L ng??i t?ng nghin c?u v gi?ng d?y v? n l? t?i Php trong su?t 15 n?m, ti c th? kh?ng ??nh d n??c theo h? th?ng thng lu?t hay php lu?t thnh v?n th n l? v?n r?t c?n thi?t. N?u coi h? th?ng php lu?t nh? m?t b?a c?m th n l? l m?t bt canh ngon, thi?u bt canh ?y th b?a c?m thi?u s? ??m ?.

V? l lu?n, n?u php lu?t quy ??nh ??y ?? v r rng cho t?ng hon c?nh c? th? th khng c?n ??n n l?. Nh?ng th?c ti?n ch?ng minh php lu?t khng bao gi? ??y ??, r rng v chi ti?t nh? th? m n lun l?c h?u so v?i cu?c s?ng. ??c bi?t, v?i cc v?n ?? php l c nhi?u quan ?i?m khc nhau, tri chi?u nhau nh? ? Vi?t Nam th r?t c?n n l?. Th?c t? khi xt x?, TAND T?i cao v?n ??a ra h??ng gi?i quy?t c?a mnh nh? m?t d?ng n l? nh?ng ch?a ???c ghi nh?n chnh th?c.

? Php, n l? tuy khng ???c ghi nh?n trong lu?t nh?ng th?c t? n v?n t?n t?i v p d?ng. Trong kho?ng 200 n?m nay, Ta n T?i cao Php ? cng b? hng ngn b?n n l?. T? ?, th? h? lm lu?t tr??c truy?n n?i dung n l? cho th? h? lm lu?t gia sau.

Vi?t Nam c?ng c th? pht tri?n n l? theo h??ng c?a Php nh?ng th?i gian s? r?t lu, khng ph h?p v?i yu c?u v nhu c?u pht tri?n c?a x h?i. Do ?, chng ta nn pht tri?n n l? theo m hnh c?a Th?y S?, t?c ghi nh?n n l? trong v?n b?n quy ph?m php lu?t.

Ngh? quy?t s? 48 v Ngh? quy?t s? 49-2005 c?a B? Chnh tr? (v? c?i cch t? php) ? giao cho TAND T?i cao nhi?m v? pht tri?n n l?. G?n ?y, chnh n TAND T?i cao c?ng ? ban hnh quy?t ??nh (s? 74 ngy 31-10-2012) ph duy?t ?? n pht tri?n n l?.

?y l nh?ng ??ng thi r?t tch c?c nh?ng c?n c? th? h?n b?ng cch ghi nh?n trong Hi?n php v nh?ng v?n b?n lu?t c gi tr? cao v r?ng h?n nh? Lu?t T? ch?c ta n v B? lu?t Dn s?, B? lu?t T? t?ng dn s? C nh? th? n l? m?i nhanh chng ?i vo cu?c s?ng v pht huy hi?u qu? trong qu trnh h?i nh?p c?a n??c ta.

PGS-TS ?? V?N ??I, Tr??ng khoa Lu?t dn s? ?H Lu?t TP.HCM

Vietrustlaw firm NGU?N T?P CH PHP LU?T

 

 

 

 
 
  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:
          Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn