H??NG D?N TH? T?C

6

Th? t?c ??ng k ch?m d?t vi?c gim h?

17 Tháng 7 2008

* C?n c? php lu?t: Ngh? ??nh 158/2005/N?-CP ngy 27/12/2005 c?a Chnh ph? v? ??ng k v qu?n l h? t?ch. - Th?m quy?n ??ng k gim h?, ch?m d?t vi?c gim h?:?y ban nhn dn c?p x, n?i c? tr c?a ng??i gim h? ho?c n?i c tr? s? c?a c? quan, t? ch?c ??m nh?n gim h? th?c hi?n ??ng k vi?c gim h?, ??ng k vi?c ch?m d?t gi...

Read more

T? V?N PHP LU?T

Ngh? ??nh 123/2017/N?-CP: Quy ??nh m?i v? thu ti?n s? d?ng ??t

Ngh? ??nh 123/2017/N?-CP: Quy ??nh m?i v? thu ti?n s? d?ng ??t

13 Tháng 7 2018

Chnh ph? v?a ban hnh Ngh? ??nh 123/2017/N?-CP s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a cc ngh? ??nh quy ??nh v? thu ti?n s? d?ng ??t, thu ti?n thu ??t, thu m?t n??c, c hi?u l?c thi hnh t? 1-1-2018.

Read more

TRANH T?NG

" alt="Nguyn t?c tranh t?ng trong xt x? ???c b?o ??m t?i ?i?u 26 c?a BLTTHS n?m 2015" style="width:160px;height:120px;margin:3px 8px 3px 0;" />

Nguyn t?c tranh t?ng trong xt x? ???c b?o ??m t?i ?i?u 26 c?a BLTTHS n?m 2015

09 Tháng 5 2019

1.M?t s? n?i dung c? b?n c?a ?i?u 26 BLTTHS n?m 2015 ?i?u 26 BLTTHS n?m 2015 v?i tn g?i Tranh t?ng trong xt x? ???c b?o ??m ? m? r?ng ph?m vi tranh t?ng h?n, khng ch? th? hi?n trong giai ?o?n xt x? m th?i ?i?m xu?t hi?n tranh t?ng b?t ??u t? giai ?o?n kh?i t? ??n giai ?o?n ?i?u tra, truy t? v xt x?. ? m?i...

Read more

CNG CH?NG

D?ch v? cng ch?ng

D?ch v? cng ch?ng

29 Tháng 6 2018

Vietrustlaw cung c?p D?ch v? cng ch?ng t?i nh theo yu c?u c?a khch hng, k? c? khch hng ? cc t?nh thnh trn c? n??c ngoi ph?m vi thnh ph? H N?i. 

Read more

Ngy 4/3, C? quan CS?T Cng an t?nh ??ng Nai ? thi hnh quy?t ??nh kh?i t? b? can, l?nh b?t b? can ?? t?m giam ??i v?i Nguy?n T?n Long, Ch? t?ch ?y ban M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam TP. Bin Ha v nhi?u cn b? khc ?? ?i?u tra v? t?i vi ph?m quy ??nh v? b?i th??ng, h? tr?, ti ??nh c? khi nh n??c thu h?i ??t.

Th?c hi?n l?nh b?t ??i v?i b? can Nguy?n T?n Long, Ch? t?ch ?y ban M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam TP. Bin Ha, Nguyn Ph Ch? t?ch UBND TP Bin Ha
Th?c hi?n l?nh b?t ??i v?i b? can Nguy?n T?n Long, Ch? t?ch ?y ban M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam TP. Bin Ha, Nguyn Ph Ch? t?ch UBND TP Bin Ha

Ti?p t?c m? r?ng ?i?u tra sai ph?m t?i Trung tm Pht tri?n Qu? ??t TP. Bin Ha, t?nh ??ng Nai, C? quan CS?T Cng an t?nh ??ng Nai ? ph?i h?p v?i VKSND t?nh thi hnh quy?t ??nh kh?i t? b? can, l?nh b?t b? can ?? b?t t?m giam v l?nh khm xt n?i ?, n?i lm vi?c ??i v?i 4 b? can ?? ?i?u tra v? t?i Vi ph?m quy ??nh v? b?i th??ng, h? tr?, ti ??nh c? khi nh n??c thu h?i ??t quy ??nh t?i ?i?u 230, B? lu?t Hnh s?:

B?t gi? nhi?u cn b?, nguyn cn b? TP. Bin Ha v? sai ph?m ??t ?ai ?nh 1

L?c l??ng ch?c n?ng cng b? l?nh b?t ??i v?i Tr??ng Thnh Giu, Ph? trch phng 1, Trung tm Pht tri?n Qu? ??t t?nh ??ng Nai Chi nhnh Bin Ha

4 b? can b? b?t t?m giam g?m Nguy?n T?n Long, Ch? t?ch ?y ban M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam TP. Bin Ha, Nguyn Ph Ch? t?ch UBND TP Bin Ha; Tr??ng Thnh Giu, Ph? trch phng 1, Trung tm Pht tri?n Qu? ??t t?nh ??ng Nai Chi nhnh Bin Ha; H? B Minh, Nguyn Ph Tr??ng phng Ti nguyn v Mi tr??ng TP. Bin Ha. Nguy?n M?ng Hi?n, T? tr??ng T? qu?n l, khai thc qu? ??t thu?c Trung tm pht tri?n qu? ??t t?nh ??ng Nai Chi nhnh Bin Ha.

B?t gi? nhi?u cn b?, nguyn cn b? TP. Bin Ha v? sai ph?m ??t ?ai ?nh 2B? can H? B Minh, Nguyn Ph Tr??ng phng Ti nguyn v Mi tr??ng TP. Bin Ha

T?t c? 4 b? can ny ??u c lin quan ??n v? vi?c vi ph?m cc quy ??nh v? qu?n l ??t ?ai x?y ra t?i D? n Khu dn c? th??ng m?i Ph??c Thi, ph??ng Tam Ph??c, TP. Bin Ha do Cng ty c? ph?n ??u t? v Kinh doanh nh Ph??c Thi lm ch? ??u t?.

B?t gi? nhi?u cn b?, nguyn cn b? TP. Bin Ha v? sai ph?m ??t ?ai ?nh 3

B? can Nguy?n M?ng Hi?n, T? tr??ng T? qu?n l, khai thc qu? ??t thu?c Trung tm pht tri?n qu? ??t t?nh ??ng Nai Chi nhnh Bin Ha

Theo:baophapluat.vn/

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:
<< Trang trước                    Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn