182938 xet xu so tham 19 bi cao gay thiet hai lon tai du an gang thep thai nguyen

??i din Vi?n ki?m st gi? quy?n cng t? t?i phin ta. ?nh: Ph?m Kin - TTXVN 

Chi?u 16/4, trong ph?n tranh lu?n t?i phin ta xt x? v? n Vi ph?m quy ??nh v? qu?n l, s? d?ng ti s?n Nh n??c gy th?t thot, lng ph; thi?u trch nhi?m gy h?u qu? nghim tr?ng x?y ra t?i Cng ty C? ph?n Gang thp Thi Nguyn (TISCO), h?u h?t cc b? co ??u th?a nh?n ? th?c hi?n cc hnh vi nh? co tr?ng truy t?, ??ng th?i xin H?i ??ng xt x? xem xt cho cc b? co ???c gi?m nh? hnh ph?t, ???c h??ng n treo v mi?n trch nhi?m hnh s?.
Trong ph?n t? bo ch?a c?a mnh, b? co L Ph H?ng (nguyn thnh vin H?i ??ng qu?n tr? T?ng Cng ty Thp Vi?t Nam - VNS) th?a nh?n hnh vi nh? trong co tr?ng ? nu. Tuy nhin, b? co mong H?i ??ng xt x? xem xt m?c ??, vai tr c?a b? co c?ng nh? b?i c?nh khch quan, v? tr ??c th cng vi?c c?a b? co ? Thnh ph? H? Ch Minh khi b? co khng ???c phn cng ph? trch d? n, khng tham gia d? n.
Theo co bu?c c?a Vi?n Ki?m st, b? co L Ph H?ng ? cho ki?n ??ng v?i n?i dung T? trnh s? 835/TTr-VNS ngy 23/6/2009 v ki?n c?a Ban Ki?m sot VNS ?? ngh? bo co B? Cng Th??ng v Th? t??ng ch?p thu?n ch? tr??ng ch?n T?ng Cng ty Xy d?ng cng nghi?p Vi?t Nam (VINAINCON) lm nh th?u ph? th?c hi?n ph?n C c?a H?p ??ng EPC s? 01; cho php ch? ??u t? ???c ?i?u ch?nh chi ph th?c hi?n ph?n C v nh th?u ph? VINAINCON ???c th?c hi?n ph?n C d??i hnh th?c h?p ??ng theo ??n gi. B? co H?ng ? thi?u trch nhi?m, khng yu c?u nh?ng ng??i c trch nhi?m cung c?p h? s?, ti li?u c lin quan ?? nghin c?u v cho ki?n gi?i quy?t ?ng v?i quy ??nh c?a php lu?t. C?n c? vo ki?n nh?t tr c?a cc b? co v cc thnh vin H?i ??ng qu?n tr?, VNS ? c v?n b?n ?? ngh? B? Cng Th??ng v Th? t??ng ??ng ch? tr??ng t?i T? trnh s? 835/TTr-VNS khng c c?n c?, tri php lu?t, gy thi?t h?i ??c bi?t nghim tr?ng ti s?n nh n??c.
V? cc co bu?c trn, lu?t s? L Trung S?n (bo ch?a cho b? co L Ph H?ng) cho r?ng, vi?c b? co H?ng g?i email bi?u quy?t ??ng v?i n?i dung T? trnh s? 835 khng ph?i l hnh vi c? , khng c m?c ?ch t? l?i hay m?c ?ch no khc. B? co ch? c nh?n th?c r?ng vi?c cho ki?n ??ng l ?? VNS bo co Chnh ph? xin ch? tr??ng. M?t khc, b? co H?ng hon ton tin t??ng vo k?t qu? ?nh gi, th?m ??nh c?a cc b? ph?n chuyn mn v nh?ng ng??i tr?c ti?p th?c hi?n d? n, trong khi b? co ?ang ??m nhi?m cng vi?c khc, khng ???c phn cng theo di, ch? ??o b?t c? ho?t ??ng no c?a d? n.
Lu?t s? L Trung S?n phn tch thm, khi cho ki?n ??ng v?i n?i dung T? trnh s? 835, b? co H?ng ch? c mong mu?n ??i m?i, tho g? kh kh?n cho d? n. V?i m?c ??, vai tr khng ?ng k? c?a b? co H?ng trong t?ng th? v? n, lu?t s? ?? ngh? H?i ??ng xt x? mi?n hnh ph?t cho b? co H?ng.
Bo ch?a cho b? co Nguy?n V?n Trng (nguyn thnh vin Ban Ki?m sot VNS), lu?t s? Tr?nh C?m Bnh t?p trung ch?ng minh hi?u qu? c?a T? trnh s? 835 m b? co Trng ? k nh?t tr n?i dung. Theo lu?t s?, T? trnh s? 835 khng ph?i l c?n c? ?? quy?t ??nh ch?n nh th?u VINAINCON v ?i?u ch?nh chi ph ph?n C theo ??n gi.
Theo lu?t s? Bnh, hnh vi c?a b? co Nguy?n V?n Trng ch? l s? thi?u st do ? tin t??ng vo ti li?u c?a b? ph?n chuyn mn, tin vo s? th?m ??nh cc c? quan ch?c n?ng bn trn. Lu?t s? ?? ngh? H?i ??ng xt x?, Vi?n Ki?m st xem xt trch nhi?m c?a b? co, ??i t?i danh cho b? co sang t?i Thi?u trch nhi?m gy h?u qu? nghim tr?ng, ?nh gi m?c ?? hnh vi th? y?u c?a b? co trong v? n ?? cho b? co h??ng n treo.
Theo co tr?ng, b? co Nguy?n V?n Trng ? nh?t tr n?i dung T? trnh s? 835 th?ng nh?t bo co B? Cng Th??ng v Chnh ph? ch?p thu?n ch?n VINAINCON khng ?? n?ng l?c lm nh th?u ph?; cho php Ch? ??u t? ???c ?i?u ch?nh chi ph th?c hi?n ph?n C theo cc quy ??nh v? ?i?u ch?nh gi H?p ??ng xy d?ng v VINAINCON ???c th?c hi?n ph?n C d??i hnh th?c H?p ??ng theo ??n gi.
Cc b? co Hong Ng?c Di?p (nguyn thnh vin H?i ??ng qu?n tr? TISCO), ?? Xun Ha (nguyn K? ton tr??ng TISCO) ??u th?a nh?n hnh vi nh? co tr?ng ? nu. Tuy nhin, cc b? co by t? mong H?i ??ng xt x? ?nh gi hon c?nh, nguyn nhn, b?i c?nh v ??ng c? c?a cc b? co t?i th?i ?i?m d? n r?i vo tnh tr?ng kh kh?n, c?n tho g?. Cc b? co ??u xin ???c h??ng m?c n th?p ?? c c? h?i s?a ch?a, quay tr? l?i v?i gia ?nh v x h?i.
Sng 17/4, phin ta ti?p t?c v?i ph?n ??i ?p c?a ??i di?n Vi?n Ki?m st v?i cc lu?t s?./.

Theo bnews.vn

  Tin cũ hơn:
          Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn