Vi?n ki?m st nhn dn t?i cao (VKSTC) v?a cng b? clip ghi l?i hnh vi nh?n ti?n c?a ng Hong V?n H?ng, nguyn ph gim ??c S? Ti chnh H N?i, trong v? n x?y ra t?i Cng ty CP ??u t? v Pht tri?n nh s? 12 (HUD12).

hoang van hung bao chua 17030761

Theo VKSTC, clip ???c ghi l?i vo ngy 26/12/2017 t?i phng lm vi?c c?a ng H?ng. Trong clip, ng H?ng ???c cho l ? nh?n t? ng Nguy?n Tr?ng Tu?n, nguyn gim ??c HUD12, m?t c?p s? mu ?en c ch?a 260 tri?u ??ng. Ti?n ny ???c cho l ?? ng H?ng gip HUD12 gi?i quy?t cc v?n ?? lin quan ??n thu? v ki?m ton.

  • V? chuy?n bay gi?i c?u: C?p s? chuy?n cho Hong V?n H?ng ??ng r??u hay ti?n?

  • C?u ph gim ??c Cng an H N?i: ?au ??n v tin c?u ?i?u tra vin Hong V?n H?ng

  • C?u ?i?u tra vin lnh n t v vi 'qu c?m ?n' 500 tri?u ngay t?i phng h?i cung

VKSTC cho bi?t, clip ny l m?t trong nh?ng b?ng ch?ng quan tr?ng ?? kh?i t?, truy t? v xt x? ng H?ng v? t?i nh?n h?i l?. ng H?ng ? khai nh?n hnh vi nh?n ti?n c?a mnh v by t? s? h?i h?n.

T?i phin ta s? th?m di?n ra vo ngy 19/7/2023, TAND TP H N?i ? tuyn ph?t ng H?ng 7 n?m t giam v? t?i nh?n h?i l?. Cng b? co trong v? n ny, ng Tu?n b? ph?t 6 n?m t giam v? t?i ??a h?i l?. Hai b? co c?ng ph?i n?p l?i s? ti?n h?i l? cho Nh n??c.

  Tin cũ hơn:
          Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn