Vietruslaw - Cc c? quan c trch nhi?m b?i th??ng c?n c s? ph?i h?p ch?t ch?, b?o ??m vi?c b?i th??ng minh b?ch, cng khai, nng cao trch nhi?m trong vi?c gi?i quy?t yu c?u b?i th??ng. L?ng nghe ki?n, nguy?n v?ng c?a ng??i yu c?u b?i th??ng ?? gi?i quy?t th?u ?o, ??y ??, b?o ??m quy?n v l?i ch c?a h?.

Quy?n con ng??i l m?t trong nh?ng quy?n t?i cao, thing ling v b?t kh? xm ph?m. ? n??c ta, quy?n con ng??i ???c ghi nh?n trong Hi?n php n?m 2013 v nhi?u v?n b?n quy ph?m php lu?t khc. Trong qu trnh thi hnh cng v?, v nhi?u nguyn nhn ch? quan v khch quan, ng??i thi hnh cng v? ? gy thi?t h?i cho t? ch?c, c nhn v tr?c ti?p xm ph?m ??n quy?n con ng??i. Khi quy?n con ng??i b? xm ph?m b?i cc hnh vi sai tri do ng??i thi hnh cng v? gy ra th Nh n??c c trch nhi?m b?i th??ng, kh?c ph?c nh?ng sai tri ?. Lu?t Trch nhi?m b?i th??ng c?a Nh n??c n?m 2017 (TNBTCNN) ? c? th? ha cc quy ??nh c?a Hi?n php n?m 2013 trong vi?c b?o v? quy?n con ng??i. V?n ?? quy?n con ng??i trong Lu?t TNBTCNN n?m 2017 ???c khi qut hai n?i dung l?n: (1). Nh n??c c trch nhi?m b?i th??ng t?n th?t v? v?t ch?t, s?c kh?e, tinh th?n v cc quy?n v l?i ch khc theo quy ??nh c?a php lu?t cho ng??i b? thi?t h?i; (2) Ph?c h?i danh d?.

?i?u 2 Lu?t TNBTCNN quy ??nh ??i t??ng ???c b?i th??ng l C nhn, t? ch?c b? thi?t h?i v? v?t ch?t, thi?t h?i v? tinh th?n do ng??i thi hnh cng v? gy ra thu?c ph?m vi trch nhi?m b?i th??ng c?a Nh n??c ???c quy ??nh t?i Lu?t ny. Nh? v?y, ??i t??ng m Nh n??c h??ng ??n trong ho?t ??ng b?i th??ng ? chnh l c nhn, t? ch?c l nh?ng ??i t??ng b? tc ??ng tr?c ti?p b?i hnh vi sai tri c?a ng??i thi hnh cng v?, ho?t ??ng b?i th??ng Nh n??c l th? hi?n m?i quan h? bnh ??ng gi?a Nh n??c v?i c nhn, t? ch?c.

Lu?t TNBTCNN v v?n ?? b?o v? quy?n con ng??i

?nh minh h?a.

Lu?t TNBTCNN v v?n ?? b?o v? quy?n con ng??i

C? th? ha cc quy ??nh c?a Hi?n php n?m 2013 v? quy?n con ng??i trong ho?t ??ng b?i th??ng thi?t h?i, Lu?t TNBTCNN n?m 2017 ? c nhi?u quy ??nh th? hi?n v?n ?? ny:

Th? nh?t: Yu c?u cc c? quan nh n??c theo quy ??nh c?a Lu?t ny gi?i quy?t yu c?u b?i th??ng v ???c thng bo k?t qu? gi?i quy?t yu c?u b?i th??ng (?i?m a kho?n 1 ?i?u 13 Lu?t TNBTCNN). Yu c?u b?i th??ng chnh l vi?c m ng??i b? thi?t h?i c quy?n yu c?u c? quan nh n??c ph?i c trch nhi?m kh?c ph?c nh?ng h?u qu? do hnh vi c?a ng??i thi hnh cng v? gy ra trong qu trnh thi hnh cng v?. ? n??c ta v nhi?u qu?c gia trn th? gi?i, khi nh?c ??n ho?t ??ng ?i?u tra, truy t? v xt x? th??ng nh?c ??n y?u t? quy?n l?c nh n??c m?t chi?u; tuy nhin th?c ti?n hon ton khng ph?i nh? v?y, vi?c Lu?t TNBTCNN quy ??nh ng??i b? thi?t h?i c quy?n yu c?u cc c? quan nh n??c gi?i quy?t yu c?u b?i th??ng, quy ??nh ny ? ?nh tan ??nh ki?n, xa ranh gi?i v th? hi?n s? cng b?ng gi?a m?t bn l quy?n l?c nh n??c v m?t bn y?u th? h?n l c nhn v t? ch?c. Quy ??nh ny chnh l s? b?o ??m cho quy?n con ng??i ???c th?c thi ngay c? khi h? b? p ??t.

Bn c?nh ?, ng??i b? thi?t h?i cn ???c yu c?u cc c? quan nh n??c gi?i quy?t yu c?u b?i th??ng thng bo k?t qu? gi?i quy?t yu c?u b?i th??ng; ?y l s? b?o ??m cho yu c?u b?i th??ng ph?i ???c r rng, cng khai v minh b?ch.

Th? hai: Khi?u n?i, t? co, kh?i ki?n quy?t ??nh, hnh vi tri php lu?t c?a ng??i c th?m quy?n trong vi?c gi?i quy?t yu c?u b?i th??ng theo quy ??nh c?a php lu?t v? khi?u n?i, t? co v php lu?t v? t? t?ng hnh chnh; khi?u n?i, khng co b?n n, quy?t ??nh c?a ta n theo quy ??nh c?a php lu?t v? t? t?ng (?i?m b kho?n 1 ?i?u 13 Lu?t TNBTCNN). N?u nh?n th?y vi?c b?i th??ng thi?t h?i khng th?a mn so v?i h?u qu? do hnh vi c?a ng??i thi hnh cng v? gy ra, ng??i b? thi?t h?i c quy?n khi?u n?i, t? co, kh?i ki?n, ?y l quy ??nh ghi nh?n v b?o v? ??n cng quy?n c?a con ng??i. Khi xy d?ng Ngh? quy?t 388 v? b?i th??ng thi?t h?i cho ng??i b? oan do ng??i c th?m quy?n trong ho?t ??ng t? t?ng hnh s? gy ra, Th? tr??ng B? T? php ?inh Trung T?ng nh?n m?nh: M?t trong nh?ng cng ?o?n quan tr?ng c?a b?i th??ng l th??ng l??ng, khng th??ng l??ng ???c m?i ph?i ra ta. H?n n?a, ?y l quan h? dn s? v khng th? c chuy?n c? quan nh n??c ? gy thi?t h?i ph?i b?i th??ng l?i c th? p ??t ch ch? quan c?a mnh ??i v?i ng??i ???c b?i th??ng, nh? th? khng cng b?ng.

Th? ba: Yu c?u c? quan, t? ch?c, ng??i c th?m quy?n khi ph?c quy?n, l?i ch h?p php khc c?a mnh theo quy ??nh c?a php lu?t (?i?m c kho?n 1 ?i?u 13 Lu?t TNBTCNN). Ngoi vi?c yu c?u c? quan nh n??c b?i th??ng v? m?t v?t ch?t, s?c kh?e th ng??i b? thi?t h?i cn ???c yu c?u khi ph?c cc quy?n v l?i ch h?p php khc bao g?m: khi ph?c ch?c v? (n?u c), vi?c lm v cc ch? ??, chnh sch theo quy ??nh c?a php lu?t c lin quan; khi ph?c quy?n h?c t?p; khi ph?c t? cch thnh vin c?a t? ch?c chnh tr?, t? ch?c chnh tr? - x h?i, t? ch?c chnh tr? x h?i - ngh? nghi?p, t? ch?c x h?i, t? ch?c x h?i - ngh? nghi?p; ngoi ra cn c cc quy?n v l?i ch khc theo quy ??nh c?a php lu?t, ?y chnh l nh?ng quy?n c? b?n c?a con ng??i.

Th? t?: Th??ng l??ng trong vi?c b?i th??ng. Khi gi?i quy?t b?i th??ng th nguyn t?c bnh ??ng trong b?i th??ng ? ???c ghi nh?n, ? chnh l s? b?o ??m cng b?ng cho nh?ng yu c?u c?a quy?n con ng??i ???c tn tr?ng v th?c thi. ??ng th?i trong qu trnh th??ng l??ng ph?i tun th? nguyn t?c b?o ??m dn ch?, tn tr?ng ki?n c?a cc thnh ph?n tham gia th??ng l??ng, tnh dn ch? trong ho?t ??ng th??ng l??ng m?t l?n n?a kh?ng ??nh cho vi?c b?o ??m quy?n con ng??i trong ho?t ??ng th??ng l??ng gi?i quy?t yu c?u b?i th??ng c?a Nh n??c.

Th? n?m: Tr?c ti?p xin l?i v c?i chnh cng khai (?i?u 58 Lu?t TNBTCNN); ??ng bo xin l?i v c?i chnh cng khai (?i?u 59 Lu?t TNBTCNN). ?y l hai hnh th?c ph?c h?i danh d?, b?o v? quy?n con ng??i ???c quy ??nh trong Lu?t TNBTCNN. ?i?u 21 Hi?n php n?m 2013 quy ??nh M?i ng??i c quy?n b?t kh? xm ph?m v? ??i s?ng ring t?, b m?t c nhn v b m?t gia ?nh; c quy?n b?o v? danh d?, uy tn c?a mnh. Danh d? chnh l s? coi tr?ng c?a x h?i ??i v?i m?t con ng??i, khi danh d? con ng??i b? cc ho?t ??ng sai tri c?a ng??i thi hnh cng v? xm ph?m th vi?c nh?ng ng??i c th?m quy?n ??i di?n cho Nh n??c tr?c ti?p xin l?i v c?i chnh cng khai l vi?c ph?c h?i danh d? cho con ng??i; ho?t ??ng ny di?n ra cng khai, t?i n?i cng c?ng, ? chnh l th? hi?n trch nhi?m c?a Nh n??c v?i nh?ng sai tri c?a ng??i thi hnh cng v? v th? hi?n b?n ch?t c?a nh n??c php quy?n.

M?t s? b?t c?p, h?n ch? c?n kh?c ph?c

M?c d Lu?t TNBTCNN n?m 2017 c nhi?u quy ??nh nh?m b?o ??m quy?n con ng??i, tuy nhin trong th?c ti?n v?n cn b?c l? nhi?u h?n ch?:

Quy ??nh v? th? t?c gi?i quy?t yu c?u b?i th??ng v?n cn ph?c t?p v r?c r?i, m?t trong nh?ng c?n c? xc ??nh hnh vi tri php lu?t c?a ng??i thi hnh cng v? gy thi?t h?i v yu c?u b?i th??ng theo quy ??nh t?i ?i?m a kho?n 1 ?i?u 7 Lu?t TNBTCNN l C v?n b?n lm c?n c? yu c?u b?i th??ng theo quy ??nh c?a Lu?t ny v c yu c?u c? quan tr?c ti?p qu?n l ng??i thi hnh cng v? gy thi?t h?i ho?c ta n c th?m quy?n gi?i quy?t v? n dn s? gi?i quy?t yu c?u b?i th??ng; theo quy ??nh t?i kho?n 3 ?i?u 5 Lu?t TNBTCNN, V?n b?n lm c?n c? yu c?u b?i th??ng l v?n b?n ? c hi?u l?c php lu?t do c? quan nh n??c, ng??i c th?m quy?n ban hnh theo trnh t?, th? t?c php lu?t quy ??nh, trong ? xc ??nh r hnh vi tri php lu?t c?a ng??i thi hnh cng v? ho?c l b?n n, quy?t ??nh c?a c? quan, ng??i c th?m quy?n trong ho?t ??ng t? t?ng hnh s? xc ??nh r ng??i b? thi?t h?i thu?c tr??ng h?p ???c Nh n??c b?i th??ng. Nh? v?y, ?? c ???c cc c?n c? trn th ng??i yu c?u b?i th??ng ph?i tr?i qua qu trnh gi?i quy?t khi?u n?i theo quy ??nh c?a Lu?t Khi?u n?i ? cc c? quan nh n??c c th?m quy?n, sau khi c v?n b?n k?t lu?n c hnh vi tri php lu?t c?a ng??i thi hnh cng v? th m?i c c?n c? b?i th??ng. Quy ??nh ny lm cho ng??i yu c?u b?i th??ng m?t nhi?u th?i gian, chi ph, gi?y t? m cc chi ph ny khng ???c tnh trong chi ph b?i th??ng thi?t h?i theo quy ??nh c?a Lu?t TNBTCNN.

Nh?ng quy ??nh nu trn ?nh h??ng r?t l?n ??n vi?c b?o ??m quy?n l?i cho ng??i yu c?u b?i th??ng. Bn c?nh ?, trong qu trnh gi?i quy?t b?i th??ng thi?t h?i, cc c? quan c trch nhi?m th??ng ?n ??y, quy trch nhi?m d?n ??n vi?c b?i th??ng thi?t h?i g?p r?t nhi?u kh kh?n v ko di.

?? b?o ??m v pht huy quy?n con ng??i trong ho?t ??ng b?i th??ng theo Lu?t TNBTCNN, theo chng ti c?n c cc gi?i php sau ?y:

C?n quy ??nh l?i trnh t?, th? t?c yu c?u gi?i quy?t v?n ?? b?i th??ng thi?t h?i trong Lu?t TNBTCNN theo h??ng ??n gi?n, g?n nh?. ??ng th?i, ?? gi?m b?t gnh n?ng cho ng??i yu c?u b?i th??ng, c?n b? sung quy ??nh v? chi ph gi?i quy?t th? t?c yu c?u vo thi?t h?i ???c b?i th??ng. B? sung quy ??nh v? cc ti li?u, ch?ng c? khc ch?ng minh hnh vi sai tri c?a ng??i thi hnh cng v? gy ra, c? th? swaar ??i, b? sung ?i?m a kho?n 1 ?i?u 7 Lu?t TNBTCNN nh? sau: C v?n b?n lm c?n c? yu c?u b?i th??ng theo quy ??nh c?a Lu?t ny; cc ti li?u, ch?ng c? khc ch?ng minh hnh vi sai tri c?a ng??i thi hnh cng v?...; ??ng th?i c?n xc ??nh r c? quan c trch nhi?m b?i th??ng thi?t h?i ?? trnh hi?n t??ng ?n ??y trch nhi?m.

Cc c? quan c trch nhi?m b?i th??ng c?n c s? ph?i h?p ch?t ch?, b?o ??m vi?c b?i th??ng minh b?ch, cng khai, nng cao trch nhi?m trong vi?c gi?i quy?t yu c?u b?i th??ng. L?ng nghe ki?n, nguy?n v?ng c?a ng??i yu c?u b?i th??ng ?? gi?i quy?t th?u ?o, ??y ??, b?o ??m quy?n v l?i ch c?a h?.

X? l nghim cn b?, cng ch?c, c? quan, ??n v? c hnh vi gy c?n tr?, kh kh?n trong vi?c b?o v? quy?n v l?i ch h?p php cho ng??i yu c?u b?i th??ng.

Theo lsvn.vn

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:
          Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn