ncndmbsdpn

?nh minh h?a (ngu?n: internet)

Ngh? ??nh s? 137/2020/N?-CP (Ngh? ??nh 137) quy ??nh nhi?u ?i?m m?i ph h?p v?i tnh hnh th?c t? trong cng tc qu?n l nh n??c v ??u tranh phng, ch?ng t?i ph?m, vi ph?m php lu?t v? pho. Vi?c s? d?ng pho ph?i tun th? nh?ng ?i?u ki?n, quy ??nh ra sao; cc lo?i pho no ???c php s? d?ng ?ang l v?n ?? ???c nhi?u ng??i dn quan tm.

Nh? v?y, pho hoa m cc c? quan, t? ch?c, c nhn ???c s? d?ng l lo?i pho ???c ch? t?o, s?n xu?t th? cng ho?c cng nghi?p, khi c tc ??ng c?a xung kch thch c?, nhi?t, ha ho?c ?i?n t?o ra cc hi?u ?ng m thanh, mu s?c, nh sng trong khng gian, khng gy ra ti?ng n? (?i?m b Kho?n 1 ?i?u 3 Ngh? ??nh 137 quy ??nh).

??i v?i lo?i pho ny, cc c? quan, t? ch?c, c nhn c n?ng l?c hnh vi dn s? ??y ?? th ???c s? d?ng trong cc tr??ng h?p: L?, t?t, sinh nh?t, c??i h?i, h?i ngh?, khai tr??ng, ngy k? ni?m v trong ho?t ??ng v?n ha, ngh? thu?t. V v?y, cc c? quan, t? ch?c, c nhn c nhu c?u s? d?ng ch? ???c mua pho hoa c?a cc t? ch?c, doanh nghi?p thu?c B? Qu?c phng theo quy ??nh t?i ?i?u 14 Ngh? ??nh 137. 

Tr??ng h?p mua, s? d?ng pho hoa c?a cc t? ch?c, doanh nghi?p, c nhn khng ???c php kinh doanh th s? b? x? l hnh chnh theo quy ??nh t?i ?i?u 10 Ngh? ??nh s? 167/2013/N?-CP c?a Chnh ph? quy ??nh x? ph?t vi ph?m hnh chnh trong l?nh v?c an ninh, tr?t t?, an ton x h?i; phng, ch?ng t? n?n x h?i; phng chy v ch?a chy; phng, ch?ng b?o l?c gia ?nh. Tr??ng h?p n?u ??t pho t?i n?i cng c?ng m gy ?nh h??ng ??n an ninh, tr?t t? th c th? b? x? l hnh s? v? t?i Gy r?i tr?t t? cng c?ng theo ?i?u 318 B? lu?t Hnh s? n?m 2015.

Cn pho n? l s?n ph?m ???c ch? t?o, s?n xu?t th? cng ho?c cng nghi?p, khi c tc ??ng c?a xung kch thch c?, nhi?t, ha ho?c ?i?n gy ra ti?ng n? ho?c gy ra ti?ng rt, ti?ng n? v hi?u ?ng mu s?c trong khng gian. Pho n? gy ra ti?ng rt, ti?ng n? v hi?u ?ng mu s?c trong khng gian ???c g?i l pho hoa n? (?i?m a Kho?n 1 ?i?u 3 Ngh? ??nh 137 quy ??nh). Kho?n 1 ?i?u 5 c?a Ngh? ??nh 137 c?ng ? nghim c?m vi?c s? d?ng pho n? v pho hoa n?. Do ?, ng??i dn c?n phn bi?t r gi?a pho hoa v pho hoa n? ?? trnh vi ph?m php lu?t.

Ngoi ra, cc c? quan, t? ch?c, c nhn c?ng c?n l?u v? ?i?u ki?n s?n xu?t, kinh doanh, xu?t kh?u, nh?p kh?u pho hoa, Ngh? ??nh 137 ? quy ??nh r: T? ch?c, doanh nghi?p thu?c B? Qu?c phng ???c B? tr??ng B? Qu?c phng giao nhi?m v? nghin c?u, s?n xu?t pho hoa, thu?c pho hoa th ???c php th?c hi?n vi?c nghin c?u, s?n xu?t, kinh doanh, xu?t kh?u, nh?p kh?u pho hoa, thu?c pho hoa; ph?i ???c c? quan Cng an c th?m quy?n c?p Gi?y ch?ng nh?n ?? ?i?u ki?n v? an ninh, tr?t t?; b?o ??m cc ?i?u ki?n v? phng chy v ch?a chy, phng ng?a, ?ng ph s? c? v b?o v? mi tr??ng; b?o ??m kho, ph??ng ti?n v?n chuy?n, thi?t b?, ph??ng ti?n ph h?p, ng??i qu?n l, ng??i ph?c v? c lin quan ph?i ???c hu?n luy?n v? k? thu?t an ton; kinh doanh pho hoa ph?i b?o ??m ch?t l??ng, quy chu?n v cc ?i?u ki?n khc theo quy ??nh...

Cc hnh vi vi ph?m v? pho s? b? x? ph?t vi ph?m hnh chnh theo quy ??nh t?i ?i?u 10 Ngh? ??nh s? 167/2013/N?-CP. M?c ti?n ph?t th?p nh?t l 500.000 ??ng, m?c t?i ?a l 40.000.000 ??ng, c? th?:

- L?u hnh cc lo?i gi?y php v? qu?n l, s? d?ng pho hoa khng cn gi tr? s? d?ng b? ph?t ti?n t? 500.000 ??ng ??n 1.000.000 ??ng;

- S? d?ng cc lo?i pho m khng ???c php b? ph?t ti?n t? 1.000.000 ??ng ??n 2.000.000 ??ng;

-  S?n xu?t, tng tr?, mua, bn, v?n chuy?n tri php pho, thu?c pho b? ph?t ti?n t? 5.000.000 ??ng ??n 10.000.000 ??ng;

- Mang vo ho?c mang ra kh?i lnh th? Vi?t Nam tri php cc lo?i pho b? ph?t ti?n t? 20.000.000 ??ng ??n 40.000.000 ??ng.

Bn c?nh b? ph?t ti?n, ton b? s? pho l tang v?t s? b? t?ch thu theo quy ??nh. 

??c bi?t, n?u ??t pho n?, pho hoa n? gy thi?t h?i nghim tr?ng ??n tnh m?ng, s?c kh?e, ti s?n c?a ng??i khc th ng??i vi ph?m c th? b? truy c?u trch nhi?m hnh s? v? cc t?i danh khc t??ng x?ng v?i h?u qu? nghim tr?ng ??n tnh m?ng, s?c kh?e, ti s?n do hnh vi ??t pho gy ra. Cc hnh vi ph?m t?i lin quan ??n s?n xu?t, mua bn, tng tr?, v?n chuy?n, s? d?ng tri php cc lo?i pho c th? s? b? x? l hnh s? theo cc t?i quy ??nh t?i B? lu?t Hnh s? n?m 2015.

Theo: lsvn.vn

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:
          Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn