? v? thnh l?p, s?p x?p l?i, chuy?n ??i s? h?u, chuy?n giao quy?n ??i di?n ch? s? h?u t?i doanh nghi?p do Nh n??c gi? 100% v?n ?i?u l? c hi?u l?c t? ngy 1/6/2022.

Trong ?, Ngh? ??nh quy ??nh doanh nghi?p khi thnh l?p ph?i c m?c v?n ?i?u l? khng th?p h?n 100 t? ??ng.

Tr??ng h?p kinh doanh nh?ng ngnh, ngh? quy ??nh ph?i c v?n php ??nh th ngoi ?i?u ki?n trn, v?n ?i?u l? c?a doanh nghi?p khi thnh l?p khng th?p h?n m?c v?n php ??nh quy ??nh ??i v?i ngnh, ngh? kinh doanh ?.

??i v?i doanh nghi?p cung ?ng s?n ph?m, d?ch v? cng ch thi?t y?u, b?o ??m an sinh x h?i ho?c ho?t ??ng trong m?t s? ngnh, l?nh v?c, ??a bn c?n Nh n??c ??u t? v?n ?? thnh l?p doanh nghi?p th v?n ?i?u l? c th? th?p h?n 100 t? ??ng nh?ng khng th?p h?n m?c v?n php ??nh quy ??nh ??i v?i ngnh, ngh? kinh doanh yu c?u v?n php ??nh.

Quy ??nh m?i v? lin k?t ?o t?o ngh? v?i n??c ngoi

Ngh? ??nh 24/2022/N?-CP s?a ??i, b? sung cc Ngh? ??nh quy ??nh v? ?i?u ki?n ??u t? v ho?t ??ng trong l?nh v?c gio d?c ngh? nghi?p c hi?u l?c t? ngy 1/6/2022.

Ngh? ??nh 24/2022/N?-CP s?a ??i, b? sung cc quy ??nh v? lin k?t ?o t?o v?i n??c ngoi quy ??nh t?i Ngh? ??nh 15/2019/N?-CP ngy 1/2/2019.

Theo ?, v? cc hnh th?c lin k?t ?o t?o v?i n??c ngoi, Ngh? ??nh 24/2022/N?-CP quy ??nh: Lin k?t ?o t?o v?i n??c ngoi ???c th?c hi?n theo cc ch??ng trnh ?o t?o sau ?y:

a) Ch??ng trnh ?o t?o do hai bn xy d?ng; c?p v?n b?ng, ch?ng ch? c?a n??c ngoi ho?c c?p v?n b?ng, ch?ng ch? c?a n??c ngoi v c?a Vi?t Nam;

b) Ch??ng trnh ?o t?o c?a n??c ngoi; c?p v?n b?ng, ch?ng ch? c?a n??c ngoi;

c) Ch??ng trnh ?o t?o c?a n??c ngoi chuy?n giao; c?p v?n b?ng, ch?ng ch? c?a n??c ngoi ho?c c?p v?n b?ng, ch?ng ch? c?a n??c ngoi v c?a Vi?t Nam.

Lin k?t ?o t?o v?i n??c ngoi ???c th?c hi?n ton ph?n t?i Vi?t Nam ho?c th?c hi?n m?t ph?n t?i Vi?t Nam v m?t ph?n t?i n??c ngoi do cc bn lin k?t ?o t?o quy?t ??nh.

M?c gi?m gi c??c d?ch v? b?u chnh khng v??t qu 50% gi c??c g?n nh?t

C hi?u l?c t? 1/6/2025, Ngh? ??nh s? 25/2022/N?-CP s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Ngh? ??nh s? 47/2011/N?-CP ngy 17/6/2011 c?a Chnh ph? quy ??nh chi ti?t thi hnh m?t s? n?i dung c?a Lu?t B?u chnh.

Trong ?, Ngh? ??nh b? sung ?i?u 15? v? khuy?n m?i trong cung ?ng d?ch v? b?u chnh.

C? th?, vi?c khuy?n m?i trong cung ?ng d?ch v? b?u chnh ???c th?c hi?n theo quy ??nh c?a php lu?t v? th??ng m?i.

M?c gi?m gi c??c t?i ?a ??i v?i d?ch v? b?u chnh ???c khuy?n m?i b?ng hnh th?c gi?m gi khng ???c v??t qu 50% gi c??c g?n nh?t ? cng khai, thng bo theo quy ??nh.

Lnh s? danh d? th?c hi?n ch?c n?ng lnh s? khng v m?c tiu l?i nhu?n

Ngh? ??nh s? 26/2022/N?-CP  ngy 14/4/2022 v? vin ch?c Lnh s? danh d? n??c ngoi t?i Vi?t Nam c hi?u l?c t? ngy 1/6/2022

V? nguyn t?c th?c hi?n ch?c n?ng lnh s?, Ngh? ??nh nu r: C? quan lnh s? danh d? v Lnh s? danh d? ch? ???c php th?c hi?n cc ch?c n?ng lnh s? t?i khu v?c lnh s? nh?t ??nh t?i Vi?t Nam sau khi ???c B? Ngo?i giao Vi?t Nam c?p Gi?y ch?p nh?n Lnh s? danh d? trn c? s? ph h?p v?i lu?t php qu?c t?, php lu?t Vi?t Nam./.

Chnh sch m?i v? h? tr? b?o hi?m nng nghi?p 

Quy?t ??nh s? 13/2022/Q?-TTg ngy 9/5/2022 c?a Th? t??ng Chnh ph? v? th?c hi?n chnh sch h? tr? b?o hi?m nng nghi?p c hi?u l?c t? ngy 24/6/2022.

Theo quy ??nh, c nhn s?n xu?t nng nghi?p thu?c di?n h? ngho, h? c?n ngho theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh s? 07/2021/N?-CP ngy 27/1/2021 c?a Chnh ph? quy ??nh chu?n ngho ?a chi?u giai ?o?n 2021 - 2025 v cc v?n b?n s?a ??i, b? sung, thay th? (n?u c) ???c h? tr? t?i ?a theo quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u 19 Ngh? ??nh 58/2018/N?-CP v cc v?n b?n s?a ??i, b? sung, thay th? (n?u c). Theo ?, m?c h? tr? t?i ?a l 90% ph b?o hi?m nng nghi?p.

C nhn s?n xu?t nng nghi?p khng thu?c di?n h? ngho, c?n ngho quy ??nh nu trn ???c h? tr? t?i ?a theo quy ??nh t?i kho?n 2 ?i?u 19 Ngh?  ??nh 58/2018/N?-CP v cc v?n b?n s?a ??i, b? sung, thay th? (n?u c). Theo ?, m?c h? tr? t?i ?a l 20% ph b?o hi?m nng nghi?p.

S? d?ng ho ??n gi?y ??n 30/6/2022 

Theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh s? 123/2020/N?-CP, doanh nghi?p, t? ch?c kinh t? ? thng bo pht hnh ha ??n ??t in, ha ??n t? in, ha ??n ?i?n t? khng c m c?a c? quan thu? ho?c ? ??ng k s? d?ng ha ??n ?i?n t? c m c?a c? quan thu?, ? mua ha ??n c?a c? quan thu? tr??c ngy 19/10/2020 th ???c ti?p t?c s? d?ng ha ??n ?ang s? d?ng k? t? 19/10/2020  ??n h?t ngy 30/6/2022 v th?c hi?n cc th? t?c v? ha ??n theo quy ??nh t?i cc Ngh? ??nh: s? 51/2010/N?-CP ngy 14/5/2010 v s? 04/2014/N?-CP ngy 17/1/2014.

Tr??ng h?p t? ngy 19/10/2020 ??n ngy 30/6/2022, tr??ng h?p c? quan thu? thng bo c? s? kinh doanh chuy?n ??i ?? p d?ng ha ??n ?i?n t? theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh s? 123/2020/N?-CP ho?c Ngh? ??nh s? 119/2018/N?-CP ngy 12/9/2018, n?u c? s? kinh doanh ch?a ?p ?ng ?i?u ki?n v? h? t?ng cng ngh? thng tin m ti?p t?c s? d?ng ha ??n theo cc hnh th?c nu trn th c? s? kinh doanh th?c hi?n g?i d? li?u ha ??n ??n c? quan thu? theo M?u s? 03/DL-H??T Ph? l?c IA ban hnh km theo Ngh? ??nh s? 123/2020/N?-CP cng v?i vi?c n?p t? khai thu? gi tr? gia t?ng. C? quan thu? xy d?ng d? li?u ha ??n c?a cc c? s? kinh doanh ?? ??a vo c? s? d? li?u ha ??n v ??ng t?i trn C?ng thng tin ?i?n t? c?a T?ng c?c Thu? ph?c v? vi?c tra c?u d? li?u ha ??n.

T? 1/6, c?p h? chi?u ph? thng qua C?ng d?ch v? cng 

 T? ngy 1/6/2022, ng??i dn c th? khai c?p h? chi?u ph? thng (khng g?n chp) qua C?ng D?ch v? cng B? Cng an, thanh ton tr?c tuy?n, nh?n h? chi?u qua b?u chnh ho?c t?i c? quan qu?n l xu?t nh?p c?nh.

Th??c hi?n ?? a?n cu?a Chi?nh phu? v? "Pha?t tri?n ??ng du?ng d?? li?u v? dn c?, ?i?nh danh va? xa?c th??c ?i?n t?? phu?c vu? chuy?n ??i s? qu?c gia giai ?oa?n 2022 - 2025, t?m nhi?n ??n n?m 2030" (?? a?n 06) va? Quy?t ?i?nh s? 10695/Q?-BCA nga?y 25/12/2021 cu?a B? tr???ng B? Cng an v? vi?c ph duy?t danh mu?c di?ch vu? cng tr??c tuy?n m??c ?? 3, m??c ?? 4 cung c?p trn C?ng Di?ch vu? cng cu?a B? Cng an n?m 2022, Cu?c Qua?n ly? xu?t nh?p ca?nh ?a? ph?i h?p v??i ca?c ??n vi? ch??c n?ng cu?a B? Cng an tri?n khai di?ch vu? cng tr??c tuy?n c?p h? chi?u ph? thng (h? chi?u khng g??n chi?p ?i?n t??) cho cng dn Vi?t Nam ?? m??c ?? 4.

Theo ?, cng dn Vi?t Nam ?? trong n???c co? c?n c???c cng dn g??n chi?p ?i?n t?? ho??c c?n c???c cng dn 12 s? co?n gia? tri?, co? kha? n?ng thanh toa?n l? phi? tr??c tuy?n qua h? th?ng thanh toa?n ?i?n t??, c th? ??ng nh?p va?o C?ng Di?ch vu? cng Qu?c gia ho??c C?ng Di?ch vu? cng cu?a B? Cng an ?? ??ng ky? h? s?, thanh toa?n l? phi? tr??c tuy?n, nh?n h? chi?u qua b?u chi?nh ho??c ??n nh?n tr??c ti?p ta?i c? quan qua?n ly? xu?t nh?p ca?nh khi co? k?t qua?.

V? quy tri?nh tri?nh th??c hi?n, cng dn truy c?p C?ng Di?ch vu? cng tr??c tuy?n cu?a B? Cng an t?i ??a ch? https://dichvucong.bocongan.gov.vn, ??ng nh?p, ?i?n ??y ?u? thng tin ?? nghi? c?p h? chi?u theo m?u X01, ?i?a chi? email, t?i ln a?nh chn dung (?? in trn h? chi?u), l??a cho?n hi?nh th??c nh?n h? chi?u (qua di?ch vu? b?u chi?nh ho??c ??n c? quan xu?t nh?p ca?nh nh?n tr??c ti?p), ?i?a chi? nh?n h? chi?u, thanh toa?n l? phi? tr??c tuy?n khi ????c ca?n b? ti?p nh?n h? s? g??i yu c?u. 

Tr???ng h??p cng dn khng ?u? ?i?u ki?n s?? du?ng di?ch vu? cng m??c ?? 4 ho??c co? nhu c?u n?p h? s? tr??c ti?p thi? a?p du?ng quy tri?nh ??ng ky?, ti?p nh?n, x?? ly? h? s? c?p h? chi?u hi?n ha?nh.

Quy ??nh m?i v? ch?c n?ng, nhi?m v? c?a V?n phng UBND t?nh 

 V?n phng Chnh ph? ban hnh Thng t? 01/2022/TT-VPCP h??ng d?n ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n c?a V?n phng ?y ban nhn dn t?nh, thnh ph? tr?c thu?c Trung ??ng c hi?u l?c thi hnh t? ngy 20/6/2022.

Theo Thng t?, V?n phng ?y ban nhn dn (UBND) t?nh, thnh ph? tr?c thu?c Trung ??ng (c?p t?nh) l c? quan chuyn mn thu?c UBND c?p t?nh; b? my tham m?u, gip vi?c, ph?c v? ho?t ??ng c?a UBND, Ch? t?ch UBND c?p t?nh.

V?n phng UBND c?p t?nh c ch?c n?ng tham m?u, gip UBND c?p t?nh v?: Ch??ng trnh, k? ho?ch cng tc c?a UBND, Ch? t?ch UBND c?p t?nh; ki?m sot th? t?c hnh chnh; t? ch?c tri?n khai th?c hi?n c? ch? m?t c?a, m?t c?a lin thng trong gi?i quy?t th? t?c hnh chnh thu?c th?m quy?n c?a ??a ph??ng; t? ch?c, qu?n l v cng b? cc thng tin chnh th?c v? ho?t ??ng c?a UBND, Ch? t?ch UBND c?p t?nh.

V?n phng UBND c?p t?nh l ??u m?i C?ng Thng tin ?i?n t?, k?t n?i h? th?ng thng tin hnh chnh ?i?n t? ph?c v? cng tc lnh ??o, ch? ??o, ?i?u hnh c?a UBND, Ch? t?ch UBND c?p t?nh; qu?n l Cng bo v ph?c v? cc ho?t ??ng chung c?a UBND c?p t?nh; gip Ch? t?ch UBND v cc Ph Ch? t?ch UBND c?p t?nh th?c hi?n nhi?m v?, quy?n h?n theo th?m quy?n; qu?n l cng tc qu?n tr? n?i b? c?a V?n phng; tham m?u, gip UBND c?p t?nh qu?n l nh n??c v? ngnh, l?nh v?c ngo?i v?, dn t?c (??i v?i ??a ph??ng khng t? ch?c ring S? Ngo?i v?, Ban Dn t?c)./.

Theo :https://baochinhphu.vn/

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:
<< Trang trước                    Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn