ch?ng ch? hnh ngh? d?ch thu?t cng ch?ng

?? s? d?ng D?ch v? cng ch?ng t?i nh, khch hng ch? c?n g?i ?i?n theo s? hotline 24/7: 0912.069.549 ?? thng bo ??a ?i?m v th?i gian th?c hi?n cng vi?c. 

Cc d?ch v? cng ch?ng c?a Vietrustlaw

 

- T? v?n t?n n?i, nh?n h? s? t?n n?i, so?n th?o h?p ??ng t?n n?i;

- L?y ch? k t?n n?i;

 

- Tr? h? s? t?n n?i.

1474429378 cong chung dich thuat

 

 ??i ng? cng ch?ng vin chng ti Nh?n cng ch?ng cc lo?i h?p ??ng, giao d?ch theo quy ??nh c?a Lu?t Cng ch?ng, bao g?m:

- Cng ch?ng H?p ??ng mua bn;

- Cng ch?ng H?p ??ng chuy?n nh??ng ( Quy?n s? d?ng ??t, nh ..);

- Cng ch?ng H?p ??ng chuy?n nh??ng c?n h? chung c? ch?a bn giao nh ho?c ? bn giao nh.

- Cng ch?ng H?p ??ng t?ng, cho ( Quy?n s? d?ng ??t, nh)

- Cng ch?ng H?p ??ng m??n  ti s?n.

- Cng ch?ng H?p ??ng thu ( Quy?n s? d?ng ??t, nh, ti s?n..)

- Cng ch?ng H?p ??ng thu khon

- Cng ch?ng H?p ??ng th? ch?p ( B?t ??ng s?n, ??ng s?n )

- Cng ch?ng H?p ??ng c?m c? ( ??ng s?n )

- Cng ch?ng H?p ??ng gp v?n ( B?ng quy?n s? d?ng ??t, nh)

- Cng ch?ng H?p ??ng trao ??i ti s?n

- Cng ch?ng H?p ??ng b?o lnh

- Cng ch?ng H?p ??ng ?y quy?n (Nh ?, ??t ?ai, c?n h?, v cc lo?i giao d?ch khc)

- S?a ??i h?p ??ng

- M?t s? h?p ??ng, giao d?ch khc

Cng ch?ng vin chng ti Nh?n cng ch?ng cc lo?i di chc, th?a k? theo quy ??nh c?a Lu?t Cng ch?ng, bao g?m:

- Cng ch?ng di chc

- Nh?n gi? di chc

- Cng ch?ng t? ch?i nh?n di s?n th?a k?

- Cng ch?ng v?n b?n khai nh?n di s?n th?a k?

- Cng ch?ng v?n b?n phn chia th?a k?

- Cng ch?ng v?n b?n nh?n ti s?n th?a k?

Cng ch?ng vin chng ti Nh?n cng ch?ng cc lo?i th?a thu?n t?i s?n v? ch?ng theo quy ??nh c?a Lu?t Cng ch?ng, bao g?m:

- V?n b?n th?a thu?n phn chia ti s?n chung v? ch?ng

- V?n b?n cam k?t ti s?n chung v? ch?ng

- V?n b?n cam k?t ti s?n ring v? ch?ng

Ngoi ra, chng ti cam k?t ch? ?? t? v?n mi?n ph hon ton v ??m b?o quy?n l?i ch h?p php cao nh?t c?a khch hng.

Qu khch hng c nhu c?u s? d?ng d?ch v? vui lng lin h? tr?c ti?p v?i chng ti:

CNG TY LU?T H?P DANH NI?M TIN VI?T

Tr? s?: S? 1, L 13A ???ng Trung Yn 6, Ph? Trung Ha, P. Trung Ha, Q. C?u Gi?y, H N?i
?i?n tho?i: (84-4)39.743792 Fax: (84-4)39.743793
Website: www.vietrustlaw.com.vn - Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Hotline: 0912.069.549

 

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn